"in the lead" po polsku

EN

"in the lead" - polskie tłumaczenie

EN in the lead
volume_up

Europe can lead the world in green innovation.
Europa może stanąć na czele świata w dziedzinie ekologicznej innowacyjności.
As President Sarkozy has just said, we want to lead this global effort.
Zgodnie tym, co przed chwilą powiedział pan przewodniczący Sarkozy, chcemy stanąć na czele tych ogólnoświatowych starań.
But the under-underdog hangs tough, and 22 miles into a 26-mile race, there is Derartu Tulu up there with the lead pack.
W 35 kilometrze z 42, Derartu Tulu jest na czele z wiodącą grupą.

Synonimy (angielski) dla "in the lead":

in the lead

Przykłady użycia - "in the lead" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTo turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.
Odwrócenie się do nich plecami może teraz skłonić wielu z nich do eurosceptycyzmu”.
EnglishWill aid from the structural funds really lead to the development of these regions?
Czy pomoc z funduszy strukturalnych naprawdę prowadzi do rozwoju tych regionów?
EnglishThey therefore need to be assessed carefully so as not to lead to adverse effects.
Muszą zatem być dokładnie ocenione, aby nie doprowadziły do niepożądanych skutków.
EnglishAPTIVUS may interact with other medicines, which may lead to dangerous side-effects.
APTIVUS może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może prowadzić do groźnych
EnglishHe dreamt of a society where the colour of your skin did not lead to discrimination.
Marzył o społeczeństwie, w którym kolor skóry nie byłby powodem do dyskryminacji.
EnglishI believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.
Uważam, że wprowadzanie sztywnych kwot doprowadziłoby z czasem do wzrostu cen.
EnglishI am certain that it will also lead to improvements in these rules in Europe as well.
Jestem przekonany, że doprowadzi ono także do udoskonalenia tych zasad w Europie.
EnglishWe have resolved to take the lead worldwide in the fight against global warming.
Postanowiliśmy objąć światowe przywództwo w walce z globalnym ociepleniem.
EnglishThese lead to distortions of competition and weaken national undertakings.
Doprowadzają one do zakłóceń w konkurencji i osłabiają przedsiębiorstwa krajowe.
EnglishSome of these side effects may be serious and may lead to hospitalisation.
Niektóre z nich mogą być poważne i prowadzić do zatrzymania pacjenta w szpitalu.
EnglishAnd we women are going to lead the way in this new revolution, this new feminist issue.
A kobiety będą przewodzić tej nowej rewolucji, nowemu feministycznemu podejściu.
EnglishSo when he was only 10 and he became the paje, he began to lead his people.
Więc kiedy miał zaledwie 10 lat i został Paje zaczął przewodzić swoim ludziom.
EnglishSo we think that this will eventually lead to what we call "DNA biopsies."
Więc myślimy że ta obserwacja doprowadziła nas to tego co nazywamy "Biopsją DNA".
EnglishUS agricultural support is worse than ours, and the EU should lead by example.
Amerykańskie wsparcie dla rolnictwa jest gorsze niż nasze, a UE powinna dać przykład.
EnglishThe EU has an obligation to take a lead at the climate change conference in Copenhagen.
UE ma obowiązek podjęcia wiodącej roli na konferencji klimatycznej w Kopenhadze.
EnglishWe should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
Powinniśmy wszyscy działać razem, a Komisja powinna tutaj odegrać wiodącą rolę.
EnglishWe have exactly one employee, and that employee is our lead software developer.
My mamy dokładnie jednego pracownika. ~~~ Jest nim nasz główny inżynier oprogramowania.
EnglishI ask the Commission to take the lead in the proposed resettlement issue.
Zwracam się do Komisji, aby objęła przywództwo przy proponowanym przesiedlaniu.
EnglishThe decisions that we are refusing to take today will lead to new crises.
Unikanie przez nas decyzji dziś będzie prowadziło do nowych sytuacji kryzysowych.
EnglishThe outer container is a lead container lined with synthetic material inside.
Zewnętrzne opakowanie to ołowiowy pojemnik wyłożony wewnątrz materiałem syntetycznym.