"in front" po polsku


Wyniki dla "in". Słowo "in front" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
EN

"in front" - polskie tłumaczenie

volume_up
in {przyim.}

EN in
volume_up
{przyimek}

in (też: at, inside, into, on)
volume_up
w {przyim.}
In summary, all these amendments go in the direction of widening 'made in' provisions.
W skrócie, te wszystkie poprawki zmierzają w kierunku rozszerzenia uregulowań "wyprodukowano w”.
I am speaking specifically about 'Made in' origin marking.
Mówię konkretnie o oznaczeniu pochodzenia "wyprodukowano w”.
While that is also the dominant vision in the Commission communication, it is not our vision.
Ponieważ wWizja ta dominuje również w komunikacie Komisji, jednakże nie jest to nasza wizja.
In less than 50 years we've altered it more thoroughly than in the entire history of mankind.
W ciągu 50 lat zmieniliśmy ją bardziej, niż w ciągu całej wcześniejszej historii.
Four times as many in the last 30 years as in the previous 75.
Cztery razy więcej w ciągu ostatnich 30 lat niż w ciągu wcześniejszych 75.
Imagine that you’re interested in doing a triathlon sometime in the next few months.
Załóżmy, że zamierzasz w ciągu następnych kilku miesięcy trenować triathlon.
Statistical bodies in Poland that conduct INTRASTAT statistical research:
Organy prowadzące badania statystyczne z zakresu INTRASTAT:
Find interesting links in the field of Hungarian society and citizenship.
Tutaj znajdziesz interesujące linki z zakresu społeczeństwa i obywatelstwa węgierskiego.
In addition it plans to organise, on an annual basis, an EU Antibiotic Awareness Day.
Ponadto zakłada zorganizowanie dorocznego europejskiego dnia świadomości z zakresu antybiotyków.
in
volume_up
we {przyim.}
increase in blood alkaline phosphatase (a certain substance in the blood)
zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi)
In the villages of Tangia and Rupagaon Christians were burnt to death in their houses.
We wsi Tangia i we wsi Rupagaon chrześcijanie ginęli w ogniu wskutek podpaleń.
decreased sodium in the blood (hyponatraemia); increased potassium in the blood
zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia); zwiększenie stężenia potasu we krwi

Synonimy (angielski) dla "in":

in

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "in front"

in przyimek
in-
Polish
front rzeczownik
front przymiotnik
to front czasownik

Przykłady użycia - "in front" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSecondly, on the trade front, as you have pointed out, we have historic ties.
Po drugie, jak pani zauważyła, na froncie handlowym mamy historyczne powiązania.
EnglishThey arrested Ms Petrova at her home in front of her parents and two small children.
Zatrzymali oni Pietrową w jej domu na oczach rodziców oraz dwójki małych dzieci.
EnglishToday the Caucasus is the front line of the new cold war, the localised cold war.
Kaukaz jest dzisiaj pierwszą linią nowej zimnej wojny, lokalnej zimnej wojny.
EnglishWe also have one of the greatest challenges facing the European Union in front of us.
Mamy do czynienia z jednym z największych wyzwań stojących przed Unią Europejską.
EnglishI do not need to read it out, as you have the motion in front of you in writing.
Nie muszę go odczytywać, ponieważ mają państwo tekst projektu przed sobą.
EnglishIt is, however, very difficult for Parliament up front of the European elections.
Jest to jednak bardzo trudne dla Parlamentu Europejskiego przed wyborami europejskimi.
EnglishBut once you see it, like you guys in the front row, all right, yeah, OK.
Kiedy jednak to zobaczycie, jak osoby siedzące w pierwszych rzędach, mam rację?
EnglishWith others, I myself demonstrated in front of the Ugandan Embassy in May of this year.
Razem z innymi osobiście demonstrowałem w maju tego roku przed ambasadą Ugandy.
EnglishThe second revolution in the Arab world is happening now in front of our eyes.
Obecnie na naszych oczach rozgrywa się druga rewolucja w świecie arabskim.
EnglishYoung people spend a lot of time in front of television screens or computer monitors.
Młodzież wiele czasu spędza przed ekranem telewizora lub monitorem komputera.
EnglishPrecisely because of its history, Europe must commit itself on this front.
Właśnie ze względu na swoją historię Europa musi podjąć zobowiązanie w tej kwestii.
EnglishThere are some nice words at the front here but I do not see the programme as changed.
Dokument jest ubrany w ładne słowa, ale nie widzę żadnych zmian w programie.
EnglishThere's actually a gentleman in the front row who's doing a perfect imitation of her look.
Mina pana w pierwszym rzędzie idealnie imituje wyraz jej twarzy w tym momencie.
EnglishOn the linguistic front, this has already been infringed countless times.
W kwestiach językowych, zasada ta naruszona została niezliczoną ilość razy.
EnglishThe Union's effort on the social front is, however, particularly puny.
Wysiłki Unii podejmowane na płaszczyźnie społecznej są jednakże szczególnie słabe.
EnglishOne was growing out the front and it had already erupted, and it latched onto the bowel.
Jedna wyrastała z przodu, przebiła się przez nerkę i przyczepiła do jelita.
EnglishIt's actually mini-eclipses that occur when a planet passes in front of its star.
Chodzi o mini zaćmienia gwiazd, powodowane przez orbitujące planety.
EnglishThe Greek authorities and the Greek people are aware of the challenge in front of them.
Władze Grecji i jej obywatele mają świadomość stojących przed nimi wyzwań.
EnglishEurope - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
Europa -i w tym momencie już zakończę - nie powinna tracić czujności również na tym froncie.
EnglishDoes stuff have to look like an action movie these days to exist in the front of our brain?
Czy taka sprawa musi wyglądać obecnie jak film akcji, by zaistnieć w naszym umyśle?