"in days" po polsku

EN

"in days" - polskie tłumaczenie

in days
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "in days"

in przyimek
in-
Polish
days rzeczownik
Polish
day rzeczownik

Przykłady użycia - "in days" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishInvitation to the Mülheim Theatre Days 2009 for his play Hier und Jetzt (i.e.
Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2009 ze sztuką Hier und Jetzt (Tu i teraz)
EnglishHis flesh shall be fresher than a child's; He returneth to the days of his youth.
I odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, a nawróci się do dni młodości swojej.
EnglishThese side effects usually disappear within one to two days without treatment.
Te działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.
EnglishAll his days they departed not from following Jehovah, the God of their fathers.
Po wszystkie dni jego nie odstąpili od naśladowania Pana, Boga ojców swoich.
EnglishAfter first use, the cartridge may be stored for up to 28 days at 2°C - 8°C.
Otwarty lek może być przechowywany maksymalnie 28 dni w temperaturze 2ºC do 8°C.
EnglishThe patient should take one 10 mg film-coated tablet (10 mg) per day for 7 days.
Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 10 mg (10 mg) na dobę przez 7 dni.
EnglishIn a few days' time, the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly will meet in Tenerife.
Za kilka dni odbędzie się na Teneryfie wspólne zgromadzenie parlamentarne AKP-UE.
EnglishMr Rehn, you have made some very encouraging statements over the last few days.
Panie komisarzu Rehn! W ostatnich dniach złożył pan pewne ośmielające oświadczenia.
EnglishWhat has happened in the last few days does not relate to procedure but to content.
To, co wydarzyło się w ostatnich dniach nie ma związku z procedurą, lecz treścią.
EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Takie sytuacje zawsze mają miejsce na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej.
EnglishAnd you see where it ended in these various spring days, June, May, then October.
Widać, dokąd sięgał lodowiec wiosną: w czerwcu i maju, potem w październiku.
EnglishMessages that users place in Trash are purged from the trash every 30 days.
Wiadomości przenoszone przez użytkowników do Kosza są z niego usuwane co 30 dni.
EnglishThe dose is given every 48 hours (every two days) as an injection under the skin.
Dawka podawana jest co 48 godzin (co dwa dni), jako wstrzyknięcie podskórne.
Englishcontinued for longer than 21 days in some specific circumstances (such as abscesses)
w szczególnych przypadkach (np. ropnie) leczenie można kontynuować powyżej 21 dni
EnglishWe have had the result of our study on our carbon footprint for two days now.
Od dwóch dni dysponujemy wynikiem badania dotyczącego naszego śladu węglowego.
EnglishThat, Commissioner, is what lies at the heart of the energy debate these days.
Panie komisarzu, to jest sednem obecnie toczącej się debaty na temat energii.
EnglishA single dose of Cetrotide 3 mg results in a duration of action of at least 4 days.
Czas działania pojedynczej dawki leku Cetrotide 3 mg wynosi co najmniej 4 dni.
EnglishThe benefit and tolerability of treatment should be reviewed within 14 days.
Korzyści z leczenia i jego tolerancja powinny być zweryfikowane w ciągu 14 dni.
EnglishThis is normal and will generally resolve within 1 – 4 days after administration.
Są to normalne zjawiska, które zanikają w ciągu 1 – 4 dni po zastosowaniu preparatu.
EnglishTheir breathing should be monitored for up to three days after vaccination.
Należy obserwować oddychanie wcześniaków w terminie do trzech dni po szczepieniu.