"in common" po polsku

EN

"in common" - polskie tłumaczenie

volume_up
in common {przysł.}

EN in common
volume_up
{przysłówek}

volume_up
wspólnie {przysł.}
Border controls, however, ought to be common to Member States.
Kontrola granic powinna być jednak sprawowana wspólnie przez państwa członkowskie.
We must all have a common interest in a successful Operation Atalanta.
Musimy wszyscy wspólnie być zainteresowani powodzeniem operacji Atalanta.
These are the common values of Europe that we must all defend together.
To wspólne wartości europejskie, których musimy wszyscy wspólnie bronić.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "in common"

in przyimek
in-
Polish
common rzeczownik
Polish
common przymiotnik

Przykłady użycia - "in common" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Częste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób:
EnglishOf course, the criminal justice system treats them as common old garden criminals.
Oczywiście system prawa karnego traktuje ich jak zwykłych staromodnych rabusiów.
EnglishThis disease is caused by infection with a common fungus (yeast) called Candida.
Chorobę tę wywołuje zakażenie pospolitym grzybem (drożdżami) o nazwie Candida.
EnglishThe most common complication encountered during reteplase therapy is bleeding.
Krwawienie jest najczęściej występującym powikłaniem podczas leczenia reteplazą.
EnglishVoluntary modulation of direct payments under the common agricultural policy (
Dobrowolna modulacja płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej (
EnglishThat will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
EnglishWhen we think of the common agricultural policy, we think of mega-scale farming.
Kiedy myślimy o wspólnej polityce rolnej, myślimy o rolnictwie na olbrzymią skalę.
EnglishI think we are all agreed that the common fisheries policy is in need of reform.
Sądzę, że wszyscy się zgadzamy, że wspólna polityka rybołówstwa wymaga reform.
EnglishThanks to their efforts we are a little closer to a common European rail market.
Dzięki ich wysiłkom jesteśmy nieco bliżej wspólnego europejskiego rynku kolejowego.
EnglishThe most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). wa
EnglishThe most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). żn
EnglishInvestigations Common: weight decreased, blood lactate dehydrogenase increased.
zmniejszenie masy ciała, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi,
EnglishThe common foreign and security policy must be rigorously separated from NATO.
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa musi być ściśle oddzielona od NATO.
EnglishWe say yes to a large budget, and no to cuts to the common agricultural policy.
Mówimy "tak” dla dużego budżetu, "nie” - dla cięć we wspólnej polityce rolnej.
EnglishAnother important issue is the regionalisation of the common fisheries policy.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest regionalizacja wspólnej polityki rybołówstwa.
EnglishWe are, certainly, able to help safeguard the common market from protectionism.
Mamy z pewnością wpływ na to, by uchronić wspólny rynek przed protekcjonizmem.
EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Częste działania niepożądane, które wystąpiły u więcej niż 1 na 100 osób to:
EnglishThese reports are a key factor in the implementation of the common fisheries policy.
Sprawozdania te stanowią ważny element w realizacji wspólnej polityki rybackiej.
EnglishWhat we have do is endeavour to maximise a common approach by Member States.
Nasze zadanie polega na maksymalizacji wspólnego podejścia państw członkowskich.
EnglishThe common agricultural policy and global food security (short presentation)
Wspólna Polityka Rolna i bezpieczeństwo żywności na świecie (krótka prezentacja)