"in advance" po polsku

EN

"in advance" - polskie tłumaczenie

volume_up
in advance {st. wyż.}

EN in advance
volume_up
{przysłówek}

in advance (też: overhand)
volume_up
z góry {przysł.}
This afternoon which is so certain... and which has every hour filled in advance.
Popołudnia, które jest takie zwyczajne...... i z góry zaplanowane.
I will finish my speech by thanking you in advance for your vote.
Na koniec wystąpienia chcę państwu z góry podziękować za głosowanie.
This is a system of punishment in advance, when a system of incentives would be more useful.
To system służący karaniu z góry, podczas gdy użyteczniejszy były system zachęt.
in advance
More companies could be handed over by retiring owners, if they prepared the transfer of ownership properly in advance.
Więcej spółek mogłoby być przekazywanych przez odchodzących na emeryturę właścicieli, gdyby przygotowali oni odpowiednio wcześniej przeniesienie własności.

Synonimy (angielski) dla "in advance":

in advance

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "in advance"

in przyimek
in-
Polish
advance rzeczownik
to advance czasownik

Przykłady użycia - "in advance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis advance is a first step towards denying the speculators what they crave.
Takie posunięcie to pierwszy krok do odebrania spekulantom tego, czego pożądają.
EnglishThe final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.
Ostateczna cena, jaką konsument ma zapłacić, musi być zawczasu wyraźnie uwidoczniona.
EnglishYesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.
EnglishIt is now possible for citizens to purchase euro coins in advance of the changeover.
Od tej pory obywatele mogą nabyć monety euro przed oficjalną zmianą waluty.
EnglishWhen will European forces advance into Chad, as promised for last summer?
Kiedy europejskie siły pokojowe wejdą do Czadu, jak to obiecano zeszłego lata?
EnglishSurely, even an advance photocopy of the Europass would serve the same purpose.
Z pewnością dostarczenie z wyprzedzeniem fotokopii Europass służyłoby temu samemu celowi.
EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Przechodzący na emeryturę przedsiębiorcy powinni z wyprzedzeniem zaplanować sprzedaż firmy.
EnglishSecondly, we finance specific actions to advance male-female equality.
Po drugie, finansujemy określone działania promujące równość kobiet i mężczyzn.
EnglishEverything the Commission can do in order to help to advance will be done.
Komisja uczyni wszystko, co w jej mocy, aby przyczynić się do postępu prac.
EnglishThis is a system of punishment in advance, when a system of incentives would be more useful.
To system służący karaniu z góry, podczas gdy użyteczniejszy były system zachęt.
EnglishThe white lines are what's called an advance fuel cycle, where you reprocess.
Białe linie, to to, co jest nazwane zaawansowanym cyklem paliwowym, gdzie przetwarza się.
EnglishYou must make monthly advance payments by the 20th of each month for the preceding month.
Do 20 dnia każdego miesiąca należy wpłacić zaliczkę miesięczną za poprzedni miesiąc.
EnglishSo we have a huge advance in terms of the areas covered by gambling.
Nastąpił zatem ogromny postęp, jeżeli chodzi o sfery, w których występuje hazard.
EnglishThank you for your attention, and thank you, in advance, for your support for this proposal.
Dziękuję Państwu za uwagę i z góry dziękuję za poparcie przedmiotowego wniosku.
EnglishOur resolution of 2 May in advance of the Samara Summit was very helpful.
Nasza rezolucja z dnia 2 maja, która poprzedziła szczyt w Samarze była bardzo pomocna.
EnglishI thank the Commissioner and her colleagues in advance for their proposals on this matter.
Z góry dziękuje pani komisarz i pani kolegom, za propozycje w tej dziedzinie.
EnglishI understand that the Commission is proposing to scrutinise the national budgets in advance.
Rozumiem, że Komisja proponuje prześwietlanie budżetów krajowych z wyprzedzeniem.
EnglishThis afternoon which is so certain... and which has every hour filled in advance.
Popołudnia, które jest takie zwyczajne...... i z góry zaplanowane.
EnglishThe Slovak Republic not only met the convergence criteria; it met them well in advance.
Republika Słowacji nie tylko spełniła kryteria konwergencji; spełniła je przed terminem.
EnglishThe family knew well in advance that eviction proceedings would be taken.
Rodzina ta wiedziała ze znacznym wyprzedzeniem, że podjęte zostaną działania eksmisyjne.