"in accordance with" po polsku

EN

"in accordance with" - polskie tłumaczenie

PL

EN in accordance with
volume_up
{przymiotnik}

in accordance with (też: compatible, compliant, conformable, consensual)
volume_up
zgodny {przym. m.}
The duration of therapy should be in accordance with available official recommendations.
Czas trwania leczenia powinien być zgodny z dostępnymi, oficjalnymi zaleceniami.
The used syringes should be disposed of in accordance with local requirements.
Zużyte strzykawki należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
Such a dialogue is fully in accordance with all international standards.
Dialog ten jest całkowicie zgodny ze wszystkimi standardami międzynarodowymi.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "in accordance with"

in przyimek
in-
Polish
accordance rzeczownik
accord rzeczownik
with przyimek
with

Przykłady użycia - "in accordance with" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf you can now act in accordance with your words, that will be good enough.
Jeżeli będzie Pan teraz umiał działać w zgodzie ze swoimi słowami, to wystarczy.
EnglishThe use of Gardasil should be in accordance with official recommendations.
Zastosowanie szczepionki Gardasil powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.
EnglishThe use of Silgard should be in accordance with official recommendations.
Zastosowanie szczepionki Silgard powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.
EnglishThe endometrial safety data is not in accordance with the European guideline on clinical
dane dotyczące bezpieczeństwa endometrium nie są zgodne z europejskimi wytycznymi
EnglishDosage Dosage is individual and determined in accordance with the needs of the patient.
Dawkowanie Dawkowanie jest indywidualne i określane według zapotrzebowania pacjenta.
EnglishIt just adds, at the end, the phrase: 'in accordance with national custom and practice'.
Na końcu zwykle dodaje się frazę: "zgodnie ze krajową praktyką i zwyczajami”.
EnglishI now wish to mention the MINURCAT Mission in accordance with UN Resolution 1778 of 2007.
Chciałbym wspomnieć o misji MINURCAT zgodnej z rezolucją 1778 ONZ z 2007 roku.
EnglishBooster administration should be in accordance with official recommendations.
Szczepienie uzupełniające powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.
EnglishWe want to see the battle groups being financed in accordance with the Athena mechanism.
Chcielibyśmy, żeby grupy bojowe były finansowane w ramach mechanizmu Athena.
EnglishIn accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
EnglishThis investigation should be in accordance with international standards.
Dochodzenia te powinny przebiegać zgodnie ze standardami międzynarodowymi.
EnglishIn accordance with a judicial, administrative or purely arbitrary decision?
Na podstawie decyzji sądowej, administracyjnej lub czysto arbitralnej?
EnglishAny unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
których stan zmniejszonej uwagi moż narazić lub inne osoby na ryzyko obraż lub ś
EnglishAny unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
AstraZeneca UK Limited Alderley Park Macclesfield Cheshire SK10 4TG Wielka Brytania
EnglishAny unused vaccine or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.
GlaxoSmithKline Biologicals s. a. rue de l' Institut 89 B- 1330 Rixensart, Belgium
EnglishThis is a report in accordance with Article 192, to which the Commission must respond.
Przedmiotowe sprawozdanie jest zgodne z artykułem 192, do którego powinna odnieść się Komisja.
EnglishIn accordance with its mandate, MONUC is playing an essential role.
Zgodnie ze swoim mandatem MONUC odgrywa w tym względzie podstawową rolę.
EnglishSo the vast majority of spending has been done in accordance with the rules.
Tak więc zdecydowana większość wydatków była zgodna z zasadami.
EnglishI appreciate what you are saying, but that was not in accordance with our Rules of Procedure.
Doceniam pańską wypowiedź, ale była ona niezgodna z naszym Regulaminem.
EnglishI hope that the European Council will this time act in accordance with its commitments.
Mam nadzieję, że Rada Europejska i tym razem podejmie działania zgodne ze swoimi zobowiązaniami.