"in" po polsku

EN

"in" - polskie tłumaczenie

volume_up
in {przyim.}
PL

EN in
volume_up
{przyimek}

in (też: at, inside, into, on)
volume_up
w {przyim.}
In summary, all these amendments go in the direction of widening 'made in' provisions.
W skrócie, te wszystkie poprawki zmierzają w kierunku rozszerzenia uregulowań "wyprodukowano w”.
I am speaking specifically about 'Made in' origin marking.
Mówię konkretnie o oznaczeniu pochodzenia "wyprodukowano w”.
While that is also the dominant vision in the Commission communication, it is not our vision.
Ponieważ wWizja ta dominuje również w komunikacie Komisji, jednakże nie jest to nasza wizja.
In less than 50 years we've altered it more thoroughly than in the entire history of mankind.
W ciągu 50 lat zmieniliśmy ją bardziej, niż w ciągu całej wcześniejszej historii.
Four times as many in the last 30 years as in the previous 75.
Cztery razy więcej w ciągu ostatnich 30 lat niż w ciągu wcześniejszych 75.
Imagine that you’re interested in doing a triathlon sometime in the next few months.
Załóżmy, że zamierzasz w ciągu następnych kilku miesięcy trenować triathlon.
Statistical bodies in Poland that conduct INTRASTAT statistical research:
Organy prowadzące badania statystyczne z zakresu INTRASTAT:
Find interesting links in the field of Hungarian society and citizenship.
Tutaj znajdziesz interesujące linki z zakresu społeczeństwa i obywatelstwa węgierskiego.
In addition it plans to organise, on an annual basis, an EU Antibiotic Awareness Day.
Ponadto zakłada zorganizowanie dorocznego europejskiego dnia świadomości z zakresu antybiotyków.
in
volume_up
we {przyim.}
increase in blood alkaline phosphatase (a certain substance in the blood)
zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi)
In the villages of Tangia and Rupagaon Christians were burnt to death in their houses.
We wsi Tangia i we wsi Rupagaon chrześcijanie ginęli w ogniu wskutek podpaleń.
decreased sodium in the blood (hyponatraemia); increased potassium in the blood
zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia); zwiększenie stężenia potasu we krwi

Synonimy (angielski) dla "in":

in

Przykłady użycia - "in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
EnglishJanumet 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Janumet 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
EnglishDo therefore this that we say to thee: We have four men that have a vow on them;
A przetoż czyń to, coć mówimy; Mamy tu czterech mężów, którzy na sobie ślub mają;
EnglishIt was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.
Odnalezienie własnego miejsca i wielka odpowiedzialność przychodzą z łącznością.
EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishEvery year a million and a half people die of a completely preventable disease.
Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.
EnglishIt seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.
Wydaje się, że sprawozdawczymi okazała względy kobietom pracującym w rolnictwie.
EnglishThe Treaty of Lisbon gave the EU security and defence policy more opportunities.
Traktat z Lizbony zapewnił unijnej polityce bezpieczeństwa i obrony więcej szans.
EnglishCroatia is situated on one of the main trafficking routes for drugs into the EU.
Chorwacja jest położona na jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków do UE.
EnglishThe report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
Sprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.
EnglishThe World Trade Organisation (WTO) Ministerial conference is held in Doha, Qatar.
Ministerialna konferencja Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Dausze w Katarze.
EnglishThe first European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina is inaugurated.
Inauguracja pierwszej misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.
EnglishSuomi/ Finland OY BRISTOL-MYERS SQUIBB (FINLAND) AB Puh/ Tel: + 358 9 251 21 230
Suomi/ Finland OY BRISTOL- MYERS SQUIBB (FINLAND) AB Puh/ Tel: + 358 9 251 21 230
EnglishAgenerase belongs to a group of antiviral medicines called protease inhibitors.
Agenerase należy do grupy leków przeciwwirusowych zwanych inhibitorami proteazy.
EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
EnglishAlternatively, 50 g of activated powdered charcoal is administered 4 times daily.
Alternatywnie można podać 50 g sproszkowanego węgla aktywowanego 4 razy na dobę.
EnglishAtripla, your doctor may need to adjust your dose of the calcium channel blocker.
stosowania leku Atripla lekarz może zmienić dawkę antagonisty kanału wapniowego.