EN

implement {rzeczownik}

volume_up
A work programme is not just a declaration of principles, but a tool to implement specific policies.
Program prac jest nie tylko deklaracją zasad, ale narzędziem do wprowadzenia konkretnej polityki.
Why not upgrade our tools of democracy and implement paperless administration?
Dlaczego więc nie uwspółcześnić naszych narzędzi demokratycznych i nie wdrożyć administracji elektronicznej?
If we want to implement the instrument efficiently, this naturally represents a transfer of powers from the national capitals here to Brussels.
Jeżeli pragniemy efektywnie wdrożyć to narzędzie, stanowi to oczywiście przekazanie uprawnień ze stolic krajowych do Brukseli.

Synonimy (angielski) dla "implement":

implement

Przykłady użycia - "implement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe suggestions contained in the report will help us to implement this proposal.
Sugestie zawarte w omawianym sprawozdaniu pomogą nam we wdrożeniu tego wniosku.
EnglishEveryone said that the Directive was good, but difficult to implement in practice.
Wszyscy powiedzieli, że dyrektywa jest dobra, ale w praktyce trudna do wdrożenia.
EnglishToday, the financial resources of the Solidarity Fund seem difficult to implement.
Okazuje się się, że trudno jest dzisiaj uruchomić środki z Funduszu Solidarności.
EnglishIt is important that we take the strategy forward and thus also implement it.
Ważne jest więc, abyśmy zrobili z tą strategią coś więcej - a więc wdrożyli ją.
EnglishIt is extremely important for it to be possible to implement this plan immediately.
Niezwykle ważna jest możliwość natychmiastowego wdrożenia przedmiotowego planu.
EnglishOn the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
Jeśli chodzi o minusy, chciałbym wspomnieć o niewprowadzeniu mobilności pacjentów.
EnglishWe also need to urge the Member States to actually implement the necessary steps.
Musimy też wezwać państwa członkowskie do rzeczywistego podjęcia niezbędnych kroków.
EnglishI cannot, however, agree with the suggestion to implement compulsory paternity leave.
Nie mogę się jednak zgodzić z sugestią dotyczącą obowiązkowego urlopu ojcowskiego.
EnglishIt seeks to implement what the European Court of Justice has laid down in many rulings.
Służy ona także wdrożeniu wielu orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
EnglishIt is relatively easy to draw up and implement proposals on these issues.
Sporządzenie i wdrożenie wniosków dotyczących tych kwestii jest stosunkowo łatwe.
EnglishWe have an idea of how much funding will be needed to implement the global plan.
Mamy rozeznanie, jakie kwoty finansowania będą konieczne dla realizacji globalnego planu.
EnglishIt is possible to establish and implement democratic regimes in these regions.
Jest bowiem możliwe ustanowienie rządów demokratycznych w tych regionach.
EnglishThe few steps needed to implement this principle are being taken very slowly.
Tych kilku kroków potrzebnych do realizacji zasady nie podejmuje się w szybkim tempie.
EnglishThe EU institutions and Member States are to implement this strategy together.
Instytucje UE i państwa członkowskie są zachęcane do wspólnego wdrażania tej strategii.
EnglishThe new Prime Minister Mario Monti will implement sharp economic reforms.
Nowy premier Mario Monti zamierza przeprowadzić głębokie reformy gospodarcze.
EnglishIt would be possible to implement, and it would be justified and proportionate.
Byłyby one możliwe do realizacji, a także uzasadnione i proporcjonalne.
EnglishHowever, the majority of governments implement projects that are merely sporadic measures.
Większość rządów realizuje jednak projekty, które są tylko sporadycznymi akcjami.
EnglishThe actual and political will to implement them in practice is rather under-developed.
Rzeczywista i polityczna wola ich realizacji w praktyce jest raczej słabo rozwinięta.
EnglishCommissioner Hahn agreed that the mechanism was complex and difficult to implement.
Komisarz Hahn przyznał, że mechanizm był złożony i trudny do wdrożenia.
EnglishThat is what I am asking for and I hope that the Council will implement this.
I o to właśnie proszę, mając nadzieję, że Rada ten postulat zrealizuje.