"hysteria" po polsku

EN

"hysteria" - polskie tłumaczenie

EN hysteria
volume_up
{rzeczownik}

hysteria (też: tantrum, delirium)
Climate hysteria is increasingly remote from reality.
Histeria klimatyczna jest coraz bardziej oderwana od rzeczywistości.
Ta homofobiczna histeria musi się zakończyć.
We have all seen that unchallenged xenophobic and racist hysteria can overcome common sense.
Wszyscy byliśmy świadkami, jak niekwestionowana histeria o ksenofobicznym i rasistowskim podłożu może zapanować nad zdrowym rozsądkiem.

Synonimy (angielski) dla "hysteria":

hysteria

Przykłady użycia - "hysteria" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNevertheless, there is absolutely no cause for misplaced hysteria on this scale.
Niemniej jednak nie ma najmniejszego powodu do źle trafionej histerii na tę skalę.
EnglishMy country cannot be sacrificed to the politics of climate hysteria.
Mój kraj nie może się stać ofiarą politycznej histerii klimatycznej.
EnglishLet us be proportional and let us keep the hysteria out of this debate, and more light and less heat on it.
Znajmy proporcję i nie ulegajmy histerii w tej debacie, mniej pary w gwizdek.
EnglishIn fact, there will be no bemused amazement, for the reason for this hysteria is clear.
W rzeczywistości nie będzie żadnego zdezorientowanego zdumienia, ponieważ przyczyny tej histerii są oczywiste.
EnglishUganda is yet again in the news for the extremism and hysteria of some of its legislators.
Uganda po raz kolejny pojawia się w wiadomościach z uwagi na ekstremizm i histerię części swoich prawodawców.
EnglishI find the hysteria when we deal with soil protection or the wishes of the farmers' unions incomprehensible.
Za niezrozumiałą uważam histerię związaną z ochroną gleby czy życzenia związków zawodowych rolników.
EnglishThe latter sometimes seems to get lost in debates of this kind with all the hysteria about climate change.
Tego umiaru brakuje czasem w debatach tego rodzaju, gdy podnoszony jest alarm na temat zmiany klimatu.
EnglishApart from this, we have been noticing recently a mood of hysteria surrounding the issue of nuclear power plants.
Abstrahując od tego, ostatnio obserwujemy atmosferę histerii wokół kwestii elektrowni atomowych.
EnglishBecause of this, the crisis has turned into hysteria.
Z tego powodu kryzys zamienił się w histerię.
EnglishThat is clear from the new breakout of hysteria following the attempted terrorist attack on the Delta aircraft.
Wyraźnie widać to na przykładzie nowego wybuchu histerii w związku z próbą zamachu terrorystycznego na samolot linii Delta.
EnglishThe Romanian parties that are currently preparing for elections are using the occasion to create anti-Hungarian hysteria.
Rumuńskie partie obecnie przygotowujące się do wyborów korzystają z okazji na wzbudzenie antywęgierskich nastrojów.
EnglishWe certainly have several options and we must be able to look at them soberly and without hysteria and to resolve the situation.
Z pewnością mamy do wyboru szereg opcji i musimy być w stanie przeanalizować je na trzeźwo, bez histerii, aby rozwiązać sytuację.
EnglishFor some years now the European Union has been a breeding ground of 'terror hysteria', insecurity and fear of an unseen enemy.
Od pewnego czasu Unia Europejska stała się podatna na "histerię terroru”, brak poczucia bezpieczeństwa i strach przed niewidocznym wrogiem.
EnglishThis moved us towards restrictions on the fundamental rights of European citizens based on popular racist and xenophobic hysteria.
Zaczęliśmy skłaniać się do ograniczenia podstawowych praw obywateli europejskich, bazując na wszechobecnej histerii o rasistowskim i ksenofobicznym podłożu.
EnglishSome of the politicians present here have managed to spread this hysteria to the European Parliament, presenting it as the Bulgarian eavesdropping scandal.
Niektórym z obecnych tu polityków udało się zaszczepić tę histerię w Parlamencie Europejskim, prezentując ją jako bułgarski skandal z podsłuchami.
EnglishThe compromise motions that we will be voting on tomorrow send a clear signal away from the CO2 hysteria and towards greater road safety.
Kompromisowe wnioski, nad którymi będziemy jutro głosować, stanowią wyraźny sygnał odejścia od histerii związanej z CO2 w kierunku zwiększonego bezpieczeństwa drogowego.
EnglishThose who initiated this hysteria, those who acquired and illegally spread this discrediting information, are now rubbing their hands with glee.
Osoby, które zainicjowały tę histerię, osoby, które weszły w posiadanie i nielegalnie rozpowszechniały te dyskredytujące informacje, zacierają teraz ręce z radości.
EnglishOf course it makes the ritual genuflection to climate change hysteria, despite the increasing doubts over the supposed link between CO2 and climate.
Oczywiście tradycyjnie kłania się ono w pas histerii związanej ze zmianami klimatu, mimo zwiększających się wątpliwości wobec domniemanego związku między CO2 a klimatem.
EnglishClimate change is their new theology, a secular religious hysteria complete with Pope - Al Gore - carbon-credit indulgences and the persecution of heretics.
Zmiany klimatyczne stanowią ich nową teologię, świecką histerię religijną wraz z papieżem - Alem Gorem - odpustami uprawnień do emisji i prześladowaniem heretyków.
EnglishBy crossing these formats, each of which is frowned upon individually on the stage, Pollesch has created a Theatre of Hysteria that is singular in its dynamics and intensity.
Kojarząc te dwie formuły, które osobno nie miałyby prawa bytu na scenie, Pollesch stworzył - niepowtarzalny w swej dynamice i intensywności - teatr histerii.