"human resources" po polsku

EN

"human resources" - polskie tłumaczenie

EN human resources
volume_up
{liczba mnoga}

human resources
volume_up
zasoby ludzkie {niemęskoos.}
In my opinion, one of the bottlenecks is insufficient human resources.
Moim zdaniem, jednym takich wąskich gardeł są niewystarczające zasoby ludzkie.
Your services have invested in the detail, in planning and in human resources.
Pani służby zadbały o szczegóły, planowanie i zasoby ludzkie.
The Hungarian authorities have deployed massive human resources and equipment.
Władze węgierskie rozmieściły na tym terenie ogromne zasoby ludzkie i sprzętowe.
human resources (też: personnel)
volume_up
kadry {niemęskoos.} [pot.]
Information and services related to employment and HR management can be found in the Human Resources section of the catalogue of services on the website of the Polish Chamber of Commerce.
Sekcja Kadry na stronie katalogu usług Krajowej Izby Gospodarczej zawiera informacje i usługi związane z zatrudnieniem i zarządzaniem kadrami.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "human resources"

human rzeczownik
Polish
human przymiotnik
resources rzeczownik
resource rzeczownik

Przykłady użycia - "human resources" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Hungarian authorities have deployed massive human resources and equipment.
Władze węgierskie rozmieściły na tym terenie ogromne zasoby ludzkie i sprzętowe.
EnglishIn my opinion, one of the bottlenecks is insufficient human resources.
Moim zdaniem, jednym takich wąskich gardeł są niewystarczające zasoby ludzkie.
EnglishFor Parliament the new procedure will require a strengthening of available human resources.
Od Parlamentu nowa procedura będzie wymagała wzmocnienia dostępnych zasobów kadrowych.
EnglishTreating cholera patients also requires considerable human resources.
Leczenie osób zarażonych cholerą wymaga także znacznych zasobów ludzkich.
EnglishThe preparation of human resources is more important than the quality of buildings.
Od jakości budynków ważniejsze jest właściwe przygotowanie kadr.
EnglishThe implementation of the functions mentioned requires sufficient human and financial resources.
Uruchomienie powyższych funkcji wymaga odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych.
EnglishYour services have invested in the detail, in planning and in human resources.
Pani służby zadbały o szczegóły, planowanie i zasoby ludzkie.
EnglishThat is why the report gives attention to the importance of monitoring human resources.
To dlatego przedmiotowe sprawozdanie zwraca uwagę na znaczenie monitorowania zasobów ludzkich.
EnglishWe still had no a link with the universities and thus no human resources management.
Nie mieliśmy ogniw łączących nas z uniwersytetami i w związku z tym zarządzania zasobami ludzkimi.
EnglishInnovation at company level requires appropriate human resources.
Innowacje na szczeblu firmy wymagają odpowiednich zasobów ludzkich.
EnglishWe have reconfirmed the importance of investment in human resources.
Ponownie potwierdziliśmy znaczenie inwestycji w kapitał ludzki.
EnglishBecause of this forced exile, these countries are losing a substantial proportion of their human resources.
Kraje te w wyniku przymusowego wygnania tracą istotną część swoich zasobów ludzkich.
Englishmassive investment in human resources in the area of health care.
masowe inwestycje w zasoby ludzkie w obszarze opieki zdrowotnej.
EnglishThis policy shows that we count on and develop human resources, and that they are central.
Taki program pokazuje, że polegamy na zasobach ludzkich, które rozwijamy i że one stanowią jego trzon.
EnglishThis suggestion would provide an economy of scale in terms of financial, human and technical resources.
Ta sugestia zapewniłaby efekt skali w sensie zasobów finansowych, ludzkich i technicznych.
EnglishThose ambitions include, and I quote, investing in human resources and combating social exclusion.
Ambicje te obejmują, cytuję: inwestowanie w zasoby ludzkie i zwalczanie wykluczenia społecznego.
EnglishThis suggestion allows an economy of scale in terms of financial, human and technical resources.
Propozycje te zapewniają ekonomię skali pod względem zasobów finansowych, ludzkich i technicznych.
EnglishNATO needs sufficient financial, military and human resources to be able to fulfil its mission.
By móc wypełnić swą misję, NATO potrzebuje odpowiednich zasobów finansowych, wojskowych i ludzkich.
EnglishThere are enough human resources, yet they are not trained and managed efficiently.
Mamy wystarczające zasoby ludzkie, lecz ludzie ci nie są skutecznie szkoleni i nie zarządza się nimi efektywnie.
EnglishThis suggestion allows an economy of scale in financial, human and technical resources.
Propozycja ta przewiduje korzystanie z ekonomii skali w zakresie zasobów finansowych, ludzkich i technicznych.