EN horses
volume_up
{liczba mnoga}

horses (też: horseflesh)
volume_up
konie {niemęskoos.}
In the first chariot were red horses; and in the second chariot black horses;
W pierwszym wozie były konie rydze, a w drugim wozie konie wrone (kare):
and in the third chariot white horses; and in the fourth chariot grizzled strong horses.
W trzecim wozie konie białe, a w czwartym wozie były konie strokate, a wszystkie mocne.
Of course, the Queen goes to her stud often to watch her horses ... watch her horses.
Oczywiście Królowa chodzi do swojej stadniny, aby popatrzeć na swoje konie... popatrzeć na swoje konie.

Synonimy (angielski) dla "horse":

horse

Przykłady użycia - "horses" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTransportation of horses for slaughter in the European Union (written declaration)
Transport koni przeznaczonych na ubój w Unii Europejskiej (pisemne oświadczenie)
EnglishThis is the first vaccine to be licensed for horses in the EU against strangles.
Jest to pierwsza szczepionka dopuszczona do stosowania u koni w UE przeciwko zołzom.
English13/ 16 PACKAGE LEAFLET FOR Equilis Te, suspension for injection, for horses
14/ 18 [ Version 6 ULOTKA INFORMACYJNA Equilis Te zawiesina do wstrzykiwań dla koni
EnglishInfections in horses caused by micro-organisms sensitive to trimethoprim + sulphonamide
Zakażenia u koni wywołane przez mikroorganizmy wrażliwe na trimetoprim + sulfonamid
EnglishAnd they brought him upon horses, and buried him with his fathers in the city of Judah.
A przyniósłszy go na koniach, pochowali go z ojcami jego w mieście Judzkiem.
EnglishI have seen servants upon horses, and princes walking like servants upon the earth.
Widziałem sługi na koniach, a książąt chodzących piechotą jako sługi.
English45/ 125 Metacam 20 mg/ ml solution for injection for cattle, pigs and horses
/ 125 Metacam 20 mg/ ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni.
EnglishThey of the house of Togarmah traded for thy wares with horses and war-horses and mules.
Z domu Togorma końmi, i jezdnymi, i mułami kupczyli na jarmarkach twoich.
EnglishThe contents of one syringe will treat horses weighing up to 600 kg.
Zawartość jednej strzykawki pozwala na leczenie koni o masie ciała do 600 kg.
EnglishSo here are some half-finished horses ready to be worked in London.
Tutaj mamy kilka niedokończonych koni, gotowych do dalszego opracowania w Londynie.
EnglishIn fact it was so bad that most of the horses died before they could get where they were going.
Było tak źle, że większość koni zdechła zanim dotarły do miejsca przeznaczenia.
EnglishEquilis StrepE, lyophilisate for suspension for injection, for horses
Equilis StrepE liofilizat do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla koni
EnglishMetacam 20 mg/ ml solution for injection for cattle, pigs and horses Meloxicam
Metacam 20 mg/ ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni.
EnglishCompagel Gel for Horses contains heparin sodium, levomenthol and hydroxyethyl salicylates.
Compagel Gel for Horses zawiera sól sodową heparyny, lewomentol i salicylan hydroksyetylu.
EnglishThe application of Compagel gel for horses was based upon Art.
Wniosek dotyczący preparatu Compagel, żel dla koni został złożony w oparciu o art.
EnglishFewer of the horses receiving Equilis StrepE had symptoms of strangles.
Objawy zołzów występują u mniejszej liczby koni, które otrzymały szczepionkę Equilis StrepE.
EnglishAfter the last day of treatment with EQUIOXX, horses should not be slaughtered for 26 days.
Po ostatnim dniu leczenia preparatem EQUIOXX koni nie należy poddawać ubojowi przez 26 dni.
EnglishThe appearance of them is as the appearance of horses; and as horsemen, so do they run.
Kształt ich jest jako kształt koni, a tak pobieżą jako jezdni.
EnglishThou didst tread the sea with thy horses, The heap of mighty waters.
Jechałeś przez morze na koniach twoich, przez gromadę wód wielkich.
EnglishActive immunisation of horses from 6 months of age against tetanus to prevent mortality.
Czynne uodpornianie koni od 6 miesiąca życia przeciwko tężcowi w celu zapobieżenia śmiertelności.