"holistic" po polsku

EN

"holistic" - polskie tłumaczenie

EN holistic
volume_up
{przymiotnik}

holistic
volume_up
holistyczny {przym. m.}
We should be working here in a holistic way.
Nasza praca na tym polu powinna mieć charakter holistyczny.
To jest holistyczna integracja.
It shows how you make one holistic form, like the car industry, and then you break up what you need.
Pokazuje jak tworzyć spójną holistyczną formę, podobnie jak w przemyśle samochodowym, a wtedy rozbijasz ją na potrzebne części.
Its conclusion was that you need a holistic approach to this issue.
Rada ta doszła do wniosku, że niezbędne jest podejście do tego zjawiska w sposób całościowy.
The challenges facing us are complex, and the responses must necessarily be holistic.
Stojące przed nami wyzwania są złożone, a rozwiązania muszą koniecznie mieć charakter całościowy.
We are pursuing a holistic approach to covering the different dimensions involved.
Realizujemy podejście całościowe w celu objęcia różnorodnych wymiarów.

Przykłady użycia - "holistic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe are pursuing a holistic approach to covering the different dimensions involved.
Realizujemy podejście całościowe w celu objęcia różnorodnych wymiarów.
EnglishOur approach to industry during this economic downturn must be holistic.
W czasie dekoniunktury musimy mieć holistyczne podejście do tego przemysłu.
EnglishThirdly, a holistic rather than fragmented policy must be implemented.
Po trzecie, należy wdrażać raczej całościową politykę niż fragmentaryczną.
EnglishSo if this gentleman had had a holistic education, would he be sitting there?
Jeśli ten pan miałby holistyczne wykształcenie, czy siedziałby tam?
EnglishThere was agreement that we should continue with the holistic approach to the pension reforms.
Byliśmy zgodni, że powinniśmy kontynuować całościowe podejście do reform systemów emerytalnych.
EnglishSo my point is that this scope of vision, this holistic vision of design, was with them from the beginning.
Chodzi mi o to, że całościowa wizja designu towarzyszyła im od początku.
English. - This report has been described as a holistic approach to eradicating poverty.
na piśmie. - Przedmiotowe sprawozdanie zostało przedstawione jako całościowe podejście do walki z ubóstwem.
EnglishIt is important to adopt a holistic approach to the energy issue.
Ważne jest, aby kwestię energii postrzegać całościowo.
EnglishThey tend to be contextual, holistic thinkers, what I call web thinkers.
Myślą kontekstualnie, holistycznie, sieciowo.
EnglishI think the word is the holistic experience revolving around a product.
Myślę że cały świat obraca się wokół produktu.
EnglishNew instruments are needed if we are to come up with holistic and integrated responses to the crisis.
Jeśli mamy opracować holistyczne i zintegrowane reakcje na kryzys, musimy wprowadzić nowe instrumenty.
EnglishIt must be a holistic approach, where different policy areas work closely together.
Niezbędne jest przyjęcie podejścia holistycznego, w ramach którego różne obszary polityki byłyby ze sobą ściśle powiązane.
EnglishIt is essential for future policy in this area that a holistic and balanced approach is taken.
Jest to bardzo ważne dla przyszłości polityki w tej dziedzinie, żeby przyjąć holistyczne i zrównoważone podejście.
EnglishTherefore, I would like to take this opportunity to draw attention to the holistic approach to Neighbourhood Policy.
Dlatego przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę na całościowe podejście do polityki sąsiedztwa.
EnglishFurthermore, I should like to see a slightly new approach - and in particular a more holistic approach.
Ponadto chciałabym przyjęcia nieco nowszego podejścia - konkretnie chodzi mi o podejście bardziej całościowe.
EnglishWe are seeing a redesign of the Neighbourhood Policy and the Commission is the guardian of the holistic approach.
Jesteśmy świadkami przekształcania polityki sąsiedztwa, a Komisja jest strażnikiem podejścia całościowego.
EnglishCombating trafficking in human beings needs a holistic approach, although we only have a limited set of tools.
Walka z handlem ludźmi wymaga niekonwencjonalnego podejścia, mimo że dysponujemy ograniczonym zestawem narzędzi.
EnglishPreferably, we need a holistic approach.
Najlepiej byłoby, gdybyśmy przyjęli podejście całościowe.
EnglishSo, we study the holistic health experience of 1,000 seniors over the last 10 years in 20 different countries.
Więc, badamy całościowe doświadczenie zdrowotne tysiąca seniorów w przeciągu ostatnich 10 lat w 20 różnych krajach.
EnglishI would therefore ask that all the Directorates General of your Commission jointly adopt a more holistic approach.
Dlatego chcę poprosić, aby wszystkie dyrekcje generalne Komisji wspólnie przyjęły bardziej holistyczne podejście.