EN hit
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

hit (też: blockbuster, jam, hot item)
volume_up
hit {m.}
To date a causal association between treatment with fondaparinux and the occurrence of HIT has not been established.
Jak dotąd nie ustalono związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy leczeniem fondaparynuksem i występowaniem HIT.
The efficacy and safety of fondaparinux have not been formally studied in patients with HIT type II.
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania fondaparynuksu nie były badane u pacjentów z HIT typu II.
It's as if some new hit style had completely wiped out the old-fashioned style before, and with no golden oldies stations.
Zupełnie jakby jakiś hit sprawił, że dawny styl odszedł do lamusa, że dawny styl odszedł do lamusa, a nie mieli radia Złote Przeboje.
hit (też: success, wow)
So, we got games like "Brain Age" coming out for the Nintendo DS, huge hit.
Stąd wielki sukces Brain Age na Nintendo DS.
odnieść znaczący sukces
hit (też: blow, stroke, body blow, pop)
Also, the international community has been hard hit.
Był to też poważny cios w społeczność międzynarodową.
Warm-blooded animals take a huge hit at this time.
Ciepłokrwiste przyjęły wtedy silny cios.
Although Ireland is the fourth largest exporter of beef in the world, it would be badly hit by this agreement.
Pomimo iż Irlandia jest czwartym największym na świecie eksporterem wołowiny, umowa ta będzie stanowić dla tego kraju poważny cios.
It's as if some new hit style had completely wiped out the old-fashioned style before, and with no golden oldies stations.
Zupełnie jakby jakiś hit sprawił, że dawny styl odszedł do lamusa, że dawny styl odszedł do lamusa, a nie mieli radia Złote Przeboje.
Some people had one hit song when they were 21 or 22 and were then never heard of again, and they did not make an awful lot of money out of it.
Niektórzy znani są z tylko z jednego przeboju, który zaśpiewali w wieku 21 czy 22 lat, a potem nikt o nich już nie słyszał, i nie zarobili na tym zbyt dużo pieniędzy.
hit (też: hit song)

2. IT

hit
Forget about trying to hit the bull's eye in darts, just aim for the same spot over and over again.
Nie chodzi o trafienie w środek tarczy, celujcie tylko ciągle w to samo miejsce.
Five major hits, seven medium, one light, one unconfirmed.
5 dużych trafień, 7 średnich, 2 małe, 1 nie potwierdzone trafienie.

3. Sport

hit
Forget about trying to hit the bull's eye in darts, just aim for the same spot over and over again.
Nie chodzi o trafienie w środek tarczy, celujcie tylko ciągle w to samo miejsce.
Five major hits, seven medium, one light, one unconfirmed.
5 dużych trafień, 7 średnich, 2 małe, 1 nie potwierdzone trafienie.

4. IT, potoczny

hit
volume_up
odwiedziny {niemęskoos.} (na stronie internetowej)
Include Pattern: This type of filter includes log file lines (hits) that match the Filter Pattern.
Wzorzec uwzględniający: ten rodzaj filtru uwzględnia wiersze pliku dziennika (odwiedziny), które pasują do wzorca filtru.
Custom filters: Exclude Pattern: This type of filter excludes log file lines (hits) that match the Filter Pattern.
Filtry niestandardowe: Wzorzec wykluczający: ten rodzaj filtru wyklucza wiersze pliku dziennika (odwiedziny), które pasują do wzorca filtru.
(Laughter) And then I got excited when it started getting tens of hits, and then I started getting excited when it started getting dozens and then hundreds and then thousands and then millions.
(Śmiech) Bardzo się cieszyłem, kiedy miałem dziesiątki odwiedzin. ~~~ Potem były ich tuziny, setki, tysiące, Potem były ich tuziny, setki, tysiące, a potem miliony.

Synonimy (angielski) dla "hit":

hit

Synonimy (polski) dla "hit":

hit

Przykłady użycia - "hit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUnfortunately, young people in Romania are still one of the groups hardest hit.
Niestety, rumuńska młodzież to nadal jedna z grup najbardziej dotkniętych kryzysem.
EnglishYoung people and women are hit hardest by the trafficking and consumption of drugs.
Młodzież i kobiety najbardziej cierpią z powodu handlu i używania narkotyków.
English(PL) The financial and economic crisis has hit the poorest people the hardest.
(PL) Kryzys finansowy i gospodarczy uderzył najmocniej grupę ludzi najbiedniejszych.
EnglishIt turns out that these things don't have to hit the ground to do a lot of damage.
Takie obiekty wcale nie muszą spaść na ziemię, by spowodować ogromne szkody.
EnglishWhich countries will be hit hardest by this move and how will it affect their GDP?
Jakie państwa poniosą największe koszty takiej operacji i jak wpłynie to na ich PKB?
EnglishI was present at the tsunami which hit Sri Lanka and then later Indonesia.
Byłem na miejscu po tym, jak tsunami nawiedziło Sri Lankę, a później Indonezję.
EnglishThe economic crisis has hit the entire world, including the countries in the eurozone.
Kryzys gospodarczy jest odczuwalny na całym świecie, w tym w krajach strefy euro.
EnglishThat hit me so hard, telling these people that had been through this experience.
To mnie bardzo uderzyło, mówić tym ludziom, którzy byli tak doświadczeni.
EnglishBrazil will be hit now by the credit crunch and the fall in commodity prices.
Brazylia doświadczy teraz skutków kryzysu kredytowego i spadku cen towarów.
English(DE) Mr President, the economic crisis has hit agricultural production hard.
(DE) Panie przewodniczący! Kryzys gospodarczy mocno dotknął produkcję rolną.
EnglishIn recent years, EU Member States have been hit by a considerable number of disasters.
W ostatnich latach państwa członkowskie UE nawiedziły liczne klęski żywiołowe.
EnglishYou can accidentally hit "reply all" to an email and torpedo a relationship.
Możesz przez przypadek wcisnąć "odpowiedz wszystkim" przy mailu i zniszczyć związek.
EnglishHouseholds with small children or elderly residents are especially hard hit.
Sytuacja ta uderza szczególnie w gospodarstwa z małymi dziećmi lub osobami starszymi.
EnglishAccessing the disaster-hit areas and distribution of aid is not without difficulties.
Dotarcie do obszarów dotkniętych klęską i udzielanie pomocy nie jest łatwe.
EnglishThe ECB had to tackle a crisis which had hit the European economy severely.
Bank musiał zmierzyć się z kryzysem, który dotkliwie uderzył w europejską gospodarkę.
EnglishThe economic crisis has hit this industry in every sector at the same time.
Kryzys gospodarczy uderzył w tę branżę z każdej strony w tym samym czasie.
EnglishThe financial crisis has therefore hit car manufacturing particularly hard.
Kryzys finansowy uderzył więc szczególnie ciężko w producentów samochodów.
EnglishRoad transport operators are being hit hard by the financial and economic crisis.
Podmioty sektora transportu drogowego są ciężko dotknięci kryzysem finansowo-gospodarczym.
English(BG) The economic recession hit Member States with varying degrees of severity.
(BG) Recesja gospodarcza uderzyła w państwa członkowskie z różną siłą.
EnglishI am more invulnerable than Achilles; fortune hath not one place to hit me."
Jestem bardziej nietykalny niż Achilles; szczęście nie mogło mnie tknąć."