"to hinder" po polsku

EN

"to hinder" - polskie tłumaczenie

volume_up
hind {rzecz.}
PL
volume_up
hind {przym.}

EN to hinder
volume_up
[hindered|hindered] {czasownik}

It does seem, though, that we have not done all we can to hinder the destabilisation of Lebanon by Hezbollah.
Wydaje się jednak, że nie zrobiliśmy wszystkiego, by utrudnić destabilizację Libanu przez Hezbollah.
Taxing financial transactions will not hinder financial transactions.
Opodatkowanie transakcji finansowych nie utrudni zawierania takich transakcji.
However, as several of you have pointed out, this should not hinder the launch of the new system.
Jak jednak niektórzy z państwa wskazali, nie powinno to utrudnić uruchomienia nowego systemu.
The objectives do not hinder Europe's ability to compete.
Cele nie hamują zdolności Europy do konkurowania.
We call to strike a balance in these mentioned issues so as not to hinder the business and leave it sustainable.
Nawołujemy do znalezienia równowagi w odniesieniu do wspomnianych problemów, aby nie hamować zrównoważonego rozwoju sektora.
Proposing regulations that hinder rather than help must not be our response in difficult times.
Naszą odpowiedzią na trudne czasy nie może być proponowanie uregulowań prawnych, które bardziej hamują niż pomagają.
to hinder
Is there anything that might hinder the transition to BONUS-169?
Czy cokolwiek może przeszkodzić w zmianie na BONUS-169?
This is true even if there are people even in Parliament who try to hinder it, for example, in connection with Euronest.
Tak właśnie jest, nawet jeśli są ludzie, również w Parlamencie, którzy starają się temu przeszkodzić, na przykład w związku z działalnością Euronest.
If there has to be a CAP, let it assist farmers and not hinder them.
Jeżeli ma istnieć WPR, niech pomaga rolnikom i niech im nie przeszkadza.
It is important to note that the Eastern Partnership should not hinder neighbouring countries wishing to apply for membership of the EU.
Ważne jest także stwierdzenie, że partnerstwo wschodnie nie powinno przeszkadzać w uzyskaniu członkostwa UE zainteresowanym krajom sąsiadującym.
The full development of Europe's potential is hindered by a number of internal barriers that we should try to remove.
W pełnym rozwinięciu potencjału Europy przeszkadzają bariery wewnętrzne, które powinniśmy próbować usunąć.
However, care must be taken not to hinder donations from living donors, which must be a matter of free and informed choice.
Nie wolno jednak utrudniać dawstwa od osób żyjących, które musi wynikać z dobrowolnego i opartego na pełnym poinformowaniu wyboru.
It is high time these stop hindering the mobility of Europeans on this continent - our continent without internal borders.
Najwyższy czas, aby przestały one utrudniać mobilność Europejczykom - nasz kontynent nie powinien mieć wewnętrznych granic.
We call on the United States to rise to the challenge; instead of hindering progress, it must encourage it.
Wzywamy Stany Zjednoczone, by stanęły na wysokości zadania; zamiast utrudniać postęp, muszą go wspierać.
The hindering of human enterprise with dozens of regulations is one reason why the goals of the Lisbon Strategy could not be achieved.
Krępowanie przedsiębiorczości ludzi przez dziesiątki przepisów jest jednym z powodów, dla których nie mogły zostać osiągnięte cele strategii lizbońskiej.
to hinder (też: to breath)
volume_up
zaprzeć {czas. dk}

Synonimy (angielski) dla "hind":

hind
English

Przykłady użycia - "to hinder" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTaxing financial transactions will not hinder financial transactions.
Opodatkowanie transakcji finansowych nie utrudni zawierania takich transakcji.
EnglishIndeed, to do that at this stage might even hinder its future progress.
W rzeczywistości uczynienie tego na tym etapie może nawet wstrzymać przyszły postęp.
EnglishIt will not even hinder what are sometimes called speculative investments.
Nie będzie ono nawet przeciwdziałać temu, co czasem nazywamy inwestycjami spekulacyjnymi.
EnglishIt will hinder the development of much safer new-generation plants.
Utrudni to rozwój zdecydowanie bezpieczniejszych elektrowni nowej generacji.
EnglishNaturally, bureaucratic formalities should not hinder research.
Oczywiście formalności biurokratyczne nie powinny stanowić przeszkody w badaniach.
EnglishIf there has to be a CAP, let it assist farmers and not hinder them.
Jeżeli ma istnieć WPR, niech pomaga rolnikom i niech im nie przeszkadza.
EnglishAt the same time, it will broaden people's horizons and hinder anti-European and extremist forces.
Poszerzy jednocześnie horyzonty ludzi, stawiając tamę siłom antyeuropejskim i ekstremalnym.
EnglishFurthermore, Turkey continues to hinder progress in the search for a solution to the Cyprus problem.
Co więcej, Turcja stale utrudnia proces poszukiwania rozwiązania dla kwestii cypryjskiej.
EnglishMergers can hinder or distort competition by creating or strengthening market power.
Fuzje przedsiębiorstw mogą zakłócać konkurencję, w sytuacjach gdy stwarzają lub wzmacniają dominację na rynku.
EnglishCall a halt to the never-ending stream of directives and regulations which only hinder business.
Zatrzymajcie wieczny potok dyrektyw i rozporządzeń, które tylko utrudniają działalność gospodarczą.
EnglishThis attitude is more likely to hinder than help and I have therefore voted against this proposal.
To podejście raczej zaszkodzi niż pomoże, z tego względu więc zagłosowałem przeciwko temu wnioskowi.
EnglishIt will hinder the big flow of normal investments and trade that we are in need of.
Będzie ono natomiast przeszkodą dla ogromnej fali zwykłych inwestycji i transakcji handlowych, których tak potrzebujemy.
EnglishThe bilateral problems between that country and Greece must not hinder the start of accession negotiations.
Problemy dwustronne między tym krajem a Grecją nie mogą opóźniać rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.
EnglishProposing regulations that hinder rather than help must not be our response in difficult times.
Naszą odpowiedzią na trudne czasy nie może być proponowanie uregulowań prawnych, które bardziej hamują niż pomagają.
EnglishThe objectives do not hinder Europe's ability to compete.
Cele nie hamują zdolności Europy do konkurowania.
EnglishThe lack of spectrum must not be allowed to hinder innovation while we are developing new technology and services.
Nie można pozwolić, by brak zasobów widma hamował innowacyjność w rozwoju nowych technologii i usług.
EnglishThese conflicts and human rights violations destabilise the region and hinder peace and prosperity.
Owe konflikty i naruszenia praw człowieka destabilizują region i stanowią przeszkodą na drodze do pokoju i dobrobytu.
EnglishGuideline No 13: the removal of regulatory, commercial and other obstacles which hinder competition unduly.
Wytyczna nr 13: usunięcie przeszkód regulacyjnych, handlowych i innych, które nadmiernie blokują konkurencję.
Englishand all Naphtali, and the land of Ephraim and Manasseh, and all the land of Judah, unto the hinder sea,
I wszystkę ziemię Neftalimowę, i ziemię Efraimowę, i Manasesowę, i wszystkę ziemię Judowę aż do morza ostatniego.
EnglishThese ratings, which are a far cry from reality, clearly hinder countries in recovering from the crisis.
Te ratingi, które są niezwykle odległe od rzeczywistości, w oczywisty sposób utrudniają krajom wyjście z kryzysu.