"helping hand" po polsku

EN

"helping hand" - polskie tłumaczenie

EN helping hand
volume_up
{rzeczownik}

helping hand
The European Union also played a part in this - we extended a helping hand.
Miała w tym udział także Unia Europejska, wyciągnęliśmy pomocną dłoń.
The international community, including representatives of the EU, can offer a helping hand here.
Pomocną dłoń może tu zaoferować społeczność międzynarodowa, w tym przedstawiciele UE.
We need to extend a helping hand to them against the regime.
Musimy wyciągnąć do nich pomocną dłoń, przeciwko reżimowi.

Synonimy (angielski) dla "helping hand":

helping hand
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "helping hand"

helping rzeczownik
Polish
to help czasownik
help rzeczownik
help wykrzyknik
Polish
hand rzeczownik
hand przymiotnik
to hand czasownik
to hand

Przykłady użycia - "helping hand" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDo I believe that Latvia and other countries of the region urgently need the EU's helping hand?
Czy sądzę, że Łotwa i inne kraje regionu natychmiast potrzebują pomocnej dłoni UE?
EnglishThis measure represents a tangible helping hand for small enterprises at this difficult time.
Środek ten stanowi konkretną pomoc dla małych przedsiębiorstw w obecnych trudnych czasach.
EnglishLet us give this country a helping hand, on the basis of European standards and a European legal system.
Pomóżmy Ukrainie za pomocą europejskich standardów i europejskiego systemu prawnego.
EnglishThat means not just preaching to others in a paternalistic way, but also offering a helping hand.
Oznacza to nie tylko paternalistyczne pouczanie innych, ale również oferowanie im pomocnej dłoni.
EnglishI also wish to stress that we can give third countries a helping hand, as the speaker before me said.
Pragnę również podkreślić, że, jak powiedziała przedmówczyni, jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy krajom trzecim.
EnglishThank you very much for giving a helping hand here.
Bardzo dziękuję państwu za pomoc w tej kwestii.
EnglishIrrationally enough, the Chinese Government does not take hold of this helping hand, but strikes it down repressively.
Jednak w irracjonalny sposób rząd chiński nie przyjmuje tej pomocnej dłoni, ale odtrąca ją stosując represje.
EnglishAmong Japan's friends, Europeans have immediately reported themselves for duty to lend a helping hand to the people afflicted.
Spośród przyjaciół Japonii Europejczycy niezwłocznie zgłosili swoją gotowość, by nieść pomoc poszkodowanym.
EnglishWe should give a helping hand to those regions which are behind, even if it is not easy in today's economic realities.
Powinniśmy pomóc pozostającym w tyle regionom, nawet jeśli nie jest to łatwe w dzisiejszej gospodarczej rzeczywistości.
EnglishThe new proposal with regard to marketing authorisations for medicines extends a helping hand to the pharmaceuticals industry.
Najnowszy wniosek dotyczący pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych stanowi gest pomocy dla przemysłu farmaceutycznego.
EnglishI definitely approve of our offer of a helping hand as long as the response of the other side is specifically measurable and adequate.
Zdecydowanie popieram naszą ofertę wyciągnięcia ku niej pomocnej dłoni, jeśli tylko reakcja drugiej strony jest właściwa i dokładnie wymierzalna.
EnglishThe Union has extended a helping hand to Belarus in the form of inclusion in the Eastern Partnership, a programme which is intended to strengthen democracy and the rule of law.
Unia wyciągnęła rękę do Białorusi w ramach Partnerstwa Wschodniego mającego na celu umocnienie demokracji i rządów prawa.
EnglishThe idea of giving developing countries a helping hand and (also) offering them financial support is something to be warmly welcomed.
Koncepcja wyciągania pomocnej dłoni do krajów rozwijających się i (także) proponowania im wsparcia finansowego jest czymś, co należy przyjąć z wielkim zadowoleniem.
EnglishThat is a much better way of securing the maintenance of those who have invested while giving a helping hand to those that want to leave the sector.
To o wiele lepszy sposób zabezpieczenia utrzymania tych, którzy zainwestowali, przy jednoczesnym wyciągnięciu ręki do tych, którzy chcą opuścić sektor.
EnglishCloning, however, is quite different: it is, as the United Kingdom Food Standards Agency has observed, a quantum leap way beyond giving Mother Nature a helping hand.
Jednakże klonowanie jest nieco inne: jest to, jak stwierdziła brytyjska Agencja Standardów Żywności, o wiele więcej niż pomaganie Matce Naturze.
EnglishFor its part, the European Union ought to lend a helping hand in the sphere of renewable energy technologies, since climate change is a shared concern.
Unia Europejska ze swojej strony powinna wykazać chęć pomocy w dziedzinie technologii związanych z energią odnawialną, ponieważ zmiany klimatyczne są wspólnym problemem.
EnglishIn this way we can show that we are there to lend a helping hand to those who opt for democracy - and demonstrate that democracy is the precursor to success.
W ten sposób możemy pokazać, że jesteśmy tam po to, by służyć pomocną dłonią tym, którzy opowiadają się za demokracją oraz by wykazać, że demokracja jest zwiastunem sukcesu.
EnglishI think that he needs to be given time to fulfil his promises, namely to offer a helping hand to Georgia and help to solve the situation, which is today very serious.
Myślę, że należy dać mu czas na wywiązanie się ze swoich obietnic, znacz na wyciągnięcie pomocnej dłoni do Gruzji oraz pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji, która jest dziś bardzo poważna.