"helpful" po polsku

EN

"helpful" - polskie tłumaczenie

volume_up
help {rzecz.}
volume_up
help {wykrz.}
PL

EN helpful
volume_up
{przymiotnik}

helpful (też: friendly)
volume_up
pomocny {przym. m.}
It is not helpful when the operators and the unions now say: 'We are about to reach an agreement.'
Nie jest pomocny fakt, że przewoźnicy i związki mówią: "Już niebawem dojdziemy do porozumienia”.
Of course, civil society and other stakeholders have also provided very helpful input.
Oczywiście także społeczeństwo obywatelskie i inne zainteresowane strony wniosły pomocny wkład w te prace.
Now I realize for those of you who are colorblind, this slide is not very helpful, but stick with me nonetheless.
Ten slajd nie jest zbyt pomocny dla daltonistów, ale mimo to, zostańcie ze mną.
helpful (też: accommodating, kind, obliging)
volume_up
uczynny {przym. m.}
Máiquel, Carvalho told me about how you've been helpful... about your credentials in the community, how reliable you are... that you're ready for anything.
Máiquel, Carvalho powiedział mi jaki byłeś uczynny... o uznaniu jakim cieszysz sie u ludzi, jak można na tobie polegać... że możesz zrobić wszystko.
helpful (też: attentive, compliant, considerate, kind)
volume_up
usłużny {przym. m.}
helpful (też: exploitable, handy, usable, useable)
volume_up
przydatny {przym. m.}
Are you sure it will be helpful to citizens to have one huge entry point for all of this?
Czy są państwo pewni, że jeden ogromy punkt dostępu do wszystkich informacji byłby dla obywateli przydatny?
I believe the three-year debate was very helpful to prepare the ground.
Uważam, że trzyletnia debata była bardzo przydatna przy przygotowywaniu podstaw.
The Commission's January communication is a very helpful basis.
Styczniowy komunikat Komisji stanowi bardzo przydatną podstawę.

Przykłady użycia - "helpful" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
Dlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
EnglishThe fact-finding visits by committee representatives are very helpful to its work.
Bardzo pomocne w jej pracach są wizyty rozpoznawcze przedstawicieli komisji.
EnglishIt would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.
Dobrze by było uzyskać w tym zakresie jakieś zapewnienie ze strony Komisji.
EnglishI believe the three-year debate was very helpful to prepare the ground.
Uważam, że trzyletnia debata była bardzo przydatna przy przygotowywaniu podstaw.
EnglishTherefore, I cannot agree that suspending our bilateral agreement would be helpful.
Dlatego nie mogę zgodzić się, że zawieszenie naszej umowy dwustronnej byłoby korzystne.
EnglishI feel it would be largely meaningless and would not be helpful to consumers.
Uważam, że w znacznej mierze byłoby ono pozbawione sensu i nieprzydatne dla konsumentów.
EnglishIn any event, thank you for this helpful report which has been most enlightening.
W każdym razie dziękuję za to pomocne i bardzo treściwe sprawozdanie.
EnglishI think it is very helpful for all of us in the two institutions to understand each other.
Uważam, że wzajemne zrozumienie bardzo służy nam wszystkim w obu instytucjach.
EnglishSo it is not helpful to start speculating about countries that may be at risk.
Nie należy zatem spekulować na temat krajów, które mogą być zagrożone.
EnglishIt's helpful that you've had experience and you've done this kind of thing before.
Dobrze jeśli masz już jakieś doświadczenie. i już coś takiego robiłeś.
EnglishOn the labour markets, for example, activation policies can be very helpful.
Na przykład na rynku pracy bardzo pomocne mogą być polityki aktywacyjne.
EnglishEVISTA mimics some of the helpful effects of oestrogen after the menopause.
EVISTA częściowo zastępuje korzystne działanie estrogenów po menopauzie.
EnglishI think it would be helpful to work determinedly towards these specific objectives.
Myślę, że zdecydowana praca nad realizacją tych konkretnych celów może okazać się pomocna.
EnglishOur resolution of 2 May in advance of the Samara Summit was very helpful.
Nasza rezolucja z dnia 2 maja, która poprzedziła szczyt w Samarze była bardzo pomocna.
EnglishIf you could clarify exactly the ones that will not be taken, it would be helpful.
Jeśli mógłby pan nam objaśnić, jakie pytania nie będą rozpatrywane, to byłoby bardzo pomocne.
EnglishIn this regard, the reform of the pact in 2005 is proving very helpful.
Przeprowadzona w 2005 r. reforma tego paktu okazuje się bardzo pomocna w tym względzie.
EnglishThat being the case, calling for MONUC to be re-supplied is not all that helpful.
I dlatego nawoływanie do doposażenia MONUC nie jest zbyt pomocne.
EnglishAll of these make a helpful contribution which will facilitate the application of this statute.
Wszystkie te ustalenia stanowią użyteczny wkład i ułatwią stosowanie tego statutu.
EnglishI think it would be more helpful for us if we were to proceed that way around.
Sądzę, że byłoby to dla nas bardziej pomocne, gdybyśmy mogli procedować w odwrotnej kolejności.
English(It may be helpful to keep notes on the location of the previous injections.) 3.
(Zapisywanie miejsc poprzednich wstrzyknięć może być pomocne.)