"healthy" po polsku

EN

"healthy" - polskie tłumaczenie

EN healthy
volume_up
{przymiotnik}

healthy (też: sane)
volume_up
zdrowe {przym.}
This approach will guarantee a healthy economic environment for private entities.
Takie podejście zapewni prywatnym podmiotom zdrowe środowisko gospodarcze.
They need to define clear, healthy and viable foundations that will ensure a better future.
Muszą określić jasne, zdrowe i solidne fundamenty, zapewniające lepszą przyszłość.
So, you've got to have a healthy sense of patriotism; that's absolutely important.
Trzeba mieć zdrowe podejście do patriotyzmu. ~~~ To niezmiernie ważne.
healthy (też: sane)
volume_up
zdrowa {przym. f.}
Only if the economy is healthy can we invest in the environment.
Tylko jeżeli gospodarka jest zdrowa, możemy inwestować w ochronę środowiska.
Healthy food and sufficient physical exercise help prevent obesity.
Zdrowa żywność i odpowiednia ilość ćwiczeń fizycznych sprzyjają zapobieganiu otyłości.
We must also emphasise the extent to which a healthy fiscal policy is essential.
Należy również podkreślić, w jakim zakresie zdrowa polityka fiskalnej jest niezbędna.
healthy (też: robust, salubrious, sane, sound)
volume_up
zdrowy {przym. m.}
They are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
To fundamenty, na których opiera się zdrowy, dynamiczny i bezpieczny rynek pracy.
A healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
Zdrowy system bankowy stanowi warunek niezbędny do przeprowadzenia trwałej naprawy gospodarczej.
These are determinants of children's healthy and balanced mental and physical growth.
Są to czynniki odpowiadające za zdrowy i zrównoważony rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
healthy (też: well)
volume_up
zdrów {przym. m.}
healthy

Przykłady użycia - "healthy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn a study in lactating, healthy women, olanzapine was excreted in breast milk.
wykazano, ż olanzapina był Laktacja: w badaniu z udział zdrowych kobiet karmią
EnglishIn healthy subjects, the mean half-life in whole blood is approximately 43 hours.
U zdrowych osób średni okres półtrwania w pełnej krwi wynosi około 43 godzin.
EnglishGender Plasma concentrations of anidulafungin in healthy men and women were similar.
Płeć Stężenia anidulafunginy w osoczu u zdrowych mężczyzn i kobiet są zbliżone.
EnglishYou must ensure that this jointly managed stock remains healthy in the future.
Musi pani zapewnić na przyszłość dobrą kondycję tych wspólnie zarządzanych zasobów.
EnglishLess than 0.0005 % of the administered dose appeared in the semen of healthy subjects.
Mniej niż 0, 0005 % podanej dawki leku pojawia się w nasieniu u zdrowych osób.
EnglishDistribution The distribution volume in healthy elderly men is approximately 1 l/ kg.
Dystrybucja Objętość dystrybucji u zdrowych dorosłych mężczyzn wynosi około 1 l/ kg.
EnglishIn healthy subjects, the serum half-life of insulin is approximately 4 to 6 minutes.
Okres półtrwania insuliny wynosił u zdrowych ochotników około 4 do 6 minut.
EnglishThe systemic clearance of perflutren was similar in healthy and COPD subjects.
Klirens ustrojowy perflutrenu był podobny u osób zdrowych i osób z POChP.
EnglishThis replacement of healthy cells also happens in the blood stream and other organs.
Zastępowanie zdrowych komórek ma miejsce także we krwi krążącej i w innych narządach.
EnglishWash your hands using soap and water and wipe the healthy skin touched by the gel.
Umyć ręce mydłem z wodą oraz wytrzeć okolice zdrowej skóry, które miały kontakt z żelem.
EnglishAnd I believe that geographic information can make both you and me very healthy.
Wierzę także, że informacje geograficzne mogą zapewnić zarówno mi jak i wam dobre zdrowie.
EnglishIt is used in healthy, sexually- mature dogs that have not been neutered.
Stosuje się go u zdrowych, dojrzałych płciowo psów, które nie zostały wykastrowane.
EnglishThe Cmax was similar between healthy subjects and patients with renal impairment.
Wartość Cmax była podobna u osób zdrowych oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
EnglishMost of the death toll was 15 to 40 year-olds -- robustly healthy young adults.
Większość ofiar miała od 15 do 40 lat, zdrowi, krzepcy, młodzi ludzie.
EnglishThe neutralizing antibody response is not reduced in healthy, elderly persons.
Odpowiedź przeciwciał neutralizujących nie ulega zmniejszeniu u zdrowych, starszych osób.
EnglishIn healthy subjects, bosentan displays dose- and time-dependent pharmacokinetics.
U zdrowych ochotników, właściwości farmakokinetyczne bozentanu są zależne od dawki i czasu.
EnglishIts main aim should be the production of healthy foods, not increased competitiveness.
Głównym jej celem winna być produkcja zdrowej żywności, a nie wzrost konkurencyjności.
EnglishWe must guarantee, through public policies, that everyone has access to healthy food.
Poprzez politykę publiczną musimy zadbać, aby wszyscy mieli dostęp do zdrowej żywności.
EnglishThe plasma clearance of montelukast averages 45 ml/ min in healthy adults.
Klirens osoczowy montelukastu u zdrowych osób dorosłych wynosi przeciętnie 45 ml/ min.
EnglishIn healthy persons, the minimum effective oral dose is approximately 0.6 mg.
U zdrowych osób minimalna skuteczna doustna dawka wynosi około 0, 6 mg.