"have it off" po polsku

EN

"have it off" - polskie tłumaczenie

have it off
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu dla "have it off".

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "have it off"

to have czasownik
IT przymiotnik
it zaimek
Polish
off rzeczownik
Polish
off przymiotnik
off przysłówek
off przyimek
Polish

Przykłady użycia - "have it off" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishlie not one to another; seeing that ye have put off the old man with his doings,
Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego,
EnglishI am delighted that EU Member States have headed off protectionist tendencies for now.
Cieszę się, że państwa członkowskie UE zapobiegły na razie tendencjom protekcjonistycznym.
EnglishMS: I thought "Turn the camera off" meant, "Let's have an off-the-record conversation."
MS: Sądziłem, że "wyłącz kamerę" oznacza "porozmawiajmy prywatnie".
EnglishTwenty years ago, doctors would have cut off my leg and hoped, and there was a 15 percent survival rate.
20 lat tamu obcięto by mi nogę z nadzieją na 15 procent szans na przeżycie.
EnglishThey have cut off my life in the dungeon, and have cast a stone upon me.
Wrzucili do dołu żywot mój, a przywalili mię kamieniem.
EnglishMrs Figueiredo, I am afraid I have cut off your microphone.
Pani Poseł Figueiredo! Przykro mi, ale wyłączyłem Pani mikrofon.
EnglishI have put off my garment; how shall I put it on?
I odpowiedziałem: Zewlekłam suknię moję, jakoż ją oblec mam?
EnglishCB: All right, so Leo and Cookie might have gotten off to a little bit of a rough start, but they get along great now.
SB: Leo i Cookie mieli trudne początki, ale teraz się dogadują.
EnglishThe best sugar manufacturer has ceased operating, but neither the manufacturer nor the growers have come off badly.
Działalności zaprzestał najlepszy producent cukru, ale też ani ten producent, ani plantatorzy nie wyszli na tym źle.
EnglishI have forsaken my house, I have cast off my heritage; I have given the dearly beloved of my soul into the hand of her enemies.
Opuściłem dom swój, odrzuciłem dziedzictwo moje; dałem to, co miłowała dusza moja, w ręce nieprzyjaciół jego.
EnglishIn Greece the labour disputes to have laid-off workers reinstated has been labelled illegal and abusive.
W Grecji spory pracownicze mające na celu przywrócenie do pracy zwolnionych pracowników określono mianem bezprawnych i znieważających.
EnglishBut the alarm should have gone off!
EnglishThe Internet means that the sharing and free circulation of ideas, information and works have cast off their old physical restraints.
Internet oznacza, że wymiana i swobodny obieg idei, informacji i prac nie podlega już dawnym ograniczeniom natury fizycznej.
EnglishAnd they shall eat, and not have enough; they shall play the harlot, and shall not increase; because they have left off taking heed to Jehovah.
I będą jeść, wszakże się nie nasycą, nierząd płodzić będą, ale się nie rozrodzą; bo nie chcą mieć względu na Pana.
EnglishWe have seen off juntas in Europe.
EnglishWe believe that the negotiations have got off to a very bad start, with no respect shown for the specific circumstances of our partners.
Uważamy, że negocjacje rozpoczęły się bardzo źle i nie okazano szacunku dla specyficznych warunków, w jakich działają nasi partnerzy.
EnglishWell, we have Mondays off.
EnglishOf course, they have taken off in recent years: according to the IMF, they generate between EUR 2 200 billion and EUR 300 000 billion today.
Oczywiście wszystkie te fundusze rozpoczęły działalność w ciągu ostatnich lat: według danych MFW gromadzą one dziś od 2 200 do 300 000 miliardów euro.
EnglishI would like, however, to extend the topic slightly by referring to the children who remain at home while their parents have gone off to work abroad.
Chciałabym jednak rozwinąć nieco ten temat, nawiązując do dzieci pozostawianych w domach przez rodziców, którzy wyjeżdżają do pracy za granicę.
EnglishAs a farmer, I have seen the effects of lead paint that cattle have licked off, that has been there for years, and it just kills them in a very slow and nasty way.
Jako rolnik widziałem skutki, jakie wywołało zlizywanie przez bydło stosowanej od wielu lat farby ołowiowej; ona po prostu zabija w sposób powolny i bardzo przykry.

Pozostałe hasła

English
  • have it off

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.