EN harm
volume_up
{rzeczownik}

harm (też: damage, detriment, injury, loss)
No harm to the developing fruit. ~~~ No harm to the fruit set.
Żadnych szkód dla rozwijających się owoców ani zawiązków.
The reforms to date have done nothing but harm to Hungarian agriculture.
Dotychczas przeprowadzone reform wyrządziły rolnictwu Węgier jedynie szkodę.
Improvised and unilateral actions may even cause harm rather than good.
Improwizowane i jednostronne działania mogą nawet przynieść więcej szkody niż pożytku.
Raloxifene may cause foetal harm when administered to a pregnant woman.
Stosowanie raloksyfenu u kobiety w ciąży może spowodować uszkodzenie płodu.
Raloxifene may cause foetal harm when administered to a pregnant woman.
Stosowanie raloksyfenu u kobiety w ci y mo e spowodowa uszkodzenie płodu.
Herceptin can cause cardiotoxicity (harm to the heart), including heart failure.
Stosowanie preparatu Herceptin może powodować kardiotoksyczność (uszkodzenie serca), w tym zawał serca.
harm (też: mischief)
However, they should be harmonised with all other powers of the rule of law and must not harm, in particular, the foundation of democracy, which is human dignity.
Należy je jednak zharmonizować z innymi uprawnieniami w ramach rządów prawa, bez uszczerbku zwłaszcza dla godności człowieka, stanowiącej podwalinę demokracji.
The particular nature of the fishing industry in these regions justifies this aid being granted beyond 2009, without the marine environment being harmed in any way.
Szczególny charakter przemysłu rybackiego w tych regionach uzasadnia przyznawanie tej pomocy po 2009 r. bez żadnego uszczerbku dla środowiska morskiego.

Synonimy (angielski) dla "harm":

harm

Przykłady użycia - "harm" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt was watered down so much that it would have done more harm to the cause than good.
Została ona tak bardzo rozwodniona, że spowodowałaby więcej złego niż dobrego.
EnglishWe should beware lest, in caring for the environment, we do the environment harm.
Baczmy, byśmy troszcząc się o środowisko, temu środowisku nie zaszkodzili.
EnglishIn general, taking too much Axura should not result in any harm to you.
Na ogół zażycie zbyt dużej dawki leku Axura nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.
EnglishIn general, taking too much Ebixa should not result in any harm to you.
Na ogół zażycie zbyt dużej dawki leku Ebixa nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.
Englishif you are pregnant ORACEA should not be used from the 4th month of because it may harm
jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 4. miesiąca, nie powinna stosować leku ORACEA,
EnglishThe blue line shows you people's responses on the average of all the harm questions.
Niebieska linia pokazuje średnią odpowiedzi na pytania dotyczące krzywdy.
EnglishWe will make use of the diplomatic channels and you are causing more harm than good.
Wykorzystamy kanały dyplomatyczne, a wy robicie więcej złego niż dobrego.
EnglishUsing ORACEA with the general anaesthetic methoxyfluorane may cause serious harm to the
Stosowanie leku ORACEA z metoksyfluranem, lekiem o ogólnym działaniu znieczulającym,
EnglishAnd he saith unto them, Is it lawful on the sabbath day to do good, or to do harm?
I rzekł do nich: Godzili się w sabat dobrze czynić, czyli źle czynić?
EnglishWhich shows that within any country, the disagreement isn't over harm and fairness.
Co pokazuje, że wewnątrz każdego kraju różnica zdań nie dotyczy krzywdy i sprawiedliwości.
EnglishClofarabine may cause harm to unborn babies when used by pregnant women.
Klofarabina przyjmowana przez kobiety w ciąży może być szkodliwa dla płodu.
English[Saying], Touch not mine anointed ones, And do my prophets no harm.
Mówiąc: Nie tykajcie pomazańców moich, a prorokom moim nie czyńcie nic złego.
EnglishBut Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm: for we are all here.
Lecz Paweł zawołał głosem wielkim, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego: bo jesteśmy sami wszyscy.
EnglishA 7 000 strong UN force modelled on MONUC could cause more harm than good, however.
Siedmiotysięczna, silna armia ONZ wzorowana na MONUC może przynieść więcej złego niż dobrego.
EnglishWe would do ourselves harm, were we to put a stop to this integration process.
Jeśli przerwiemy proces integracji, sami sobie wyrządzimy krzywdę.
EnglishThe re-emerging unseemly debate has caused a great deal of harm to the entire EU.
Ponowne otwarcie niestosownej debaty bardzo zaszkodziło całej UE.
EnglishWe must bear in mind that any delay here will harm our innocent fellow men.
Musimy pamiętać, że każde opóźnienie będzie szkodziło naszym bliźnim.
EnglishIt may harm them, even if their symptoms are the same as your child's.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
EnglishThat suggestion is not only absolutely ridiculous, but could also do a great deal of harm.
Takie sugestie są nie tylko groteskowe, ale i potencjalnie niebezpieczne.
EnglishThe attempt to harm yourself has also been reported in adults, children, and adolescents.
Donoszono także o próbach samouszkodzeń występujących u dorosłych, dzieci oraz młodzieży.