"hands-on" po polsku

EN

"hands-on" - polskie tłumaczenie

EN hands-on
volume_up
{przymiotnik}

hands-on (też: direct, forthright, immediate, straight)
volume_up
bezpośredni {przym. m.}
Well, the Committee on Petitions is a tangible, hands-on, practical way of engaging with European citizens.
Cóż, Komisja Petycji jest konkretnym, bezpośrednim i praktycznym organem, który zajmuje się sprawami Europejczyków.
It was that hands-on iterative process which is so much like vernacular design and folk design in traditional cultures.
To był taki praktyczny, powtarzający się proces, który jest podobny lokalnego designu w tradycyjnych kulturach.
Jest to bardzo praktyczne doświadczenie.
For my part, such must include hands-on pressure on the multinational supermarket chains to give up the pricing strategy which suppresses farm-gate prices.
Według mnie musi on obejmować praktyczne naciski na wielonarodowe sieci supermarketów, aby zaniechały strategii cenowej, która obniża ceny producenta.
hands-on (też: interactive)
volume_up
interaktywny {przym. m.}

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "hands-on"

hands rzeczownik
to hand czasownik
to hand
hand rzeczownik
hand przymiotnik
on przymiotnik
on przysłówek
on przyimek

Przykłady użycia - "hands-on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWash your hands after applying Protopic unless your hands are also being treated.
Po zastosowaniu maści Protopic należy umyć ręce, o ile nie są one objęte leczeniem.
EnglishThey do not belong in the hands of children, not even in the smallest amounts.
Nie ma dla nich miejsca w dziecięcych rączkach, nawet dla najmniejszej ich ilości.
EnglishThe problems of abuse at the hands of Thai officials must be seriously addressed.
Trzeba się poważnie zająć problemami prześladowań z rąk tajskich urzędników.
EnglishI grew up in a log cabin in Washington state with too much time on my hands.
Dorastałem w drewnianym domu w stanie Waszyngton, mając zbyt wiele wolnego czasu.
EnglishNo head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
Żaden szef państwa czy rządu nie będzie wtedy ingerować w to rozporządzenie.
EnglishToxins do not belong in the hands of children, even in the smallest amounts.
Dzieci nie mogą mieć styczności z toksynami, nawet jeśli ich ilości są minimalne.
EnglishWash your hands thoroughly with soap and water before preparing the medicine.
Przed przystąpieniem do przygotowania leku dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
EnglishBefore going to bed, wash your hands and the treatment area with mild soap and water.
Przed pójściem spać należy umyć ręce oraz leczone miejsce wodą z łagodnym mydłem.
EnglishThe European public does not understand a Europe that washes its hands of problems.
Społeczeństwo europejskie nie rozumie Europy, która umywa ręce w obliczu problemów.
EnglishI am waiting for the show of hands by Madam President and my fellow Members.
Oczekuję, że podniesie rękę pani przewodnicząca oraz panie i panowie posłowie.
EnglishThen she clasped her hands to her head. I told her she could really believe me.
Na to ona się złapała rękami za głowę, a ja jej mówię, że może mi absolutnie wierzyć.
EnglishThis shows that society is desperate and it's taking the law into its own hands.
Te zdarzenia pokazują, że społeczeństwo jest zdesperowane i bierze prawo w swoje ręce.
EnglishAunties, uncles, you can continue to put your hands up, aunties and uncles as well.
Ciocie, wujkowie, odważnie Unieście swoje ręce w górę. ~~~ Ciocie i wujkowie także.
EnglishAnd those applications let us use our hands to make our communities better.
Te aplikacje umożliwiają nam używanie naszych rąk, i umacnianie naszych wspólnot.
English." ~~~ "Wash you hands, you might not get diarrhea."
"Używajcie prezerwatyw, nie złapiecie AIDS." "Myjcie ręce, może unikniecie biegunki."
EnglishPreparing the injection site Wash your hands thoroughly with soap and water.
Przygotowanie miejsca wstrzyknięcia Należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
EnglishRoll the vial between your hands until the liquid is uniformly white and cloudy.
Toczyć fiolkę w dłoniach do momentu, aż zawiesina stanie się jednorodnie biała i mętna.
EnglishThe question is enforcement, which again is in the hands of the Member States.
Pozostaje kwestia stosowania, która ponownie pozostaje w gestii państw członkowskich.
EnglishAnd instead, when the baby was placed in my hands, it was an extraordinary moment.
A zamiast tego, gdy dziecko znalazło się w moich rękach, była to nadzwyczajna chwila.
EnglishThe keys to the solution, however, are mainly in the hands of China, Russia and India.
Klucze do rozwiązania jednakże znajdują się głównie w rękach Chin, Rosji i Indii.