"hairy" po polsku

EN

"hairy" - polskie tłumaczenie

volume_up
hairy {przym.}

EN hairy
volume_up
{przymiotnik}

hairy
volume_up
owłosiony {przym. m.}
They, that one, is hairy and walking on four legs.
Ten jest owłosiony i chodzi na czworakach.
If the skin is hairy, then cut the hair with scissors.
Jeśli skóra jest owłosiona, należy ściąć włosy nożyczkami.
hairy (też: shaggy, shag)
volume_up
kosmaty {przym. m.}
And they answered him, He was a hairy man, and girt with a girdle of leather about his loins.
I opowiedzieli mu: Mąż kosmaty, a pasem skórzanym przepasany na biodrach swych.

Synonimy (angielski) dla "hairy":

hairy

Przykłady użycia - "hairy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSecondary malignancies are expected to occur in patients with hairy cell leukaemia.
U pacjentów z białaczką włochatokomórkową mogą wystąpić nowotwory wtórne.
EnglishLITAK has been examined in one main study involving 63 patients with hairy cell leukaemia.
Preparat LITAK badano w jednym głównym badaniu z udziałem 63 pacjentów z białaczką włochatokomórkową.
EnglishAnd he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau's hands.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień piąty.
EnglishLITAK is used to treat patients over 16 years of age who have hairy cell leukaemia.
Preparat LITAK stosuje się w leczeniu pacjentów w wieku powyżej 16. roku życia z białaczką włochatokomórkową.
EnglishAnd the secret, which they stick on with, involves their hairy toes.
A sekret ich przylegania kryje się w włoskowatych palcach.
EnglishBut God will smite through the head of his enemies, The hairy scalp of such a one as goeth on still in his guiltiness.
On jest Bóg nasz, Bóg obfitego zbawienia; panujący Pan z śmierci wywodzi.
EnglishIf the skin is hairy, then cut the hair with scissors.
Jeśli skóra jest owłosiona, należy ściąć włosy nożyczkami.
EnglishTreatment of patients with hairy cell leukaemia.
Leczenie pacjentów z białaczką włochatokomórkową.
EnglishAnd Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man.
EnglishI don't have a date with a hairy girl.
EnglishForty-three percent of patients with hairy cell leukaemia experienced infectious complications at standard dosage regimen.
Czterdzieści trzy procent pacjentów z białaczką włochatokomórkową doświadcza powikłań zakaźnych po standardowym dawkowaniu leku.
EnglishLITAK has been prescribed by your doctor for the treatment of hairy cell leukaemia, a malignant disease of white blood cells.
LITAK został przepisany przez lekarza w celu leczenia białaczki włochatokomórkowej, złośliwego nowotworu białych ciałek krwi.
EnglishAnd the first came forth red, all over like a hairy garment.
Uczynił tedy Bóg zwierz ziemski według rodzaju swego; i bydło według rodzaju swego; i wszelki płaz ziemski według rodzaju swego; i widział Bóg, że to było dobre.
EnglishHairy Cell Leukaemia:
EnglishHairy or hairless?
EnglishThe term ‘ hairy cell’ refers to the hair-like projections that can be seen on the surface of the lymphocytes when they are examined under a microscope.
Określenie „ włochatokomórkowa ” dotyczy przypominających włoski wypustek, jakie widać na powierzchni limfocytów w badaniu mikroskopowym.
EnglishIncluded are hairy cell leukaemia, chronic myelogenous leukaemia, multiple myeloma, follicular lymphoma, carcinoid tumour, and malignant melanoma.
Do chorób tych należą: białaczka włochatokomórkowa, przewlekła białaczka szpikowa, szpiczak mnogi, chłoniak grudkowy, rakowiak oraz czerniak złośliwy.
EnglishThe frequency of second malignancy following treatment with LITAK was 3.4 % in all 232 hairy cell leukaemia patients treated during a 10-year period.
Częstość drugiego nowotworu po leczeniu preparatem LITAK wynosiła 3, 4 % u wszystkich 232 pacjentów z białaczką włochatokomórkową leczonych w ciągu 10 lat.
EnglishAnd it shall come to pass in that day, that the prophets shall be ashamed every one of his vision, when he prophesieth; neither shall they wear a hairy mantle to deceive:
I stanie się dnia onego, że się zawstydzą oni prorocy, każdy za widzenie swoje, gdyby prorokowali, i nie obleką się w suknię kosmatą, aby kłamali;
EnglishThe Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) decided that LITAK's benefits are greater than its risks for the treatment of hairy cell leukaemia.
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zadecydował, że korzyści płynące ze stosowania preparatu LITAK przewyższają ryzyko w leczeniu białaczki włochatokomórkowej.