"had been presenting" po polsku


Bezokolicznik czasownika had been presenting: to present
EN

"had been presenting" - polskie tłumaczenie

EN to present
volume_up
[presented|presented] {czasownik}

volume_up
przedstawiać {czas. ndk}
The Commission likes to present itself as the 28th donor.
Komisja lubi siebie przedstawiać jako dwudziestego ósmego ofiarodawcę.
This is what we are in the process of preparing and we are unable to present a new proposal every day.
Obecnie to przygotowujemy i nie możemy codziennie przedstawiać nowych propozycji.
We all know how the average supermarket likes to present itself to the consumer as a 'slasher' of prices.
Wszyscy wiemy, że przeciętny supermarket uwielbia przedstawiać się konsumentom jako "obcinacz” cen.
Care should be taken to avoid the introduction of the variant strain into an area where it is not present.
Należy dołożyć starań, aby nie wprowadzić szczepu wariantowego na obszary, gdzie nie występuje.
Care should be taken to avoid the introduction of the variant strain into an area where it is not present.
Należy dołożyć starań, aby nie wprowadzić serotypu wariantowego na obszary, gdzie nie występuje.
I think this presents a unique opportunity to make improvements here.
Uważam, że to wyjątkowa okazja, aby wprowadzić usprawnienia.
It would be hard to present it in a different way.
Trudno tu w inny sposób prezentować ten obszar spraw.
You have to present yourself in digital life in a similar way that you would in your analog life.
Dobrze się prezentować w sieci, podobnie jak w realu.
The leading firms and most advanced countries will be presenting the best technological solutions.
Najlepsze koncerny, przodujące kraje będą wystawiać i prezentować najlepsze rozwiązania technologiczne.
to present (też: to put forward, to submit)
volume_up
przedłożyć {czas.} (projekt, prośbę, wniosek)
We intend to present the plan before the end of this year.
Zamierzamy przedłożyć ten plan przed końcem bieżącego roku.
The Commission intends to present the European Strategic Technology Plan at the end of November.
Komisja ma zamiar przedłożyć pod koniec listopada europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych.
Later this year, the Commission plans to present a new Communication on the modernisation of higher education.
W drugiej połowie bieżącego roku Komisja planuje przedłożyć nowy komunikat w sprawie modernizacji szkolnictwa wyższego.
volume_up
ukazać {czas. dk}
The efficacy results are presented in Table 2.
Wyniki badania skuteczności ukazane są w Tabeli 2.
In large-scale tableaux and changing stylistic forms, Perceval presented terrors, horrors and passions, free of all moralising interpretation.
W pełnych rozmachu scenach, posługując się zmiennymi formami stylowymi, Perceval ukazał koszmar, zgrozę i cierpienie w sposób całkowicie wolny od moralizatorskiego wydźwięku.
But what it immediately did was that the volatility that had been present in terms of our economic development -- where, even if oil prices were high, we would grow very fast.
Natychmiast doprowadziło to do ukazania niestabilności, która istniała w naszym rozwoju gospodarczym - gdzie, jeżeli cena ropy była wysoka, rozwijaliśmy się bardzo szybko.
to present (też: to condone)
to present
And the priest shall present them before Jehovah, and shall offer his sin-offering, and his burnt-offering:
I będzie ofiarował kapłan przed Panem, i uczyni ofiarę za grzech jego, i całopalenie jego.
And he presented the people's oblation, and took the goat of the sin-offering which was for the people, and slew it, and offered it for sin, as the first.
A będzie ją ofiarował kapłan na ołtarzu, i paznogciem nadrze głowę jego, i zapali na ołtarzu, wycisnąwszy krew jego na stronie ołtarza.
to present (też: to hold out, to offer)
volume_up
nadstawiać {czas. ndk}
The package that has been presented to us fulfils these two fundamental objectives.
Przedkładany pakiet spełnia te dwa zasadnicze cele.
One of the Court's most important jobs is to present the European Parliament and the Council with an annual report on the previous financial year (the 'annual discharge').
Jednym z kluczowych zadań Trybunału jest przedkładanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie corocznego sprawozdania za poprzedni rok budżetowy (coroczna procedura udzielania absolutorium).
to present (też: to recommend)
to present (też: to hold out, to offer)
to present (też: to display, to show)
volume_up
zreferować {czas. dk}