"guilty" po polsku

EN

"guilty" - polskie tłumaczenie

volume_up
guilty {przym.}

EN guilty
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

guilty (też: blameworthy, culpable, blamable, wine)
volume_up
winny {przym. m.}
Furthermore, anyone directly or indirectly supporting terrorist crimes is guilty.
Ponadto winny jest każdy, kto pośrednio lub bezpośrednio popiera przestępstwa terrorystyczne.
In other words, everyone is guilty until proven innocent.
Inaczej mówiąc, każdy jest winny, póki nie udowodni się jego niewinności.
Nobody can claim any longer that the guilty get off scot-free.
Nikt nie może już twierdzić, że winny uchodzi bez poniesienia kary.
guilty

2. "look, expression"

guilty (też: remorseful)

Synonimy (angielski) dla "guilty":

guilty

Przykłady użycia - "guilty" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnyone who uses Marthaler’s methods immediately becomes guilty of plagiarism.
Ten, kto użyje środków Marthalera, natychmiast zostaje posądzony o plagiat.
EnglishThe country's security services are guilty of violence against ordinary people.
Służby bezpieczeństwa kraju dopuszczają się przemocy wobec zwykłych ludzi.
EnglishI feel so guilty that this all went on in your house, right under our nose.
Czuję się winna, że to wszystko działo się w twoim domu, tuż przed naszymi nosami.
EnglishWe are not here to find out whether Cesare Battisti is guilty or not guilty.
Ponadto nie jesteśmy tu po to, by stwierdzić winę Cesarego Battistiego lub jej brak.
EnglishI repeat: not all those guilty of terrorist attacks were tried in Italy!
Powtarzam: nie wszyscy sprawcy ataków terrorystycznych byli sądzeni we Włoszech!
EnglishSuch an agreement mixes together innocent citizens with those who may be guilty.
Takie porozumienie stawia niewinnych obywateli na równi z podejrzanymi.
EnglishThe only thing they are guilty of is following the same religion as Europeans and Americans.
Ich jedyną winą jest to, że wyznają tę samą religię co Europejczycy i Amerykanie.
EnglishNational authorities are guilty to a certain degree of using them ineffectively in their work.
W pewnym stopniu za ich nieefektywne wykorzystanie odpowiadają władze krajowe.
EnglishWhen he is judged, let him come forth guilty; And let his prayer be turned into sin.
Gdy przed sądem stanie, niech wynijdzie potępionym, a modlitwa jego niech się w grzech obróci.
EnglishIn simple English, Madam President, this House is guilty of gross hypocrisy.
Mówiąc wprost, pani przewodnicząca! Parlament ten wykazuje się w tej kwestii rażącą hipokryzją.
EnglishIn this conflict, it is not just a question of innocents on one side and guilty on the other.
W tym konflikcie nie chodzi zwyczajnie o niewinnych po jednej stronie i winnych po drugiej.
EnglishPeople with this condition may also feel depressed, guilty, anxious or tense.
Pacjenci z powyższymi objawami mogą także czuć się smutni, doznawać poczucia winy i lęku lub napięcia.
EnglishHowever, I also know that not all those guilty of terrorist attacks were tried in Italy.
Wiem jednak również, że nie wszyscy sprawcy tych ataków terrorystycznych byli sądzeni we Włoszech.
EnglishIf Tymoshenko is eventually found guilty, she faces a sentence of up to ten years in prison.
Jeśli ostatecznie Tymoszenko zostanie uznana winną, grozi jej wyrok do dziesięciu lat więzienia.
EnglishBut I must quickly add that I too am just as guilty in the question of the single story.
Jednak jestem tak samo winna w kwestii "jednej historii".
EnglishThen shall he sweep by [as] a wind, and shall pass over, and be guilty, [even] he whose might is his god.
Tedy się odmieni duch jego, a wystąpi i przewini, myśląc, że ta moc jego jest boga jego.
English(DE) Madam President, I never suggested that the Jobbik party had been guilty of criminal wrongdoing.
(DE) Pani Przewodnicząca! Nigdy nie sugerowałem, że partia Jobbik dopuściła się przestępstwa.
EnglishWe are guilty of failing in our legal duty to rescue.
Naszą winą jest niewypełnienie naszego prawnego obowiązku pomocy.
English Everyone who has been charged shall be presumed innocent until proved guilty according to law.
    Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona zgodnie z prawem.
EnglishTheir heart is divided; now shall they be found guilty: he will smite their altars, he will destroy their pillars.
Rozdziela się serce ich, przetoż winnymi są; on pokruszy ołtarze ich, i obrazy ich popsuje.