"growth" po polsku

EN

"growth" - polskie tłumaczenie

volume_up
growth {rzecz.}

EN growth
volume_up
{rzeczownik}

growth (też: augmentation, boost, gain, height)
Economic growth can be gobbled up by the growth of social problems.
Wzrost gospodarczy może zostać wchłonięty przez wzrost problemów społecznych.
The growth of illegal work seriously undermines economic competition.
Wzrost nielegalnego zatrudnienia poważnie podkopuje konkurencję ekonomiczną.
Economic growth and employment growth are impressive.
Wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia są wyjątkowe.
growth (też: accrual, gain)
So we're saying: income growing at 16 times and no growth in carbon.
A więc zakładamy 16-krotny przyrost przyrost dochodów bez przyrostu emisji związków węgla.
At present, Romania has negative natural growth, with a mortality rate of 12%.
Obecnie Rumunia ma ujemny przyrost naturalny przy śmiertelności 12%.
So bird counts are indicating that we might be seeing up to exponential growth in their numbers.
Zliczanie ptaków pokazuje prawie wykładniczy przyrost ich liczby.
growth (też: gnarl, knar, excresence)
And my doctor, on a whim, sent me to get a full-body bone scan, which showed that there was some growth in my left leg.
Mój lekarz wysłał mnie na USG całego ciała, które wykazało narośl w mojej lewej nodze.
I spoke to the biologist who discovered this tree, and he told me that that spindly growth you see there in the center is most likely a product of climate change.
Biolog, który odkrył to drzewo, powiedział mi, że patykowata narośl widoczna pośrodku to prawdopodobnie efekt globalnego ocieplenia.
growth (też: spike)

Synonimy (angielski) dla "growth":

growth

Przykłady użycia - "growth" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Stability and Growth Pact: what sort of things are we providing rebates for?
Pakt na rzecz stabilności i wzrostu: jakiego rodzaju rzeczom zapewniamy rabaty?
EnglishThe Commission - we have just heard - is expecting a negative impact on growth.
Jak przed chwilą usłyszeliśmy Komisja oczekuje negatywnych skutków dla wzrostu.
EnglishThese and many other solutions will be the essential growth sectors of the future.
Te i wiele innych rozwiązań będą w przyszłości stanowić kluczowe sektory wzrostu.
EnglishFirst, a further tightening of the Stability and Growth Pact will not be enough.
Po pierwsze, dodatkowe zaostrzenie paktu stabilności i wzrostu nie wystarczy.
EnglishThat is the only workable way of combining fiscal discipline and economic growth.
To jedyny możliwy sposób połączenia dyscypliny fiskalnej ze wzrostem gospodarczym.
EnglishTreatment of prepubertal children with growth failure associated with chronic renal
Leczenie dzieci przed pokwitaniem z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi przewlekłą
Englishwith growth disturbance due to insufficient secretion of growth hormone (GH).
z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi niedostatecznym wydzielaniem hormonu wzrostu
EnglishCutting expenses hurts, but remains the only way back to growth and stability.
Cięcia wydatków są bolesne, ale są jedyną drogą powrotną do wzrostu i stabilności.
EnglishAusterity must therefore be accompanied by pro-growth policies and measures.
Oszczędnościom musi więc towarzyszyć polityka i działania sprzyjające wzrostowi.
EnglishThe annual growth rate of M1 increased to 2.0% in September, from 1.7% in August.
Roczna stopa wzrostu M1 zwiększyła się z 1,7% w sierpniu do 2,0% we wrześniu.
English(Laughter) Telephones, infrastructures do not guarantee you economic growth.
(śmiech) Telefony czy infrastruktura nie zagwarantują wam rozwoju gospodarczego.
English(PT) In 2006 the European Union recorded its highest economic growth since 2000.
(PT) W 2006 r. Unia Europejska odnotowała najwyższą stopę wzrostu od 2000 r.
English. - The Euro 2020 Strategy is about economic growth and employment.
na piśmie - Strategia Europa 2020 dotyczy wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
EnglishEpoetins are growth factors that primarily stimulate red blood cell production.
Epoetyny są czynnikami wzrostu przede wszystkim stymulującymi produkcję erytrocytów.
EnglishEducation is one of the factors underpinning growth and development within the EU.
Edukacja jest jednym z czynników tworzących podwaliny wzrostu i rozwoju w UE.
EnglishThe cohesion policy is equally important in supporting growth and employment.
Z punktu widzenia wzrostu i zatrudnienia równie ważna jest polityka spójności.
EnglishTrade, and not aid, is the key for sustainable economic growth and development.
Handel, a nie pomoc, jest kluczem do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju.
EnglishThe areas of energy and innovation are fundamental to growth and employment.
Kwestie energii i innowacji mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju i zatrudnienia.
EnglishIf children have had a kidney transplant, growth hormone treatment will be stopped.
Jeśli dziecko miało przeszczep nerki, leczenie hormonem wzrostu zostanie przerwane.
EnglishReplacement of endogenous growth hormone in adults with growth hormone deficiency of
Uzupełnienie endogennego hormonu wzrostu u dorosłych z niedoborami hormonu wzrostu