EN

to grow [grew|grown] {czasownik}

volume_up
But once angiogenesis occurs, cancers can grow exponentially.
Ale gdy angiogeneza wystąpi, nowotwór może gwałtownie rosnąć.
These numbers are only set to grow in the coming years.
Wartości te będą w nadchodzących latach rosnąć.
We hope that our confidence will grow with the passage of time because our cause is a just cause.
Mamy nadzieję, że ta ufność będzie rosnąć z czasem, bo nasza sprawa to słuszna sprawa.
For the EU this is a particular challenge because our import dependency, if no measures are taken, will grow from 50% to 70%.
Dla UE jest to szczególne wyzwanie, bo jeśli nie zostaną podjęte żadne środki, nasze uzależnienie od importu zwiększy się z 50% do 70%.
This is a growing problem and I don't want this signal to remain without discussion.
Jest to problem, który narasta, i nie chciałbym, aby ten sygnał został pominięty w dyskusji.
The growing need in Asia and the United States of America has already been taken into account.
Te rosnące potrzeby zostały już uwzględnione w Azji i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
In this nursery, we're going to grow 10 times more than the number of species.
W tej szkółce będziemy hodować 10 razy więcej.
Mógłbyś w tym hodować pieczarki.
Well, my thought was that I could learn how to grow mosses, and that way we wouldn't have to take them out of the wild.
Cóż, pomyślałam, że mogę nauczyć się, jak hodować mchy i wtedy nie musielibyśmy zabierać ich przyrodzie.
Unemployment in the country will grow even more and poverty will increase.
Bezrobocie w kraju będzie wzrastać jeszcze szybciej, zwiększy się też ubóstwo.
In this way, the global economy will be able grow by USD 150 million a year.
Dzięki temu światowa gospodarka będzie mogła wzrastać o dodatkowe 150 milionów USD rocznie.
Children should grow up with warmth and care and they are not something that the market should control.
Dzieci powinny wzrastać w atmosferze serdeczności i troski, a nie powinny być przedmiotem kontroli rynku.
We can only grow biofuels where there is evidence of possible overproduction.
Możemy uprawiać biopaliwa tylko tam, gdzie są oznaki możliwej nadprodukcji.
What they do now is: they can grow crops in the rainy season but they can't grow them in the off-season.
Obecnie mogą uprawiać zboże w porze deszczowej, ale nie mogą kontynuować upraw poza sezonem.
You can grow three things: wheat, corn, and broccoli.
Możesz uprawiać trzy rośliny: pszenicę, kukurydzę i brokuły.
And in that area we started growing some acacia trees that you just saw before.
I na tym obszarze zaczęliśmy sadzić akacje, które widzieliście wcześniej.
Dlatego właśnie sadzimy domy.
Commodities are things that you grow in the ground, raise on the ground or pull out of the ground: basically, animal, mineral, vegetable.
Towary to wszystko, co sadzimy w ziemi, hodujemy lub wyciągamy z ziemi, nieważne, czy to zwierzęta, minerały, czy rosliny.
to grow (też: to spring)
And we would like flowers to grow out on the Net.
I my chcielibyśmy jak kwiaty wyrosnąć w Sieci.
They also have the right to grow up to become healthy adults, both in body and soul.
Przecież również one mają prawo rozwijać się w taki sposób, by wyrosnąć na zdrowych ludzi, tak na ciele, jak i na duszy.
- (SK) We often hear it said these days that nobody can make a tree grow to the sky.
- (SK) W ostatnich dniach często mówi się, że nikt nie może sprawić, aby drzewo wyrosło aż do nieba.
to grow (też: to swell)
The brain could grow, but the gut actually shrunk.
Mózg mógł urosnąć, a jelita mogły się zmniejszyć.
You get seed and you grow it in a plot of land, and then once -- and it grows 14 feet in a month.
. ~~~ Kenaf potrafi urosnąć ponad 4 metry w miesiąc.
and should sleep and rise night and day, and the seed should spring up and grow, he knoweth not how.
A spałby i wstawałby we dnie i w nocy, a nasienie by weszło i urosło, gdy on nie wie.
to grow (też: to get, to happen)
As your Documents List grows, it can become difficult to keep track of your documents and files.
W miarę rozrastania się listy dokumentów śledzenie dokumentów i plików może stawać się coraz trudniejsze.
The heads of the central banks do not burst the bubbles, but rather are praised when they constantly ensure that the bubbles can continue to grow ad infinitum.
Szefowie banków centralnych nie rozwiewają iluzji, lecz raczej są chwaleni wówczas, gdy nieustannie zapewniają, że iluzje te mogą stawać się coraz większe ad infinitum.
It is high time that they, too, received protection for their achievements so that they grow and become the major employers of tomorrow that our Union so desperately needs.
Najwyższy czas, aby i oni uzyskali ochronę dla swoich osiągnięć, co pozwoli im rozwijać się i stawać się ważnymi pracodawcami jutra, których Unia tak rozpaczliwie potrzebuje.
if you are an adolescent and your skeleton is not yet be fully formed (you are still growing).
u młodzieży przed zakończeniem dojrzewania kostnego (wzrastania kości).
The fact that these positions are growing together is evidenced by the Commissioner's words on biocides.
Fakt, że te stanowiska dojrzewają razem, potwierdzają słowa pana komisarza w kwestii biocydów.
to grow (też: to enrich oneself)
volume_up
wzbogacić się {czas. zwr.} [przen.]
to grow (też: to cultivate)
Neither shall they shave their heads, nor suffer their locks to grow long; they shall only cut off the hair of their heads.
Głowy też swojej nie będą golić, ani włosów zapuszczać, ale je równo przystrzygać będą na głowach swoich.
to grow (też: to rear, to survive)
to grow (też: to plant)
But even by increasing the budget by 27%, and even if we reach the Millennium Development Goals, we are not going to eliminate poverty in Africa until we help Africans to grow wealthier.
Lecz nawet gdybyśmy zwiększyli budżet o 27% i zrealizowali milenijne cele rozwoju, nie zlikwidujemy biedy w Afryce, jeśli nie pomożemy Afrykanom bogacić się.
to grow (też: to overgrow)
to grow (też: to spread)
to grow (też: to spread)
to grow (też: to increase, to accrete)
to grow (też: to increase)

Przykłady użycia - "to grow" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd what's really important in this stuff is, as we cut, we also have to grow.
I co jest naprawdę bardzo ważne, to, że mimo cięć budżetowych, musimy się rozrastać.
EnglishEnergy consumption is continuing to grow, but the natural resources are limited.
Zużycie energii nieustannie rośnie, ale zasoby naturalne są ograniczone.
EnglishThe necessary change will grow out of this struggle and its drive towards progress.
Z walki tej powstanie konieczna odpowiedź i dążenie do koniecznego postępu.
EnglishThe volume of WEEE items is estimated to grow to 12.3 million tonnes by 2020.
Szacuje się, że do roku 2020 wynikające stąd ilości WEEE wzrosną do 12,3 miliona ton.
EnglishAnd we take the nerve away from your chest muscle and let these nerves grow into it.
Pozyskujemy nerw z mięśnia klatki piersiowej i pozwalamy tym nerwom wrosnąć w niego.
EnglishThe dot sizes are going to grow, you're going to see a sea of yellow take over.
Rozmiary kropek zaczynają się powiększać. ~~~ Zobaczycie żółte morze zacznie dominować.
EnglishIt will grow more powerful in its economy, welfare and mutual cooperation.
Będzie silniejsza w sferze gospodarczej, opieki społecznej i wzajemnej współpracy.
EnglishWe will also continue to support Georgia in its efforts to grow stronger.
Będziemy również nadal wspierać Gruzję w jej wysiłkach na rzecz wzmocnienia kraju.
EnglishSo we have all these things inside the reserve that grow, and what do they do?
Więc mamy te wszystkie rzeczy w rezerwatach, które wzrastają, i co robią?
EnglishBy this I mean the right of every child to grow up in an intact environment.
Mam przez to na myśli prawo każdego dziecka do dorastania w nienaruszonym środowisku.
EnglishThe more they feel that they are immune, the more their numbers will grow.
Im bardziej bezkarni będą się czuć, tym bardziej będzie wzrastała ich liczba.
EnglishNow, there's some things that you can do to make your brain grow new brain cells.
Da się zrobić pewne rzeczy, aby powiększyć mózg o nowe komórki mózgowe.
EnglishI believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it.
Wierzę gorliwie, że do kreatywności nie dorastamy, lecz z niej wyrastamy.
EnglishGreat academic institutions grow from the bottom up, not from the top down.
Rozwój wielkich instytucji akademickich następuje oddolnie, a nie odgórnie.
EnglishAnd it's known for prostitution, violence, drugs: a hard place to grow up.
Miejsce znane z prostytucji, przemocy, narkotyków. ~~~ Trudno tam dorastać.
EnglishSovereign wealth funds can invest strategically and can grow rapidly.
Fundusze państwowe mogą inwestować strategicznie i rozwijać się bardzo szybko .
EnglishThat is why our group feels strongly that the EU budget does not need to grow.
Dlatego właśnie nasza grupa zdecydowanie uważa, że nie ma potrzeby zwiększania budżetu UE.
EnglishNo problem for the cockroach -- they can grow them back, if you care.
To żaden problem dla karalucha - nie ma się co przejmować, ich stopy odrastają.
EnglishIn the EU, we grow only 2% of the world's production, which we must protect at all costs.
W UE uprawiamy jedynie 2% światowej produkcji, które musimy chronić za wszelką cenę.
EnglishThe system is reliable but the problem is you never know how well a strain is going to grow.
Ale problem jest w tym, że nigdy nie wiesz, jak dobrze rozwija się dany szczep.