"great" po polsku

EN

"great" - polskie tłumaczenie

volume_up
great {przym.}
volume_up
great {przysł.}
volume_up
great! {wykrz.}
PL
volume_up
great {wykrz.}
PL
PL

EN great
volume_up
{przymiotnik}

great (też: big, forceful, grand, huge)
volume_up
wielki {przym. m.}
So it is a great day for Europe and a great day for European consumers.
Jest to zatem wielki dzień dla Europy i wielki dzień dla europejskich konsumentów.
Not as great a general as Napoleon, not as great a statesman as Frederick the Great."
Nie był wielkim generałem jak Napoleon, ani wielkim mężem stanu jak Fryderyk Wielki."
For Jehovah is a great God, And a great King above all gods.
Albowiem Pan jest Bóg wielki, i król wielki nade wszystkich bogów.
great (też: big, heavy, large, plentiful)
volume_up
duży {przym. m.}
The rules on liquids are ineffective and arouse great opposition.
Przepisy dotyczące płynów są nieskuteczne i wywołują duży sprzeciw.
This means that we have to place a great deal of emphasis on their quality.
Oznacza to, że musimy położyć duży nacisk na ich jakość.
We have achieved a great deal of progress at European level.
Na poziomie europejskim zrobiliśmy duży postęp.
volume_up
świetny {przym. m.}
Then their other attribute is that they have this great chemistry.
Ich inną właściwością jest to, że mają świetny skład chemiczny.
Here's a great article about an important election race that's happening.
Oto świetny artykuł na ważny temat walki wyborczej, która ma teraz miejsce.
Volunteering is a great way to learn about languages, cultures and habits of other countries.
Wolontariat to świetny sposób na naukę języka, poznanie kultury i zwyczajów innych państw.
great (też: adept, brilliant, eminent, excellent)
volume_up
znakomity {przym. m.}
The program has been great, weekday veg.
Znakomity system: jarskie dni robocze.
Jest to, moim zdanie, znakomity produkt.
The great majority of these women work on family farms.
Znakomita większość tych kobiet pracuje w gospodarstwach rodzinnych.
great (też: fine, nice, hunky-dory, dope)
volume_up
fajny {przym. m.}
So now, what's great about these free-stylers, they will get cued different words.
Tak więc, to co jest fajne w tych free-style'owcach że otrzymają różne słowa - wskazówki.
It was hard on the cats, but it made a great little instrument.
Nie było to miłe dla kotów, ale wychodziły bardzo fajne instrumenty.
Ale tutaj jest coś naprawdę fajnego.
great (też: delicious, excellent, fine, perfect)
volume_up
wyborny {przym. m.}
great (też: enormous)
volume_up
bajoński {przym. m.}
great
volume_up
wielka {przym. f.}
But they had great diversity, and, inside, great complexity.
Ale miały one wielką różnorodność, a wewnątrz - wielką złożoność.
Parliament represents the citizens, hence our great responsibility.
Parlament reprezentuje obywateli, stąd nasza wielka odpowiedzialność.
This was met with great presence of mind, understanding and generosity.
Tutaj pomogła wielka przytomność umysłu, zrozumienie i wspaniałomyślność.
great
volume_up
wielkie {przym. n.}
the great trials which thine eyes saw, the signs, and those great wonders:
Pokusy wielkie, które widziały oczy twoje, znaki, i cuda one wielkie.
Great countries and great nations should be magnanimous.
Wręcz przeciwnie - wielkie państwa i wielkie narody powinny być wspaniałomyślne.
It was a great moment and a great achievement, of which we should be proud.
Był to wielki moment i wielkie osiągnięcie, z którego powinniśmy być dumni.
volume_up
wspaniały {przym. m.}
See, my dad was a great, great man in many ways.
Zobaczcie, mój ojciec był wspaniały, wspaniały pod wieloma względami.
And George Homsey, a great guy, said, "Oh, the future is amazing.
" A George Homsey, wspaniały facet, odrzekł: "Oh, przyszłość jest niesamowita.
Slovenia is a great example of the success of the enlargement.
Słowenia stanowi wspaniały przykład, że rozszerzenie było udane.

Synonimy (angielski) dla "great":

great

Przykłady użycia - "great" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOh, great, so it's the future of the web, right?
Jak wielu ludzi wie o XML? ~~~ O, wspaniale, to jest przyszłość sieci, prawda?
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.
EnglishEurope is characterised by great territorial diversity and polycentric development.
Europę charakteryzuje ogromna terytorialna różnorodność i rozwój policentryczny.
EnglishI think it a great shame that we are having to hold such a debate here today.
Uważam, że sam fakt, że musimy dziś przeprowadzać tę debatę, przynosi nam ujmę.
EnglishAnd they were great community leaders. ~~~ And, yes, they were great philanthropists.
Byli wspaniałymi przywódcami społeczności i, tak, byli wspaniałymi filantropami.
EnglishSimilarly, Europe has a great deal to gain economically from its cultural diversity.
Podobnie, Europa może zyskać bardzo wiele dzięki swej różnorodności kulturowej.
EnglishWe shall thus be able to deal effectively with this great threat to the planet.
Wtedy będziemy mogli efektywnie zmierzyć się z ogromnym zagrożeniem dla tej planety.
EnglishIs it good for the environment that goods are delivered from great distances?
Czy środowisku naturalnemu służy to, że towary dowożone są z odległych krajów?
EnglishIt also sends a signal that this is an area of great potential for EU added value.
Stanowi ona również sygnał, że to obszar o ogromnym potencjale wartości dodanej UE.
EnglishHowever, enlargement is another matter and requires a great deal of careful study.
Jednak rozszerzenie jest inną kwestią, która wymaga bardzo ostrożnej analizy.
EnglishThe current Presidency of the Union is doing Europe and Europeans a great service.
Obecna prezydencja Unii wyświadcza Europie i Europejczykom ogromną przysługę.
EnglishHowever, this freedom, which is of great value, must be used with respect.
Z tą przedstawiającą ogromną wartość swobodą należy jednak postępować ostrożnie.
EnglishI am watching for the effects of the measures they are taking with great interest.
Z ogromnym zainteresowaniem oczekuję na skutki przyjętych przez nie środków.
EnglishIts great merit is that it examines the question from the perspective of farmers.
Ogromną zaletą tego sprawozdania jest analiza zagadnienia z punktu widzenia rolników.
EnglishThere is a great deal to be done, and this is your opportunity to take Europe forward.
Jest wiele rzeczy do zrobienia, i to pańska szansa, by pociągnąć Europę naprzód.
English(ES) Mr President, ETA has caused a great deal of pain, and must disappear for good.
(ES) Panie Przewodniczący! ETA spowodowała wiele bólu i powinna zniknąć na zawsze.
EnglishSo I said to myself, "OK, great -- we're gonna collect all kinds of specimens.
Więc powiedziałem do sobie: "Dobrze, wspaniale - zbierzemy wszystkie rodzaje próbek.
EnglishCertainly my vote was motivated in great measure by consideration of some of those.
Oczywiście mój głos był w znacznym stopniu umotywowany przez niektóre z nich.
Englishto enrol himself with Mary, who was betrothed to him, being great with child.
Aby był popisany z Maryją, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienną.
EnglishBut the great change came, of course, with globalization and deregulation.
Ale największa zamiana, oczywiście, nadeszła wraz z globalizacją i deregulacją.