"government" po polsku

EN

"government" - polskie tłumaczenie

EN government
volume_up
{rzeczownik}

government (też: administration, cabinet, file, line)
Second, the transitional government is not a government of national unity.
Po drugie, rząd przejściowy nie jest rządem jedności narodowej.
Will the government encourage political, ethnic, cultural and religious diversity?
Czy rząd będzie popierał różnorodność polityczną, etniczną, kulturową i religijną?
And because the government would be funding it, it would be co-branding these services.
A ponieważ finansowałby to rząd, rząd również firmowałby tę pomoc.
government (też: control)
In Poland, restoration of the death sentence is advocated by right-wing conservative parties, who equate government with the intimidation of society.
W Polsce o przywrócenie kary śmierci postulują prawicowe partie konserwatywne, dla których rządzenie równa się zastraszeniu społeczeństwa.

Synonimy (angielski) dla "government":

government

Przykłady użycia - "government" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNot one ingredient is found on any known government's banned substance watch list.
Nie znajdziesz żadnego ze składników na jakiejkolwiek liście produktów zakazanych.
EnglishLet us hope for open discussions, both with the opposition and with the government.
Miejmy nadzieję, że dojdzie do otwartej dyskusji, tak z opozycją, jak i z rządem.
EnglishIn Finland, quotas were introduced at local government level 10 to 15 years ago.
W Finlandii parytety na szczeblu władz lokalnych zostały wprowadzone 10-15 lat temu.
EnglishIt seems a parody of a policy and yet it is the policy of the Italian Government.
Wygląda to na parodię polityki, niemniej jednak taka jest polityka włoskiego rządu.
EnglishThe Spanish Government certainly cannot be accused of inaction, quite the reverse.
Z pewnością nie można oskarżyć rządu hiszpańskiego o bezczynność, wręcz przeciwnie.
EnglishNatural disaster prevention and preparation are primary government responsibilities.
Zapobieganie klęskom żywiołowym oraz przygotowania są głównymi obowiązkami władz.
EnglishWe have seen promising signals, for example, from the new government in Japan.
Dostrzegliśmy obiecujące sygnały, na przykład ze strony nowego rządu Japonii.
EnglishGreece is currently in the process of correcting its excessive government deficit.
Grecja jest obecnie w trakcie korygowania swojego nadmiernego deficytu publicznego.
EnglishNo head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
Żaden szef państwa czy rządu nie będzie wtedy ingerować w to rozporządzenie.
EnglishFirst of all, we are dealing with a government that was not democratically elected.
Po pierwsze mamy tu do czynienia z rządem, który nie został demokratycznie wybrany.
EnglishLet me quote an observation that Thomas Jefferson made about remote government.
Pragnę tutaj zacytować spostrzeżenie Thomasa Jeffersona o odległym rządzie.
EnglishThe elevation of tax fraud to the level of government policy: Palinka distillation.
Podniesienie nadużyć podatkowych do rangi polityki rządu: destylacja palinki.
EnglishThis program started with 16 schools and spread to 1,500 government schools.
Program rozpoczęto w 16 szkołach, a rozprzestrzenił się do 1500 szkół państwowych.
EnglishI wanted to make the point that we need a stable and reliable government in Pakistan.
Chciałem zaznaczyć, że potrzebujemy stabilnego i wiarygodnego rządu w Pakistanie.
EnglishI therefore wish to congratulate the people of Cape Verde and their government.
Dlatego też pragnę pogratulować ludności Republiki Zielonego Przylądka i jej rządowi.
EnglishBuilding and government supervision in that area also need to be discussed.
Polityka budowlana i nadzór rządu w tym rejonie również wymagają przedyskutowania.
EnglishCorruption is widespread in government circles and indeed originates from this source.
Właśnie w tym tkwią korzenie korupcji tak rozpowszechnionej w kręgach rządzących.
EnglishEconomic change and political change, and change in the government of the Union.
Zmiana gospodarcza i zmiana polityczna, a także zmiana w unijnym rządzie.
EnglishMr President, the greatest constraint on a government is external competition.
Panie przewodniczący! Dla rządu największym ograniczeniem jest konkurencja.
EnglishThe incumbent must express the views of the collective Heads of State or Government.
Osoba piastująca ten urząd musi wyrażać poglądy kolektywu szefów państw lub rządów.