"glass" po polsku

EN

"glass" - polskie tłumaczenie

volume_up
glass {rzecz.}
volume_up
glass {przym.}
PL

EN glass
volume_up
{rzeczownik}

glass
Packaging vial (glass) vial (glass) vial (glass) vial (glass) vial (glass)
Fiolka (szkło) Fiolka (szkło) Fiolka (szkło) Fiolka (szkło) Fiolka (szkło)
powder: vial (glass); solvent: pre-filled syringe (glass)
proszek: fiolka (szkło); 0, 5 ml rozpuszczalnik: ampułko - strzykawka (szkło)
powder: vial (glass); solvent: pre-filled syringe (glass)
proszek: fiolka (szkło); rozpuszczalnik: ampułko - strzykawka (szkło)
glass (też: tumbler)
The capsule should be swallowed whole with a glass of water during a meal.
Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody podczas posiłku.
Swallow the tablets whole with a glass of water before the meal.
Należy połknąć tabletkę w całości przed posiłkiem, popijając szklanką wody.
In other words, this is a case of 'glass half empty or glass half full'.
Innymi słowy, jest to zagadnienie typu "czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna”.
And he raised his glass of raki to me and said, "Yes, Carne.
Podniósł kieliszek raki i powiedział "Tak, Carne.
Her little breasts were just the right size to fill... a champagne glass.
Jej małe piersi były właśnie odpowiedniego rozmiaru do wypełnienia... kieliszka od szampana.
ml and 465 ml amber type III glass or polyethylene terephthalate (PET) bottles with a polypropylene screw cap and a measuring cup.
Butelki o pojemności 200 ml i 465 ml z bursztynowego szkła typu III lub polietylenu tereftalanu (PET) z nakrętką polipropylenową i kieliszkiem do odmierzania dawki.

Przykłady użycia - "glass" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPowder in a vial (type I glass) for 10 doses with a stopper (rubber butyl). i dic
ze Proszek w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem (butylowym) zawierającej 10 dawek.
EnglishThe glass syringe contains sodium chloride 9 mg/ ml (0.9 %) solution for injection.
Szklana strzykawka zawiera 9 mg/ ml (0, 9 %) rozwór chlorku sodu do wstrzykiwań.
Englishml of suspension in pre-filled syringe (type I glass) with plunger stoppers (butyl).
0, 5 ml zawiesiny w ampułko- strzykawce (ze szkła typu I) z zatyczką (butylową).
EnglishVials of glass Type I with bromobutyl rubber stopper and aluminium flip-off seal.
Fiolki ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i alumniowym kapslem.
EnglishGlass closed with a bromobutyl rubber stopper covered with an aluminium cap.
Szklane, zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej, przykrytym aluminiowym kapslem.
Englishml of suspension in a pre-filled syringe (type I glass) with plunger stoppers (butyl).
0, 5 ml zawiesiny w ampułko- strzykawce (ze szkła typu I) z zatyczką (butylową).
EnglishGlass closed with a bromobutyl rubber stopper covered with an aluminium cap.
Szklane, zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej i przykrytym aluminiowym kapslem.
EnglishSolution for injection 14 x 2 ml glass vials Each vial contains one 0.5 ml dose.
szklanych fiolek o pojemności 2 ml Każda fiolka zawiera jedną dawkę wynoszącą 0, 5 ml.
EnglishYou cannot rebuild homes and offices without cement and glass, which are banned.
Nie można odbudowywać domów i biur bez cementu i szkła, które są zakazane.
EnglishPowder in a vial (type I glass) for 2 doses with a stopper (rubber butyl).
ob Proszek w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem (butylowym) zawierającej 2 dawki.
EnglishTwinrix Adult is a white, slightly milky liquid presented in a glass vial (1 ml).
Szczepionka Twinrix Adult jest białym, lekko mlecznym płynem w szklanej fiolce (1 ml).
EnglishMabCampath is a concentrate for solution for infusion that comes in a glass vial.
Lek MabCampath to koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji w szklanych fiolkach.
EnglishGlass bottles 500ml (hydrolytical Type II) with rubber stopper and aluminium cap
Flakony ze szkła hydrolitycznego typu II, korek gumowy, kapsel aluminiowy
Englishml of suspension in a vial (type I glass) with a plunger stopper (rubber butyl).
0, 5 ml zawiesiny w fiolce ze szkła typu I z gumowym, butylowym korkiem.
EnglishThe vaccine is a whitish suspension supplied in a single-dose glass vial.
Szczepionka jest białawą zawiesiną dostarczaną w fiolce zawierającej jedną dawkę.
EnglishPowder in a vial (type I glass) for 1 dose with a stopper (rubber butyl).
rot Proszek w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem (butylowym) zawierającej 1 dawkę.
Englishml in single-dose vial (type I glass) with stopper (halo-butyl rubber).
0, 5 ml w fiolce jednodawkowej (ze szkła typu I) z korkiem (guma halobutylowa).
EnglishType I glass vial with chlorobutyl siliconised rubber stopper and aluminium cap.
Fiolka ze szkła typu I z korkiem z silikonowej gumy chlorobutylowej i aluminiową nakrywką.
EnglishCardboard box with either 1 or 6 colourless glass injection vial(s) of 250 ml.
Pudełko kartonowe zawierające 1 lub 6 flakonów ze szkła bezbarwnego o pojemności 250 ml.
EnglishThe granules should be dissolved in a glass of water and mixed with the vaccine.
Granulat należy rozpuścić w szklance wody i wymieszać ze szczepionką.