EN glaring
volume_up
{przymiotnik}

glaring (też: blatant, crass, flagrant, glary)
volume_up
rażący {przym. m.}
The negative impact of ship dismantling is particularly glaring.
Negatywny wpływ demontażu statków jest szczególnie rażący.
However, there is one glaring gap in Europe's plans, and that is investment.
Jednakże w planach europejskich istnieje jedna rażąca luka, którą są inwestycje.
Cóż za rażąca niekonsekwencja!

Przykłady użycia - "glaring" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, there is one glaring gap in Europe's plans, and that is investment.
Jednakże w planach europejskich istnieje jedna rażąca luka, którą są inwestycje.
EnglishProstitution and the trade in organs are the most glaring examples of this.
Prostytucja i handel organami są tego najbardziej rażącymi przykładami.
EnglishThe international community cannot remain indifferent towards these glaring acts of violence in Somalia.
Społeczność międzynarodowa nie może być obojętna wobec jawnych aktów przemocy w Somalii.
English(PT) This resolution reveals the glaring inadequacies of European policies in the field of energy.
(PT) Ta rezolucja ujawnia dobitne niedociągnięcia polityki europejskiej w dziedzinie energetyki.
EnglishOne of the glaring shortcomings comes from the EU presidency.
Jedno z jaskrawych uchybień powstało za sprawą prezydencji UE.
EnglishWe can see the glaring necessity to get humanitarian aid there, and yet we cannot get it there.
Widzimy, że ludzie tam żyjący koniecznie muszą otrzymać pomoc humanitarną, lecz nie możemy jej dostarczyć.
EnglishThe aim of the EU’s social policy is to correct the most glaring inequalities in European society.
Celem polityki społecznej UE jest niwelowanie najbardziej widocznych różnic w społeczeństwie europejskim.
EnglishA glaring weakness is the lack of a strong centralised monitoring function of the whole eurozone economy.
Jedną z oczywistych wad jest brak silnej, scentralizowanej funkcji monitorującej całą gospodarkę strefy euro.
EnglishIn Ireland it is particularly glaring, with the growth in our population and, indeed, as a result, overcrowded classrooms.
Jest to zwłaszcza widoczne w Irlandii, gdzie wzrost liczby ludności powoduje przepełnienie klas.
EnglishBy fearfully concealing the glaring gaps in their budgets, Greece, Latvia and Hungary have shaken confidence in the euro.
Ukrywając ze strachu oczywiste luki budżetowe, Grecja, Łotwa i Węgry nadwyrężyły zaufanie do euro.
EnglishI am presuming that glaring errors have been made in this regard, and once again, we are finding out that there are loopholes.
Zakładam, że w tym względzie popełniono oczywiste błędy i po raz kolejny okazuje się, że mamy luki.
EnglishA glaring example of this is the trial of Mikhail Khodorkovsky and Platon Lebedev, the former owners of Yukos.
Rażącym tego przykładem jest proces Michaiła Chodorkowskiego i Płatona Lebiediewa, byłych właścicieli koncernu Yukos.
EnglishThe report by my fellow Member, Mrs Paliadeli, whom I would also like to congratulate, is a glaring example.
Sprawozdanie mojej koleżanki, pani poseł Paliadeli, której również chciałbym pogratulować, jest tego doskonałym potwierdzeniem.
EnglishThere are particularly glaring examples of this in Germany as a result of the actions taken by the institution called the Jugendamt.
Szczególnie jaskrawe przypadki mają miejsce w Niemczech w efekcie działania instytucji o nazwie Jugendamt.
EnglishLights glaring in off the street,
EnglishThe bloody violence in recent years in Xinjiang is glaring proof that resorting to force is the least satisfactory option.
Krwawa przemoc w ostatnich latach w Sinciang jest rażącym dowodem na to, że uciekanie się do siły to opcja najmniej satysfakcjonująca.
EnglishWhat a glaring inconsistency.
EnglishBut the Union should start in one area of glaring inconsistency which requires little more than ministerial fiat to fix.
Unia powinna jednak rozpocząć swoje działania w obszarze rażącej niespójności, co wymaga czegoś więcej niż podjęcia odgórnej decyzji na szczeblu ministerialnym.
EnglishAnother glaring pay inequality lies in sectoral gender segregation, as half of jobs in three sectors are male dominated.
Innym jaskrawym przykładem braku równości jest sektorowa segregacja ze względu na płeć, jako że połowa stanowisk w trzech sektorach jest zdominowana przez mężczyzn.
EnglishWhy is there a large discrepancy between the salaries here and those in the US and Canada, making the lack of attractiveness even more glaring?
Czemu istnieje ogromna rozbieżność w wysokości płac tu a Kanadą i USA, co sprawia, że ów brak atrakcyjności jest jeszcze bardziej uderzający?