EN

to give up {czasownik}

volume_up
This is the product that everyone in the world eats, that is so difficult to give up.
Jest to produkt, który je każdy człowiek na świecie i ciężko z niego zrezygnować.
We cannot give up on this objective for the Western Balkans.
Nie możemy zrezygnować z tego celu, jaki przyjęliśmy dla Bałkanów Zachodnich.
We must not give up on Doha and must reach an agreement soon.
Nie wolno nam zrezygnować z agendy dauhańskiej i musimy niebawem osiągnąć porozumienie.
Nie chciał oddać portfela.
Now whatever you give up gets tripled in the other person's account.
Każda suma, jaką oddasz zostanie potrojona na koncie drugiej osoby.
And in that pair, one person gets a message saying, "Do you want to give up some of your $10 you earned for being here and ship it to someone else in the lab?"
Jedna z osób w parze dostaje wiadomośći: "Czy chcesz oddać część z 10 dolarów, które zarobiłeś za przyjście i przekazać komuś w tym laboratorium?"
We must not give up the huge benefits that the European Union can bring.
Nie wolno nam rezygnować z ogromnych korzyści, jakie może przynieść Unia Europejska.
And I don't think that we should give up on beauty.
I nie sądzę, że powinniśmy rezygnować z piękna.
The cooperative infrastructure model says, why do you want to give up a quarter of the value?
Model współpracy w infrastrukturze mówi: "Czemu mam rezygnować z ćwierci wartości?"
Nie mogłem porzucić nadziei.
So I had to give up the first dream, and I focused on the second."
Porzuciłam więc pierwsze marzenie i skoncentrowałam się na drugim".
And yet, on the other hand, if I didn't feel this compassion, then I feel that it would be time for me to hang up my robe and give up being a rabbi.
Z drugiej strony, gdybym nie czuła tego współczucia nadszedłby dla mnie czas by odwiesić moją szatę i porzucić zawód rabina.
Czy kiedykolwiek rzuciłeś coś dla mnie?
Nigdy nie rzucę mężczyzn.
to give up
volume_up
zarzucić {czas.} (zaniechać)
Nobody should be in any doubt that the European Parliament will not give up on reform in China and, of course, in Tibet.
Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że Parlament Europejski nie zarzuci kwestii reform w Chinach i, oczywiście, w Tybecie.
The backward steps made by Turkey ought to convince even its most enthusiastic supporters to give up on the idea that this country should join the European project.
Czynione przez Turcję kroki wstecz powinny przekonać nawet jej najzagorzalszych sympatyków do zarzucenia pomysłu włączenia tego kraju do europejskiego projektu.
Will the other 26 then have to give up their ambitions?
Czy wtedy pozostałe 26 państw ma wyrzec się swoich ambicji?
What are we to say then about the other 26 countries which ratified the Treaty, some of them by referendum too, and which, from this point of view, would have to give up their choice?
Co mamy zatem powiedzieć o pozostałych 26 krajach, które ratyfikowały traktat, część z nich również w drodze referendum i które z tego punktu widzenia powinny wyrzec się swego wyboru?
The measures will make these ports give up the handling of freight that will be channelled to larger port facilities.
Środki te spowodują, że porty będą musiały zaniechać obsługiwania statków, które następnie zostaną oddelegowane do większych kompleksów portowych.
The Commission is offering the Member States a voluntary quota buy-back scheme in order to motivate milk producers to partially or definitively give up milk production.
Komisja oferuje państwom członkowskim dobrowolny system wykupu kwot w celu zachęcenia producentów mleka do częściowego lub całkowitego zaniechania produkcji.
to give up (też: to abandon)
volume_up
zarzucać {czas. ndk} (zaniechać)
We must never give up diplomacy as a means of discussion, persuasion and achieving results.
Nigdy nie powinniśmy zarzucać dyplomacji, ponieważ jest to dobry sposób na prowadzenie dyskusji, przekonywanie do swoich racji i osiągnięcie odpowiednich wyników.
And in the '80s now, they give up communist planning and they go for market economy, and it moves faster even than social life.
A teraz w latach 80-tych, zarzucają oni komunistyczne planowanie rodziny i przyjmują gospodarkę rynkową i to zmienia się szybciej niż życie społeczne.
to give up (też: to ease off, to ease up)
volume_up
odpuszczać {czas. ndk} [pot.] (sobie)
to give up
volume_up
spasować {czas. dk} [pot.]

Przykłady użycia - "to give up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAn expert group on chemicals has also been set up to give the Commission guidance.
Powołano także grupę ekspercką ds. chemikaliów, która ma doradzać Komisji.
EnglishIn order to give a timely follow-up to this, I organised a pledging conference a month ago.
Aby go kontynuować miesiąc temu zorganizowałam konferencję w sprawie deklaracji.
EnglishThis proposal never came, but Stephen Hughes and I did not give up the fight.
Wniosku takiego nie sporządzono, ale wraz ze Stephenem Hughesem nie przestaliśmy walczyć.
EnglishFrom that moment on, they are guided by only one motto: 'once we have power we will never give it up'.
Od tego momentu przyświeca im tylko jedna dewiza "raz zdobytej władzy nie oddamy”.
EnglishI think it is important to state this, because the European Union cannot give up its principles.
Myślę, że należy to stwierdzić, ponieważ Unia Europejska nie może porzucać swoich zasad.
EnglishGive up some of your spare time to discover your native country and help others at the same time.
Poświęć trochę swojego wolnego czasu aby odkryć swój kraj i pomóc innym.
EnglishThe second obstacle is connected with Syria, which refuses to give up its influence in Lebanon.
Druga przeszkoda ma związek z Syrią, która odmawia rezygnacji ze swoich wpływów w Libanie.
EnglishNow whatever you give up gets tripled in the other person's account.
Każda suma, jaką oddasz zostanie potrojona na koncie drugiej osoby.
EnglishUntil it is finally overthrown, imperialism will never admit defeat or give up.
Dopóki nie zostanie ostatecznie odrzucony, imperializm nigdy nie przyzna się do klęski ani się nie podda.
EnglishIf your system is designed so that you have to give up a quarter of the value, re-engineer the system.
Jeśli twój system zakłada utratę ćwierci wartości - zaprojektuj go od nowa.
EnglishSo I had to give up the first dream, and I focused on the second."
Porzuciłam więc pierwsze marzenie i skoncentrowałam się na drugim".
EnglishThere is probably no one here who would stand up and give three cheers for the Muslim Brotherhood.
Prawdopodobnie nie ma tu nikogo, kto by wstał i wiwatował na cześć Bractwa Muzułmańskiego.
EnglishYes, Commissioner, I know the Council is not here, but I do not give up on one Council.
Tak, pani komisarz! Wiem, że nie ma tu przedstawiciela Rady, ale daję za wygraną, licząc na jedną Radę.
EnglishI do not know of any cases of policemen politely asking terrorists to give themselves up.
Nie słyszałem o żadnych przypadkach policjantów, którzy uprzejmie prosiliby terrorystów o poddanie się.
EnglishSo I'll just give you my message up front: Try not to go extinct.
Podam wam moje przesłanie wprost: Postarajcie się nie wyginąć.
EnglishBut I think for us to admit that, we have to give up on our special-ness, in a certain way.
Myślę, że przyszedł czas, żeby znowu przyznać, że nie jesteśmy już tak bardzo wyjątkowi jak sądziliśmy.
EnglishIf we give up, we will shake the foundations of our future.
Jeżeli tego zaniechamy, przyjdzie nam zapłacić za to w przyszłości.
EnglishIf we give up part of our liberty in favour of security, will our security really be guaranteed?
Czy zrzekając się części swojej wolności na rzecz bezpieczeństwa, naprawdę sobie je zagwarantujemy?
EnglishWe will not accept discrimination, and we will not give up the protection of human life and human dignity.
Nie zaakceptujemy dyskryminacji, nie zrezygnujemy z ochrony ludzkiego życia i jego godności.
EnglishI think it is high time to give up the historical approach.
Najwyższy czas, byśmy zrezygnowali z podejścia historycznego.