"to generate" po polsku

EN

"to generate" - polskie tłumaczenie

EN to generate
volume_up
[generated|generated] {czasownik}

to generate (też: to make, to produce)
volume_up
generować {czas. ndk}
So we can also generate instructions on how to operate the controls of the vehicle.
Może generować polecenia dotyczące kierowania pojazdem.
How can the brain generate that much information, that much music, spontaneously?
Jak to jest, że mózg potrafi generować tak dużo informacji, tak dużo muzyki, spontanicznie?
It also means that he will be able to generate wealth.
Oznacza to także, że będzie w stanie generować bogactwo.
to generate (też: to make, to produce)
volume_up
wygenerować {czas. dk}
To set up conversion tracking, you'll generate the snippet of HTML in AdWords.
Aby skonfigurować śledzenie konwersji, musisz wygenerować na koncie AdWords fragment kodu HTML.
What is more, all that extra power for electric cars will need to be generated by additional power stations.
Co więcej, całą tę dodatkową energię dla pojazdów elektrycznych trzeba by było wygenerować w dodatkowych elektrowniach.
As the capitalist crisis grows, water seems to be a tempting asset which can generate the profit that capital so greatly needs.
W miarę narastania kapitalistycznego kryzysu woda jawi się jako kuszący zasób, mogący wygenerować zyski, których tak bardzo potrzebuje kapitał.

Przykłady użycia - "to generate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor others it is a minor phenomenon which does not generate much interest.
Dla innych to marginalne zjawisko, które nie generuje większego zainteresowania.
EnglishThe report, and your proposal for the Innovation Union, generate expectations.
Sprawozdanie, a także wniosek Komisji dotyczący Unii Innowacji, stwarzają oczekiwania.
EnglishPorts generate half a million jobs and guarantee the development of entire regions.
Porty są źródłem pół miliona miejsc pracy, a także zapewniają rozwój całych regionów.
EnglishIt would only help to generate pointless frustration for many loyal citizens.
Można w ten sposób jedynie wzbudzić niepotrzebną frustrację wielu lojalnych obywateli.
EnglishThis should generate additional impetus for appropriate activities at European level.
To powinno wywołać bodziec do odpowiednich działań na szczeblu europejskim.
EnglishThis does generate or could have generated certain tasks, such as amendment of the amount.
Z tym wiążą się lub mogły się wiązać pewne zadania, takie jak korekta tej kwoty.
EnglishWe need to allow the workforce to generate new ideas and set up new businesses.
Musimy umożliwić sile roboczej tworzenie nowych idei i zakładanie nowych przedsiębiorstw.
EnglishIt's groups like that in this room that generate the future of the U.S. economy.
To grupy takie jak ta zgromadzona na tej sali, tworzą przyszłość amerykańskiej gospodarki.
EnglishMr President, history has shown us that crises can generate progress.
Panie przewodniczący! Historia pokazała nam, że kryzysy mogą powodować postęp.
EnglishAnd we could generate an equation that could predict the likelihood of an attack.
Potrafimy podać równanie, które przewiduje prawdopodobieństwo ataku.
EnglishSMEs generate jobs, growth and, accordingly, prosperity for society.
MŚP generują miejsca pracy, wzrost i, odpowiednio, dobrobyt dla społeczeństwa.
EnglishIf you'd loan me your Gulfstream, I'll rip its wings off and generate you a megawatt.
Pożyczcie mi Gulfstream, a ja oderwę mu skrzydła i wytworzę 1 megawat.
EnglishThis can cause the "gclid" to be dropped or generate an error page.
wolisz śledzić kliknięcia samodzielnie, zapoznaj się z artykułem Jak otagować linki?
EnglishFor CPC ads, you'll generate earnings when your users click on the ads.
W przypadku reklam CPC wydawca zarabia, gdy użytkownicy klikają reklamy.
EnglishAlso, DFP can still be used to generate AdSense backfill reports.
DFP może być także ciągle używane do generowania raportów o zapasach AdSense.
EnglishThey generate more than EUR 337 billion in production annually at EU level.
Ludzie ci generują rocznie na szczeblu UE ponad 337 miliardów euro w postaci produkcji rolnej.
EnglishNot one can be used to generate nuclear energy for peaceful purposes.
Żadnej z nich nie można użyć do wytwarzania energii do celów pokojowych.
EnglishIt will also generate a new phase of cooperation between 27 national health systems.
Będzie także początkiem nowego etapu współpracy między 27 krajowymi systemami opieki zdrowotnej.
EnglishTo cope with climate change, we need new ways to generate power.
Aby zaradzić zmianom klimatu, potrzebujemy nowych metod produkcji energii.
EnglishThe crucial thing is actually to also generate awareness of these tourism products.
Tak naprawdę najważniejszą sprawą jest uświadomienie ludziom, że takie produkty turystyczne istnieją.