EN gain
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

gain (też: profit, cleanup)
It represents a gain for Europe's businesses as well as its people.
Stanowi on zysk dla przedsiębiorstw i obywateli Europy.
Or is it gain [to him], that thou makest thy ways perfect?
albo co za zysk ma, gdy doskonałe pokazujesz drogi twoje?
The gain for the world's climate would obviously be nil, but the social cost to Europeans would be unbearable.
Zysk dla światowego klimatu byłby oczywiście żaden, ale koszty społeczne dla Europejczyków byłyby olbrzymie.
The expected weight gain for normal children between 5-12 years of age is 3 to 5 kg per year.
Oczekiwany wzrost masy ciała dla normalnych dzieci w wieku od 5 do 12 lat wynosi 3 do 5 kg rocznie.
Some of the height gain obtained with treating short children/ adolescents born SGA with
Przyrost wzrostu uzyskany dzięki leczeniu somatropiną niskich dzieci i młodzieży z niską masą
The increase in taxes paid and the decrease in benefits received will, together, mean a net gain for the budget.
Wzrost wpływów podatkowych i zmniejszenie uzyskiwanej pomocy będą w sumie oznaczały zysk netto dla budżetu.
gain (też: accrual, growth)
hypercholesterolemia, weight gain, hyperglycemia, hunger
hipercholesterolemia, przyrost masy ciała, hiperglikemia, uczucie głodu
Underactive thyroid gland which can cause tiredness or weight gain
Niedoczynność tarczycy, która może powodować zmęczenie lub przyrost masy ciała
Some of the height gain obtained with treating short children/ adolescents born SGA with
Przyrost wzrostu uzyskany dzięki leczeniu somatropiną niskich dzieci i młodzieży z niską masą
The European Union has a lot to gain from a closer partnership with Brazil in order to progress on global issues of common concern.
Unia Europejska może dużo zyskać na bliższym partnerstwie z Brazylią, dzięki któremu może osiągnąć postępy w sprawach światowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Madam President, I am sure that your party in Germany will also support this pact, so that we have also gained ground here.
Pani Przewodnicząca! Jestem pewien, że Pani partia w Niemczech również poprze ten pakt, a zatem i w tym względzie zrobiliśmy postępy.
I voted for the motion for a resolution, because the report states quite clearly that since gaining its independence in 2006, Montenegro has made significant progress in internal reforms.
Głosowałam za projektem rezolucji, ponieważ sprawozdanie jasno stanowi, że po odzyskaniu niepodległości w 2006 roku Czarnogóra poczyniła znaczące postępy w obszarze reform wewnętrznych.
The heart of her husband trusteth in her, And he shall have no lack of gain.
Serce męża jej ufa jej, a na korzyściach schodzić mu nie będzie.
Those combating terrorism lose their moral credit balance with citizens in the course of this battle - which is a gain for the terrorists.
Osoby zwalczające terroryzm tracą w trakcie tej wojny wiarygodność moralną w oczach obywateli, co stanowi korzyść dla terrorystów.
However, the reasons for which an elected representative decides to prefer one interest ahead of another must be based on his convictions, and not on personal gain.
Niemniej jednak powody, dla których wybrany przedstawiciel postanawia przedkładać jeden interes nad innymi, muszą być oparte na jego przekonaniu, a nie na osobistych korzyściach.
gain
gain
volume_up
nacięcie {n.} (stolarstwo)
gain
volume_up
wrąb {m.} (stolarstwo)

2. Elektronika

We Swedish Social Democrats believe that those committees that will gain a heavier workload with the entry into force of the Treaty of Lisbon need to be reinforced.
My, szwedzcy socjaldemokraci, uważamy, że konieczne jest wzmocnienie tych komisji, które wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego zostaną obciążone większą ilością pracy.

Przykłady użycia - "gain" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Wiele osób uważa, że może osiągnąć osobiste korzyści dzięki zniszczeniu lasów.
EnglishMeasures also need to be effective and proportionate to the gain of security.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa środki powinny być skuteczne i proporcjonalne.
EnglishIn rats, decreased body weight gain of the offspring during lactation was observed.
Obserwowano zmniejszanie masy ciała u potomstwa w trakcie laktacji u szczurów.
EnglishThat is how you make policy, and it is how you gain the support of our citizens.
Tak opracowuje się politykę i tak uzyskuje się poparcie naszych obywateli.
EnglishThis is a marathon that will only gain impetus in the context of the 2008 Olympics.
Jest to maraton, który w kontekście igrzysk w 2008 r. tylko nabierze impetu.
EnglishIt clearly demonstrates the desire to gain further competences at any cost.
Wyraźnie wskazuje ona na pragnienie uzyskania dalszych kompetencji za wszelką cenę.
EnglishIt would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.
Dobrze by było uzyskać w tym zakresie jakieś zapewnienie ze strony Komisji.
EnglishThat first one is humans-versus-nature; we've won, there's no more gain.
Pierwszy to ludzie przeciwko naturze. ~~~ Wygraliśmy, nie ma więcej do wzięcia.
EnglishThis puts the European idea at risk and allows narrow-minded nationalism to gain ground.
To zagrożenie dla idei europejskiej i zachęta dla ograniczającego nacjonalizmu.
EnglishThis amendment was seen as radical and did not gain the required majority.
Ta poprawka została uznana za radykalną i nie uzyskała niezbędnej większości.
EnglishIn other words, it is perfectly possible for citizens to gain access to this information.
Innymi słowy, obywatele nie mają żadnego problemu z dostępem do tych informacji.
EnglishIt also did not do so in order to gain political return from this condemnation.
Nie czyniła też tego, aby czerpać korzyści polityczne z tego potępienia.
EnglishNow in 1957, Ghana was the first sub-Saharan country to gain its independence.
W 1957, Ghana była pierwszym krajem na południe od Sahary, która osiągnęła niepodległość.
EnglishCommon: oedema/ fluid retention Uncommon: appetite increase or decrease, weight gain.
Niezbyt często: zwiększony lub zmniejszony apetyt, zwiększenie masy ciała.
EnglishThese changes are interpreted as being secondary to decreased maternal body weight gain.
Zmiany te interpretuje się jako wtórne do zmniejszonego przyrostu masy ciała matki.
EnglishFor what doth it profit a man, to gain the whole world, and forfeit his life?
Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a szkodowałby na duszy swojej?
EnglishThis fact can be directly linked to excess weight gain by our doctors.
Nasi lekarze wiążą ten fakt bezpośrednio z nadmiernym przybieraniem na wadze.
EnglishAll of these sectors and many others hope to gain major benefits from the agreement.
Zarówno wszystkie te sektory, jak i wiele innych liczą na spore korzyści płynące z umowy.
EnglishNeither the public nor the Member States stand to gain from this move.
Ani społeczeństwo, ani państwa członkowskie nie skorzystają na tym przedsięwzięciu.
EnglishWe need to make a determined effort to gain added value for our European project.
Musimy podjąć wzmożone wysiłki, by uzyskać dla naszego europejskiego projektu wartość dodaną.