EN full
volume_up
{przymiotnik}

full (też: total)
volume_up
pełna {przym. f.}
In other words, full adaptation is required for full integration.
Ujmując inaczej, pełna integracja wymaga pełnego dostosowania.
I argue in favour of full European harmonisation of deposit guarantee schemes.
Popieram pełną europejską harmonizację systemów gwarancji depozytów.
I support the rapporteur's initiative which considers full transparency of charges.
Popieram inicjatywę sprawozdawcy, która zakłada pełną przejrzystość opłat.
full (też: total)
volume_up
pełne {przym.}
The current crisis is an acid test, and we must understand its full significance.
Obecny kryzys jest sprawdzianem i musimy zrozumieć jego pełne znaczenie.
Finally we offer our full support to the process of democratic transition.
Na koniec zaoferowaliśmy pełne poparcie dla procesu zmian demokratycznych.
The full clinical relevance of these findings is currently unclear.
Pełne kliniczne znaczenie wyników tych obserwacji nie jest obecnie jasne.
volume_up
pełny {przym. m.}
For the full list of all side effects reported with ZIMULTI, see the Package Leaflet.
Pełny wykaz działań niepożądanych zgłaszanych po zastosowaniu preparatu ZIMULTI
Nevertheless, the online market is still not being used to its full potential.
Niemniej jednak pełny potencjał rynku zakupów on-line pozostaje nadal niewykorzystany.
This gives us the full picture of the limits we have in developing the infrastructure.
Daje nam to pełny obraz ograniczeń, na które napotykamy w rozwijaniu infrastruktury.
full (też: all, complete, entire, whole)
volume_up
cały {przym. m.}
The Presidency has successfully managed to crown its full agenda with a new treaty.
Prezydencji udało się ukoronować swój cały program nowym traktatem.
So we had one person focused on the eye system for almost two full years.
Był za to odpowiedzialny cały system w oprogramowaniu.
Parliament would have full influence over the entire budget, including the agriculture budget.
Parlament miałby pełny wpływ na cały budżet, w tym na budżet rolnictwa.
full (też: complete, portly, replete)
volume_up
pełen {przym. m.}
April in Kabul is beautiful, full of roses, full of flowers.
Kwiecień w Kabulu jest piękny, pełen róż, pełen kwiatów.
It is a treaty full of lies and contempt for the voice of the peoples of Europe.
Jest to traktat pełen fałszu i lekceważenia głosu narodów europejskich.
Instead, let us unleash the full power of the EU institutions on the task of deregulation.
Zamiast tego wykorzystajmy pełen potencjał instytucji UE do celów deregulacji.
volume_up
kompletny {przym. m.}
The Irish people should have their debate with full information.
Obywatelom Irlandii powinny zostać dostarczone kompletne informacje, które stanowią podstawę debaty.
It is vital that we have full and complete systems set up.
Ważne jest, abyśmy tworzyli w pełni dopracowane, kompletne systemy.
What we really wanted was a full human body. So we started the company.
Chcieliśmy zrobić kompletne ludzkie ciało, więc założyliśmy firmę.
full (też: stuffed)
volume_up
najedzony {przym. m.}
volume_up
syty {przym. m.}
And as he ate, he was so full -- he probably had about 200 lbs of meat in his belly -- and as he ate inside one side of his mouth, he was regurgitating out the other side of his mouth.
Jak tak się zajadał, był tak syty, miał w brzuchu jakieś 90 kilogramów mięsa, i jak przeżuwał po jednej stronie pokarm wymykał się z drugiej strony paszczy.
full
volume_up
przejedzony {przym. m.}

Przykłady użycia - "full" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.
W Grecji mieliśmy czteroletnią wojnę domową, podczas której zginęło wielu ludzi.
EnglishExtending the period of maternity leave to 20 weeks on full pay is a false friend.
Zwiększenie wymiaru urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni jest pozornie korzystne.
EnglishWe had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.
Mieliśmy całostronicowe reklamy, jakieś 30, 25 lat temu, kiedy ten kanał powstał.
EnglishIt will place basic infrastructure and important skills at the EU's full disposal.
Dadzą one do pełnej dyspozycji UE podstawową infrastrukturę i ważne umiejętności.
English4. a declaration of a clear political commitment to the full emancipation of women.
4. deklaracja wyraźnego politycznego zobowiązania do pełnej emancypacji kobiet.
EnglishAnd I will give grass in thy fields for thy cattle, and thou shalt eat and be full.
Dam też trawę na polach twoich, dla bydła twojego, i będziesz jadł, a najesz się.
EnglishHe was brash, irreverent -- he was full of macho, a kind of macho one-upmanship.
Był bezczelny, zuchwały, był prawdziwym macho, macho, który zawsze chciał zabłysnąć.
Englishmaximized because the full area and resolution of the camera’s image sensor is
pokrycie oraz rozdzielczość przetwornika obrazu kamery nie są wykorzystywane.
EnglishOn the full moon, it preyed on the shepherds... and travelers near his village.
Podczas pełni księżyca, to polowało na pasterzy... i na podróżnych w pobliżu wioski.
EnglishThis is exactly why these agreements are only temporary pending full agreement.
Właśnie dlatego umowy te są tymczasowe i zostaną zastąpione umowami pełnymi.
Englishfull list of all side effects reported with Quixidar, see the Package Leaflet.
przypadku enoksaparyny (w leczeniu DVT), dalteparyny lub heparyny niefrakcjonowanej.
EnglishToday President Medvedev is playing a full part in the G20 meeting in London.
Dziś prezydent Miedwiediew odgrywa pierwszoplanową rolę na szczycie G20 w Londynie.
EnglishBoth cases concern a dispute over the full implementation of the Treaty of Lisbon.
Obydwie kwestie dotyczą sporu wokół pełnego wdrożenia traktatu lizbońskiego.
EnglishI have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.
Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.
EnglishThe principle of a full auction of permits for the power sector has been maintained.
Zasada pełnej aukcyjności pozwoleń dla sektora energetyki została podtrzymana.
EnglishFor the full list of all side effects reported with Retacrit, see the Package Leaflet.
Preparat Retacrit może także powodować wysypkę skórną oraz objawy grypopodobne.
EnglishI say that if we go down this road only, then we are not seeing the full picture.
Twierdzę, że jeśli podążymy wyłącznie tą drogą, stracimy z oczu ogólny obraz sytuacji.
EnglishFull implementation by Member States should have been achieved by the end of 2009.
Państwa członkowskie miały w pełni wdrożyć tę dyrektywę do końca 2009 roku.
EnglishWe call for full implementation of the legislation to protect women against violence.
Oczekujemy pełnej implementacji praw gwarantujących ochronę kobiet przed przemocą.
EnglishWe know full well that France and Scandinavia have taken positive measures.
Doskonale wiemy, że Francja i kraje skandynawskie podjęły pozytywne działania.