EN to frustrate
volume_up
[frustrated|frustrated] {czasownik}

1. "thwart"

to frustrate (też: to disappoint, to let down, to disgruntle)
I am sure, Commissioner, that you - like all the other Members of the House here in this Parliament - are very frustrated at the manner in which Question Time is handled here.
Pani komisarz! Jestem pewien, że tak samo jak wszyscy pozostali posłowie zasiadający w tej Izbie, jest pani zawiedziona sposobem organizacji tury pytań.
to frustrate (też: to neutralize, to stymie, to thwart, to foil)
to frustrate (też: to bedevil, to thwart, to foil, to foul up)
volume_up
krzyżować {czas. ndk}
volume_up
udaremniać {czas. ndk}

2. "irk, annoy"

And I think we all found it, simultaneously, an eye-opening and a very frustrating experience.
I myślę, że wszyscy przeżyliśmy to, równocześnie otwierające oczy, jak i bardzo irytujące doświadczenie.
I think that, if we pass Amendment 42, then the groups and Members will find it frustrating, and it will require, in the end, greater flexibility.
Uważam, że przyjęcie poprawki 42 będzie dla grup i posłów irytujące i trzeba będzie ostatecznie podchodzić do tej kwestii z większą elastycznością.
Because one of the things that's frustrated me as a deep-sea explorer is how many animals there probably are in the ocean that we know nothing about because of the way we explore the ocean.
Jedną z rzeczy, jaka mnie irytuje jako badacza głębin jest fakt, jak wiele dotąd nie poznanych zwierząt kryje się w oceanach tylko dzięki naszym sposobom badania głębin.
volume_up
zdenerwować {czas. dk}
I am aware that some of my fellow Members are frustrated because it was not possible to incorporate the amendments they wanted.
Jestem świadoma, że niektórych posłów zdenerwowała niemożliwość wprowadzenia zmian, których chcieli.
to frustrate (też: to aggravate, to gall, to nettle, to work up)
volume_up
zirytować {czas. dk}

3. "disappoint"

to frustrate
volume_up
sfrustrować {czas. dk}
Regional tensions are now threatening to increase, the nation is frustrated by unemployment, and corruption and crime have taken hold.
Regionalne napięcia mogą teraz wzrosnąć, państwo jest sfrustrowane bezrobociem a korupcja i przestępczość panują w regionie.
So I felt confused, a little bit frustrated and angry, like maybe I'd misunderstood something here.
Poczułam się zagubiona, nieco sfrustrowana i zła, jakbym czegoś tutaj nie zrozumiała.
I have no doubt this feeling is even more intense for other frustrated peoples of Europe, who are denied a referendum.
Nie mam wątpliwości, że jeszcze intensywniejszych uczuć doświadczają inne sfrustrowane narody Europy, którym odmawia się prawa do przeprowadzenia referendum.
to frustrate
volume_up
frustrować {czas. ndk}
This situation frustrates Parliament because we have long known the practical and theoretical reasons which should be sufficient to rid the Council of its hesitations.
Sytuacja ta bardzo frustruje Parlament, ponieważ od dawna znamy praktyczne i teoretyczne powody, które powinny pozbawić Radę jej wahań.
The experience of the painful negotiations, and the frustrating failure of Parliament, at the end of last year should likewise be remembered as a warning.
Doświadczenia z bolesnych negocjacji i frustrującej porażki Parlamentu na koniec ubiegłego roku trzeba zachować w pamięci jako ostrzeżenie.
It is extremely frustrating to come in here, to be here on time, and then find that questions are skipped so as to accommodate other people.
To bardzo frustruje, gdy przychodzi się tutaj na czas, by przekonać się, że niektóre pytania są pomijane, a czas przyznawany innym osobom.

Przykłady użycia - "to frustrate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou're familiar with these cells because they are the ones that frustrate you when you try to swat the fly.
Znacie te komórki ponieważ to właśnie one odpowiadają za waszą frustrację gdy próbujecie pacnąć muchę.
Englishand hired counsellors against them, to frustrate their purpose, all the days of Cyrus king of Persia, even until the reign of Darius king of Persia.
Nadto przenajmowali przeciwko nim radców, aby rozrywali radę ich po wszystkie dni Cyrusa, króla Perskiego, aż do królowania Daryjusza, króla Perskiego.