"freedom" po polsku

EN

"freedom" - polskie tłumaczenie

EN freedom
volume_up
{rzeczownik}

freedom (też: liberty)
Freedom of religion is not freedom from religion but the freedom to have religion.
Wolność religijna to nie wolność od religii, lecz wolność wyznawania religii.
It involves freedom for the media, freedom of expression and economic freedom.
To oznacza wolność mediów i wolność słowa, wolność gospodarczą.
Thirdly, we should ensure that the internet is guaranteed freedom and freedom of expression.
Po trzecie, powinniśmy zagwarantować, że Internet gwarantuje wolność i wolność słowa.
freedom (też: ease, latitude, license, licence)
Madam President, freedom of movement is a cornerstone of European integration.
Swoboda poruszania się to kamień węgielny integracji europejskiej.
The freedom of the seas should not become the freedom of the pirates.
Swoboda na morzu nie powinna oznaczać swobody działania piratów.
There is no conflict between freedom of movement and good social conditions.
Nie ma konfliktu między swobodą przepływu a solidnymi warunkami socjalnymi.

Synonimy (angielski) dla "freedom":

freedom
English

Przykłady użycia - "freedom" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.
W wolnej Europie każdy musi mieć niczym nieograniczone prawo do własnych przekonań.
EnglishThe question of freedom of movement is not just a national matter, but a European one.
Swobodne przemieszczanie się nie jest wyłącznie sprawą krajową, ale europejską.
EnglishWe call for freedom for Hu Jia in China and for Mikhail Khodorkovsky in Russia.
Wzywamy do uwolnienia Hu Jii w Chinach i Michaiła Chodorkowskiego w Rosji.
EnglishOne of the most crucial aspects of the Eastern Partnership is going to be visa freedom.
Jednym z najważniejszych aspektów partnerstwa wschodniego będzie zniesienie wiz.
EnglishI started a couple of businesses that I thought would be the ticket to financial freedom.
Otworzyłem kilka biznesów, które uznałem, że mogą mi dać niezależność finansową.
EnglishOnly freedom from emissions has any importance, and now the emissions are not welcome.
Znaczenie ma tylko brak emisji, a obecnie emisje nie są przyjmowane z zadowoleniem.
EnglishI had a half-brother named Sean, who died in " Operation Iraqi Freedom
Miałam przyrodniego brata Sean' a, który zginął w " Operaji Wyswobodzenia Iraku. "
EnglishFreedom of movement is one of the key pillars of the European Single Market.
Swobodny przepływ stanowi jeden z kluczowych filarów Europejskiego Jednolitego Rynku.
EnglishI am abstaining so as not to vote against freedom of movement within the Union.
Wstrzymuję się od głosu, aby nie głosować przeciwko swobodnemu przemieszczaniu się w Unii.
EnglishSecondly, you also talked about the fifth freedom and the flow of knowledge.
Po drugie, wspominał pan również o piątej swobodzie i przepływie wiedzy.
EnglishThese issues are freedom of religious persuasion, minority rights and cultural rights.
Chodzi o prawo do własnych przekonań religijnych, prawa mniejszości i prawa kulturowe.
EnglishWhat is this if it does not make freedom of movement more effective?
Czym byłoby rozszerzenie, gdyby nie usprawniało swobodnego przemieszczania się?
English(NL) Women's freedom to make their own choices is a simple human right.
(NL) Możliwość dokonywania wyborów przez kobiety to po prostu jedno z praw człowieka.
EnglishFreedom of movement - yes, but good social conditions and no social dumping.
Swobodny przepływ - tak, lecz przy solidnych warunkach socjalnych i braku dumpingu społecznego.
EnglishPeople -- for law to be the platform for freedom, people have to trust it.
Ponieważ przeszkodą na drodze do osiągnięcia sukcesu jest zaufanie.
EnglishDoes it consider the right to strike subordinate to the right to freedom of movement?
Czy uważa, że prawo do strajku jest podrzędne względem prawa do swobodnego przemieszczania się?
EnglishDuring the Communist period, it was not freedom of speech that was the problem.
Rosja jest dla nas zbyt ważnym krajem, by nie patrzeć z niepokojem na to, co się w tym kraju dzieje.
EnglishWhat about foreign ownership of US airlines, or fifth freedom reciprocals?
Co z wykorzystywaniem prawa własności amerykańskich linii lotniczych przez podmioty zagraniczne?
EnglishAt the same time, we are committed to the freedom of circulation in Europe.
Jednocześnie zależy nam na swobodnym przepływie osób w Europie.
EnglishWe have to go back to the ball... so we can get the freedom of being like a -- like a dish of mold.
Wracamy do piłki...... tak byśmy mogli się wyzwolić... tak jak grudka ziemi.