EN free
volume_up
{rzeczownik}

1. Edukacja

free (też: free period)
volume_up
okienko {n.} [pot.]
free (też: free period)

Przykłady użycia - "free" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe reconstituted solution should be a clear liquid, free of undissolved matter.
Otrzymany roztwór powinien być klarownym płynem bez nierozpuszczonych cząstek.
EnglishAnd the man shall be free from iniquity, and that woman shall bear her iniquity.
Tedy nie będzie mąż on winien grzechu; ale niewiasta ona poniesie nieprawość swoję.
EnglishOur relationship must be much more extensive than a mere free trade agreement.
Nasze stosunki muszą wychodzić poza zakres samego porozumienia o wolnym handlu.
EnglishMy second point relates to the free market in the rights of areas under vines.
Moja druga uwaga dotyczy wolnego rynku w zakresie praw obszarów uprawy winorośli.
EnglishIt engages with a huge range of partners, mostly through free trade agreements.
Współpracuje z różnymi partnerami, najczęściej w ramach umów o wolnym handlu.
English- Madam President, this is perhaps the most difficult issue for a free society.
Pani przewodnicząca! Być może jest to najtrudniejszy problem wolnego społeczeństwa.
EnglishIn a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.
W wolnej Europie każdy musi mieć niczym nieograniczone prawo do własnych przekonań.
EnglishPrecisely for this reason it is important that we conclude a free trade agreement.
To właśnie dlatego ważne jest zawarcie przez nas porozumienia o wolnym handlu.
EnglishAnother important aspect is the idea that the benefits of free trade are mutual.
Inny aspekt dotyczy pomysłu, aby korzyści z wolnego handlu były dwustronne.
EnglishFree speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
Wolność wypowiedzi zawsze będzie poświęcana, ponieważ taka jest pozycja wyjściowa UE.
EnglishThat, too, explains the drawing up of the free trade agreement with South Korea.
To również wyjaśnia przygotowanie umowy o wolnym handlu z Koreą Południową.
EnglishAfter reconstitution it is a clear, colourless liquid, free from foreign matter.
Po odtworzeniu jest to przezroczysty, bezbarwny płyn, nie zawierający cząstek stałych.
EnglishThe radiolabelled product should not contain more than 10 % free technetium.
Radioznakowany produkt nie powinien zawierać więcej niż 10 % wolnego technetu.
EnglishThis agreement includes all the measures necessary to establish a free trade area.
Umowa ta przewiduje wszystkie środki konieczne do utworzenia obszaru wolnego handlu.
EnglishFree trade agreement with South Korea: impact on European industry (debate)
Umowa o wolnym handlu z Koreą Południową: wpływ na przemysł europejski (debata)
EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
Wyraźnie widać, że jesteśmy bliscy zawarcia umowy o wolnym handlu z Koreą Południową.
EnglishThe summit should also address the subject of reciprocal visa-free travel.
Na szczycie powinien zostać również omówiony temat wzajemnego ruchu bezwizowego.
EnglishUnfortunately, the election laws published do not provide for fair and free elections.
Niestety opublikowane prawo wyborcze nie przewiduje uczciwych i wolnych wyborów.
EnglishThe visa-free regime is not about asylum for political or economic reasons.
W systemie bezwizowym nie chodzi o azyl ze względów politycznych lub zarobkowych.
English This right includes the possibility to receive free compulsory education.3.
    Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.3.