EN

fragmented {przymiotnik}

volume_up
fragmented
volume_up
sfragmentaryzowany {przym. m.}

Przykłady użycia - "fragmented" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English- (CS) The European arms market operates inefficiently because it is fragmented.
- (CS) Europejski rynek zbrojeniowy funkcjonuje niesprawnie, ponieważ jest rozdrobniony.
EnglishThe fragmented nature of programmes supporting SMEs is also problematic.
Problem stanowi również fragmentaryczny charakter programów wspierających MŚP.
EnglishWe need to get past our fragmented approach in terms of finance as well.
Musimy również skończyć z naszym fragmentarycznym podejściem do finansowania.
EnglishThis solution is very important for cases of lower and fragmented damages.
To rozwiązanie ma szczególne znaczenie w przypadkach niewielkich i rozdrobnionych szkód.
EnglishThe current, fragmented budget, which contains many headings, is not very readable.
Obecny rozdrobniony budżet, z wieloma pozycjami, jest mało czytelny.
EnglishThirdly, a holistic rather than fragmented policy must be implemented.
Po trzecie, należy wdrażać raczej całościową politykę niż fragmentaryczną.
EnglishThis is due in part to the highly fragmented legal framework in Europe.
Jest to częściowo spowodowane niezwykle rozdrobnionym otoczeniem regulacyjnym w Europie.
EnglishOne of the reasons for this is our fragmented defence equipment market.
Jedną z przyczyn jest nasz rozdrobniony rynek wyposażenia obronnego.
EnglishEurope's consumer credit market is fragmented, broken down into 27 'mini markets'.
Rynek kredytów konsumenckich w Europie podlega fragmentaryzacji i jest podzielony na 27 mini rynków.
EnglishThe powder is a white to off-white whole or fragmented cake.
Proszek występuje jako biała lub biaława bryłka, rozdrobniona bądź w całości.
EnglishIt has eliminated the fragmented situation that previously existed.
Zastąpiła ona istniejące wcześniejsze rozproszone, pojedyncze systemy.
EnglishBut the more I talked about it, the more objectified and fragmented my body became.
Ale im więcej o tym mówiłam, tym bardziej uprzedmiotowione i rozfragmentowane stawało się moje ciało.
EnglishTherefore we need a comprehensive, not a fragmented approach to ageing.
Dlatego niezbędne jest nie fragmentaryczne, lecz całościowe podejście do problemu starzenia się.
EnglishWhen there was a standing ovation, it was unanimous - no wave, no fragmented approach.
Kiedy doszło do owacji na stojąco, była ona jednogłośna - żadnej kłótni, żadnych różnic w podejściu.
EnglishIndeed, the current procedure for acquiring copyright is too fragmented, too complicated.
Zasadniczo obecna procedura uzyskiwania prawa autorskiego jest zbyt podzielona i zbyt skomplikowana.
EnglishThe fragmented nature of national tax systems also hinders market integration and efficiency.
Integracji oraz efektywności rynkowej nie sprzyja również podział krajowych systemów podatkowych.
EnglishThe internal market is still too fragmented and requires completion.
Rynek wewnętrzny jest nadal zbyt rozdrobniony, a proces jego wprowadzania wymaga nadal dokończenia.
EnglishThe economic entities within it are fragmented and widely scattered.
Podmioty gospodarcze są bardzo rozdrobnione i rozproszone.
EnglishFor a start, the fragmented nature of national tax systems puts a brake on market integration and efficiency.
Krajowe systemy podatkowe są rozdrobnione, co hamuje integrację i skuteczność rynkową.
EnglishResearch has so far been too fragmented and spread too thinly.
Badania naukowe pozostawały jak dotąd zbyt rozproszone i pozbawione dostatecznego ukierunkowania.

Synonimy (angielski) dla "fragmented":

fragmented
fragmental
fragmentation
fragment