EN

fragmentation {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
fragmentation (też: comminution)
This fragmentation makes visibility suffer.
Przez takie rozdrobnienie są one gorzej widoczne.
However, let us not forget that while fragmentation is expensive, defragmentation costs money too.
Jednakże nie zapominajmy, że mimo, iż rozdrobnienie jest kosztowne, scalanie też kosztuje.
Besides, the fragmentation of copyright in patents is one of the causes holding back economic recovery.
Ponadto rozdrobnienie praw autorskich do patentów jest jedną z przyczyn hamujących ożywienie gospodarcze.
2. IT
fragmentation
Fragmentation of the energy markets results in high costs and a lack of real competition.
Fragmentacja rynków energetycznych powoduje wysokie koszty oraz brak faktycznej konkurencji.
In conclusion, fragmentation and bureaucracy are unnecessary.
Wniosek z tego, że fragmentacja i biurokracja są zbędne.
The main feature of the European market is the fragmentation that prevails at national level.
Główną cechę europejskiego rynku stanowi fragmentacja, typowa na szczeblu krajowym.
3. "of Poland", Historia
fragmentation (też: regionalization)

Synonimy (angielski) dla "fragmentation":

fragmentation
fragmental
fragmented
fragment

Przykłady użycia - "fragmentation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe fear that this will lead to the fragmentation of your responsibilities.
Obawiamy się, że ten podział doprowadzi do rozproszenia odpowiedzialności.
EnglishThis regulatory fragmentation is confusing for consumers and costly for businesses.
Ta regulacyjna fragmentaryzacja jest myląca dla konsumentów i kosztowna dla przedsiębiorstw.
EnglishLet me conclude with a brief comment on the issue of the fragmentation of the legal basis.
Zakończę krótkim komentarzem dotyczącym fragmentaryzacji podstaw prawnych.
EnglishThe main feature of the European market is the fragmentation that prevails at national level.
Główną cechę europejskiego rynku stanowi fragmentacja, typowa na szczeblu krajowym.
EnglishEfficient use of these funds is further hampered by political fragmentation.
Efektywne korzystanie z tych funduszy utrudnia również fragmentaryzacja prowadzonej polityki.
EnglishThe fact that all these are carried out at national level increases fragmentation.
To, że wszystkie takie działania prowadzone są na szczeblu krajowym powoduje wzrost rozproszenia.
EnglishOne last point, which is also crucial: we do not want fragmentation of the law.
Ostatnia uwaga, która również ma kluczowe znaczenie: nie chcemy doprowadzić do rozdrobnienia prawa.
EnglishPursuing this path is suicidal and will lead to the fragmentation of Europe.
Dalsze podążanie tą drogą jest równoznaczne z samobójstwem i doprowadzi do rozdrobnienia Europy.
EnglishFragmentation of the energy markets results in high costs and a lack of real competition.
Fragmentacja rynków energetycznych powoduje wysokie koszty oraz brak faktycznej konkurencji.
EnglishWe shall mould this fragmentation into rules so that the fragmentation is the same for all.
Powinniśmy wpasować tę fragmentację w ramy zasad, tak, aby była ona taka sama dla wszystkich.
EnglishIt is essential to prevent fragmentation of the European Union.
Kluczowe znaczenie ma zapobieganie fragmentaryzacji Unii Europejskiej.
EnglishHowever, let us not forget that while fragmentation is expensive, defragmentation costs money too.
Jednakże nie zapominajmy, że mimo, iż rozdrobnienie jest kosztowne, scalanie też kosztuje.
EnglishAs things currently stand, the elimination of legal fragmentation is a difficult result to achieve.
W obecnym stanie rzeczy trudno jest wyeliminować różnice w przepisach.
EnglishThe present fragmentation of the internal market is no longer defensible.
Obecny podział wewnętrznego rynku nie ma racji bytu.
EnglishThe third is to reduce the fragmentation of approaches in deploying these technologies in Europe.
Działanie trzecie to zmniejszenie fragmentacji podejść do rozmieszczania tych technologii w Europie.
EnglishWe want European solutions and simplifications, not national solutions, not legal fragmentation.
Potrzebne nam rozwiązania i uproszczenia europejskie, a nie krajowe. Niepotrzebna nam fragmentacja prawa.
EnglishIn conclusion, fragmentation and bureaucracy are unnecessary.
Wniosek z tego, że fragmentacja i biurokracja są zbędne.
EnglishMoreover, the minimum harmonisation of the directive has caused legal fragmentation in the Member States.
Ponadto, minimalna harmonizacja dyrektywy spowodowała fragmentację prawa w państwach członkowskich.
EnglishBesides, the fragmentation of copyright in patents is one of the causes holding back economic recovery.
Ponadto rozdrobnienie praw autorskich do patentów jest jedną z przyczyn hamujących ożywienie gospodarcze.
EnglishI also think that the funds should be merged to a greater extent and that we should prevent fragmentation.
Uważam też, że fundusze powinny być w większym stopniu scalone oraz że powinniśmy zapobiegać podziałowi.