EN

fragment {rzeczownik}

volume_up
fragment (też: fraction, shred)
PL

fragment {męski}

volume_up
1. ogólne
fragment (też: wyciąg, wypis)
Chcę wam pokazać inny fragment filmu.
I want you to watch another excerpt from the film.
It's sort of an excerpt from a quote of hers.
Po pierwsze ten fragment wypowiedzi Niemieckiego Związku Ocalonych z obozu koncentracyjnego w Neuengamme.
Firstly, this excerpt from a statement made by the German Union of Survivors of the Neuengamme Concentration Camp.
Martin Schulz wcześniej zacytował fragment jednej z tych pustych deklaracji przyjętych przez grupę G-20.
Earlier, Martin Schulz quoted an extract from one of these hollow declarations by the G20.
Oto fragment: "Chcielibyśmy wam podziękować za wysiłki i uwagę, jaką poświęciliście sprawie naszej matki Sakineh.
Here is the extract: 'We would like to thank you for your efforts and the attention that you have given to the case of our mother Sakineh.
Brzmi to jak fragment sprawozdania Partii Jedności Zjednoczonego Królestwa dotyczący Konstytucji Europejskiej - przepraszam, to znaczy traktatu z Lizbony.
This sounds like an extract from a UK Independence Party report on the European Constitution - sorry, I mean the Lisbon Treaty.
W normalnych warunkach fizjologicznych, pełnołańcuchowy parathormon (1- 84) stanowi tylko 5- 30 % krążącej formy cząsteczki, podczas gdy 70- 95 % stanowią fragmenty pochodzące z końca karboksylowego.
Under normal physiologic conditions, full-length parathyroid hormone (1-84) constitutes only 5-30 % of the circulating forms of the molecule, while 70-95 % is present as carboxy-terminal fragments.
fragment (też: odłamek, wędzidło)
Tu jest fragment, który istnieje w naszym wymiarze fizycznym.
This is just the bit that protrudes into our physical dimension.
Pokażę fragment tego długiego, żmudnego procesu.
I'm going to show you a little bit of that long, extended process.
Wyciąłem ostatni fragment, kiedy pytam "Gdzie jest neuron?" a ona mówi "Neuron?
I edited out the last bit when I asked, "Where is the neuron?" and she says, "The neuron?
2. IT
fragment (też: blok)

Synonimy (angielski) dla "fragment":

fragment
fragmental
fragmentation
fragmented

Synonimy (polski) dla "fragment":

fragment

Przykłady użycia - "fragment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis fragment of the resolution is very important, but sadly the conclusions are not optimistic.
Ten fragment rezolucji jest bardzo ważny, ale niestety wnioski nie są optymistyczne.
EnglishLeukoScan is an antibody fragment which is linked to a radioactive substance called technetium.
LeukoScan jest fragmentem przeciwciała połączonym z substancją radioaktywną zwana technetem.
EnglishFORSTEO (rhPTH(1-34)) is the active fragment (1-34) of endogenous human parathyroid hormone.
Preparat FORSTEO (rhPTH(1- 34)) jest aktywnym fragmentem (1- 34) endogennego ludzkiego parathormonu.
EnglishMany have trusted that this kind of advancement will bridge the divides that fragment the human condition.
Wielu ufało, iż tego typu postęp zasypie podziały rozbijające ludzkość.
EnglishWithout that, we will be exposed to different threats and attempts to divide us, to fragment us.
W przeciwnym razie będziemy narażeni na różne zagrożenia i próby wbicia między nas klina, rozbicia nas.
EnglishSome would like to ban all forms of autonomy because they claim this would fragment the EU.
Niektórzy chcieliby zakazać wszelkich form autonomii, gdyż jak twierdzą, doprowadziłoby to do fragmentaryzacji UE.
EnglishFrom this, we're able to then fragment that brain into further pieces, which then we can put on a smaller cryostat.
Teraz możemy podzielić mózg na kolejne części, które następnie możemy położyć na mniejszy kriostat.
EnglishOne vial prepared so as to contain 0.31 mg lyophilised LeukoScan monoclonal antibody fragment.
Każda fiolka jest przygotowana tak aby zawierała 0, 31 mg liofilizowanych fragmentów przeciwciała monoklonalnego LeukoScan.
EnglishThey fragment the EU and are it also takes time to make decisions in the third pillar.
Istnienie tych klauzul powoduje fragmentację Unii Europejskiej i spowolni proces podejmowania decyzji dotyczących trzeciego filara.
EnglishWe narrowed it down to one fragment; we sequenced it and found just one base pair had been deleted in an essential gene.
Wytropiliśmy 1 odcinek. ~~~ Po zsekwencjonowaniu okazało się, że wypadła 1 para z bardzo ważnego genu.
EnglishI had this idea that I wanted people to receive a kind of mysterious love letter, like a found fragment in their mailbox.
Chciałam wysłać Chciałam wysłać tajemniczy miłosny list, jak fragment znaleziony w skrzynce na listy.
EnglishAnd so, to give an example, this is a project from last year, which is called the Interstitial Fragment Processor.
Dla przykładu - to jest projekt z zeszłego roku.
EnglishNo induction of human anti-mouse antibody (HAMA) reactive with fragment was observed in any patient administered LeukoScan.
U żadnego z pacjentów, którym podawano LeukoScan nie zaobserwowano indukcji ludzkich przeciwciał anty- mysich (HAMA).
EnglishIf we continue through the entire stack, we can reconstruct the three-dimensional shape of a small fragment of a branch of a neuron.
Kontynuując w ten sposób będziemy mogli zrekonstruować w trójwymiarze fragment rozgałęzienia naszego neuronu.
EnglishRanibizumab is a humanised monoclonal antibody fragment produced in Escherichia coli cells by recombinant DNA technology.
Ranibizumab jest fragmentem humanizowanego przeciwciała monoklonalnego wytwarzanego w komórkach Escherichia coli za pomocą technologii rekombinacji DNA.
EnglishSo the team developed new debugging software, where we could test each synthetic fragment to see if it would grow in a background of wild type DNA.
W związku z tym stworzyliśmy debugger, który badał każdy syntetyczny odcinek i sprawdzał, czy wyrośnie w porównaniu do DNA typu dzikiego.
EnglishThe recommended adult dose is 0.25 mg of Fab′ fragment labelled with 900± 200 MBq of technetium 99m Tc pertechnetate (approximately 1.2 ml).
Zalecana dawka dla dorosłych wynosi 0, 25 mg fragmentów Fab ’ znakowanych 900± 200 MBq technetu 99mTc w postaci nadtechnecjanu (w przybliżeniu 1, 2 ml).
EnglishThey said that this enhanced cooperation, which currently involves 25 of the 27 Member States, could be used to fragment the single market.
Stwierdzili oni, że wzmocniona współpraca, w której bierze obecnie udział 25 z 27 państw członkowskich, może zostać wykorzystana do rozdrobnienia rynku wewnętrznego.
EnglishRanibizumab is a humanised recombinant monoclonal antibody fragment targeted against human vascular endothelial growth factor A (VEGF-A).
Ranibizumab jest fragmentem rekombinowanego humanizowanego przeciwciała monoklonalnego, skierowanym przeciwko ludzkiemu śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu naczyń typu A (VGEF- A).
EnglishHe broke Büchner’s fragment down into its individual parts to put it back together again, with visible cracks, as a perpetrator and victim story of an indifferent society.
Rozłożył tekst Büchnera na czynniki pierwsze, by potem – zachowując wyraźne przeskoki – złożyć go na nowo w historię sprawcy, będącego jednocześnie ofiarą obojętnego otoczenia.