"fragility" po polsku

EN

"fragility" - polskie tłumaczenie

EN fragility
volume_up
{rzeczownik}

1. "health, link, person"

This has highlighted the fragility of certain financing schemes.
To podkreśla słabość określonych systemów finansowania.
I believe that the weakness and fragility of the Thai political system reveals some serious situations.
Uważam, że słabość i kruchość systemu politycznego Tajlandii ukazuje pewne poważne problemy.
Each war, each conflict accentuates the fragility of the states.
Każda wojna, każdy konflikt uwypukla słabość państw.
fragility (też: frailty)
However, the current fragility of the EMU requires courageous and innovative solutions.
Obecna wątłość UGW wymaga jednak rozwiązań nowatorskich i odważnych.

2. "glass, happiness"

fragility (też: crumbliness)
They are still showing a certain fragility.
Przepisy nadal wykazują pewną kruchość.
I believe that the weakness and fragility of the Thai political system reveals some serious situations.
Uważam, że słabość i kruchość systemu politycznego Tajlandii ukazuje pewne poważne problemy.
The fragility of the financial markets also requires political action at European and international level.
Kruchość rynków finansowych wymaga także podjęcia działań politycznych na szczeblu europejskim i międzynarodowym.

3. "complexion"

Synonimy (angielski) dla "fragility":

fragility

Przykłady użycia - "fragility" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe idea of fragility is not new, though the international debate is relatively recent.
Idea niestabilności nie jest nowa, choć debatę międzynarodową podjęto stosunkowo niedawno.
EnglishEastern Europe's fragility in the face of the financial crisis is a matter of concern for EU policy-makers.
Wrażliwość Europy Wschodniej na kryzys finansowy niepokoi unijnych decydentów politycznych.
EnglishMy fourth point concerns situations of fragility.
Czwarta kwestia dotyczy kruchości. Przykładem może być, że w 2006 r.
EnglishYes, we have to protect the fragility of the Arctic environment.
Tak, musimy chronić wrażliwe środowisko arktyczne.
EnglishThe second Achilles' heel is complexity -- a growing fragility, a growing brittleness.
Drugą piętą achillesową jest złożoność.
EnglishThe ultimate fragility of the peace process that has been set in motion is demonstrated by current events in Abyei.
Jak kruchy jest proces pokojowy, o czym mowa w rezolucji, świadczą obecne wydarzenia w Abyei.
EnglishYou are right, Mr Grech, to warn against the fragility of the internal market: nothing is set in stone.
Ma pan rację, panie pośle Grech, ostrzegając, że rynek wewnętrzny jest kruchy: nic nie jest dane na zawsze.
English2008 will be devoted to preparing the European Union's strategic approach to situations of fragility.
Rok 2008 będzie poświęcony przygotowaniu strategicznego podejścia Unii Europejskiej do sytuacji niestabilności.
EnglishSituations of fragility (vote)
Reakcja UE na niestabilną sytuację w krajach rozwijających się (głosowanie)
EnglishFor a very long time, the main feature of political life in Albania has been the extreme fragility of its government.
Już od długiego czasu podstawową cechą życia politycznego w Albanii jest skrajna chwiejność rządów.
EnglishThis is a genuine risk given Macedonia's domestic political fragility and its imminent elections.
Takie ryzyko realnie istnieje, zważywszy na brak wewnętrznej stabilności politycznej w Macedonii i zbliżające się wybory.
EnglishA situation of such fragility cannot be ignored.
EnglishFragility is a condition that has many, many parents.
Niestabilność jest stanem, który, jak to się mówi, ma wielu, wielu "ojców”, czyli za jego istnienie odpowiada wiele czynników.
EnglishSituations of fragility
Reakcja UE na niestabilną sytuację w krajach rozwijających się
EnglishIt reminds voters of the fragility of civilisation - and can prompt them to turn on their elected representatives.'
Przypomina to wyborcom o kruchości cywilizacji - i może skłonić ich do odwrócenia się od wybranych przez nich przedstawicieli.
English(FR) Madam President, the fragility of demand for new vehicles is evidenced by the downturn in Europe's automotive industry.
(FR) Pani przewodnicząca! Potwierdzeniem nikłego popytu na nowe samochody jest zapaść na europejskim rynku motoryzacyjnym.
EnglishThe causes of fragility must be taken into account in defining strategies and in the globalisation of the EU's financial instruments.
Przyczyny niestabilności trzeba wziąć pod uwagę określając strategie oraz w globalizacji instrumentów finansowych UE.
EnglishSo what big history can do is show us the nature of our complexity and fragility and the dangers that face us, but it can also show us our power with collective learning.
Mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że jest to historia robiąca wrażenie.
EnglishGiving support to situations of fragility where this is to the detriment of successful countries should, however, be avoided.
Jednakże należy unikać udzielania wsparcia w sytuacjach niestabilności, jeśli jest to ze szkodą dla krajów, które osiągają sukcesy.
EnglishI would like to stress that the new DCI should provide a basis for targeted and more flexible aid in situations of fragility.
Chciałbym podkreślić, że nowy DCI powinien stanowić podstawę dla ukierunkowanej i bardziej elastycznej pomocy w trudnych sytuacjach.