"fractions" po polsku

EN

"fractions" - polskie tłumaczenie

PL
EN

fractions {przymiotnik}

volume_up
fractions
Then we went on to the dreaded fractions.
Następnie przeklęte ułamki zwykłe.
In both cases, we are concerned with fractions of a per mille of these countries' gross national products.
W obydwu przypadkach chodzi o ułamki promila produktów narodowych brutto tych państw.

Synonimy (angielski) dla "fraction":

fraction
English

Przykłady użycia - "fractions" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishGemfibrozil is a lipid regulating agent which regulates lipid fractions.
Gemfibrozyl jest środkiem regulującym stężenie lipidów, który reguluje frakcje lipidów.
EnglishSecondly, we are talking about a contribution of fractions of a percentage of France's GNP.
Po drugie, mówimy tutaj o kwocie stanowiącej ułamek procenta PKB Francji.
EnglishMean values for unbound fractions of fentanyl in plasma are estimated to be between 13 and 21 %.
Ocenia się, że średnie wartości niezwiązanych frakcji fentanylu w osoczu wynoszą od 13 do 21 %.
EnglishIn both cases, we are concerned with fractions of a per mille of these countries' gross national products.
W obydwu przypadkach chodzi o ułamki promila produktów narodowych brutto tych państw.
EnglishBut there's large fractions in other different languages, and if you don't know those languages, you can't access it.
Są również duże części w innych językach, nie znając ich, nie będziecie mieć do nich dostępu.
EnglishThen we went on to the dreaded fractions.
EnglishIn human plasma, 90 % of verteporfin is associated with plasma lipoprotein fractions and approximately 6 % are associated with albumin.
W osoczu człowieka, 90 % werteporfiny jest związane z frakcjami lipoprotein osocza, a około 6 % jest związane z albuminami.
EnglishTMZ is administered at a dose of 75 mg/m2 daily for 42 days concomitant with focal radiotherapy (60 Gy administered in 30 fractions).
Temozolomid podaje się w dawce 75 mg/ m2 pc. na dobę przez 42 dni w skojarzeniu z celowaną radioterapią (60 Gy podane w 30 dawkach).
EnglishVery low density lipoprotein (VLDL), low 5 density lipoprotein (LDL), and high density lipoprotein (HDL) fractions are the major binding components.
Fulwestrant wiąże się przede wszystkim z frakcjami lipoprotein o bardzo małej (VLDL), małej (LDL) i dużej gęstości (HDL).
EnglishA number of these products have been measured in the serum and cellular fractions of blood collected from patients treated with interferon beta-1b.
Wiele z tych produktów oznaczano w surowicy krwi oraz we frakcjach komórek krwi pacjentów leczonych interferonem beta- 1b.
EnglishSome of these products have been 18 measured in the serum and cellular fractions of blood collected from patients treated with AVONEX.
Zmierzono stężenia niektórych z tych czynników w surowicy i komórkowych frakcjach krwi pobranej od pacjentów leczonych produktem AVONEX.
EnglishIn human liver S9 fractions, formation of metabolites was independent of NADPH implying any metabolism would be catalysed by cytosolic enzymes.
W ludzkich frakcjach wątrobowych S9, tworzenie metabolitów było niezależne od NADPH, co sugeruje, że metabolizm jest katalizowany przez enzymy cytozolowe.