"fraction" po polsku

EN

"fraction" - polskie tłumaczenie

EN fraction
volume_up
{rzeczownik}

fraction (też: part, piece, portion, share)
Breast-feeding A small fraction of nifedipine passes into the breast milk.
Karmienie piersią Niewielka część nifedypiny przedostaje się do mleka.
The fraction of the dose extracted during haemodialysis is 51.9± 11.0 %.
Część dawki usuwana podczas hemodializy wynosi 51, 9± 11, 00 %.
Only a tiny fraction of that fund was used last year.
Jedynie mała część tego funduszu została wykorzystana w zeszłym roku.
fraction
The fraction of bortezomib bound to plasma proteins was not concentration- dependent.
Frakcja bortezomibu związanego z białkami osocza nie była zależna od stężenia produktu.
The unabsorbed fraction of ibandronic acid is eliminated unchanged in the faeces.
Niewchłonięta frakcja kwasu ibandronowego jest eliminowana w postaci nie zmienionej z kałem.
The fraction of sitagliptin reversibly bound to plasma proteins is low (38 %).
Frakcja sitagliptyny związana w sposób odwracalny z białkami osocza jest mała (38 %).
fraction (też: fragment, shred)
Again, this is a fraction of a per mille of France's Gross National Product.
I znów, chodzi o ułamek promila francuskiego produktu narodowego brutto.
This is a fraction of what we have to pay for anti-terrorism security measures!
Jest to ułamek tego, co musimy płacić za antyterrorystyczne środki bezpieczeństwa!
Whatever it is, a fraction of one percent is not enough.
Cokolwiek zdecydujecie, na pewno ułamek procenta nie wystarczy.
fraction

Synonimy (angielski) dla "fraction":

fraction
English

Przykłady użycia - "fraction" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishRisperidone plus 9-hydroxy-risperidone form the active antipsychotic fraction.
Rysperydon i 9- hydroksyrysperydon tworzą aktywną frakcję przeciwpsychotyczną.
EnglishRisperidone plus 9-hydroxy-risperidone form the active antipsychotic fraction.
Rysperydon i 9- hydroksyrysperydon tworzą czynną frakcję przeciwpsychotyczną.
EnglishLosartan maintains glomerular filtration rate and reduces filtration fraction.
Losartan utrzymuje wskaźnik przesączania kłębuszkowego i zmniejsza frakcję filtracyjną.
EnglishThe unabsorbed fraction of ibandronic acid is eliminated unchanged in the faeces.
Kwas ibandronowy, który nie został wchłonięty, jest wydalany w stanie nie zmienionym z kałem.
EnglishBox containing 5 vials of powder fraction and 5 vials with 1 ml of solvent.
Karton zawierający 5 fiolek liofilizatu oraz 5 fiolek zawierających po 1 ml rozpuszczalnika.
EnglishBox containing 2 vials of powder fraction and 2 vials with 1 ml of solvent.
Karton zawierający 2 fiolek liofilizatu oraz 2 fiolek zawierających po 1 ml rozpuszczalnika.
EnglishA large, unruly fraction of our trash will flow downriver to the sea.
Duża, niekontrolowana porcja naszych odpadków popłynie rzekami do morza.
EnglishBox containing 1 vial of powder fraction and 1 vial with 1 ml of solvent.
Karton zawierający 1 fiolke liofilizatu oraz 1 fiolke zawierających po 1 ml rozpuszczalnika.
EnglishGabapentin bioavailability (fraction of dose absorbed) tends to decrease with increasing dose.
Po podaniu doustnym gabapentyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 2 – 3 godzinach.
EnglishRare: new onset of decreased left ventricular ejection fraction.
wystąpienie zmniejszenia frakcji wyrzutowej lewej komory serca.
EnglishIntrinsic clearance is therefore reduced, coupled with a higher unbound fraction of pioglitazone.
Powoduje to zmniejszenie wewnętrznego klirensu pioglitazonu ze wzrostem niezwiązanej frakcji leku.
EnglishBut it's really a tiny fraction of the size of an atomic nucleus.
Ale jest naprawdę niewielkim ułamkiem rozmiaru jądra atomu.
EnglishThis is one of the reasons why only a fraction of the rapes actually committed are being reported.
Jest to jeden z powodów, dla których jedynie cząstka gwałtów rzeczywiście popełnianych jest zgłaszana.
EnglishAs just a second example: these pyramidal cells, large cells, they can span a significant fraction of the brain.
Drugi przykład: te duże komórki w kształcie piramidy rozciągają się w znacznej części mózgu.
EnglishI can assure you that only a fraction of SWIFT data will be transferred under the interim agreement.
Mogę państwa zapewnić, że tylko mały odsetek danych SWIFT będzie przekazywany w ramach umowy tymczasowej.
EnglishAs a fraction of Gross Domestic Product, it amounted to 0.95%.
Budżet ten stanowił 0,95% produktu krajowego brutto.
EnglishIntrinsic clearance is therefore reduced, coupled with a higher unbound fraction of pioglitazone.
Powoduje to zmniejszenie wewnętrznego klirensu pioglitazonu, z jednoczesnym wzrostem niezwiązanej frakcji leku.
EnglishA large fraction of those people are in the United States.
Duży odsetek tych ludzi żyje w Stanach Zjednoczonych.
EnglishBecause this represents a very clean fraction of the sky.
To zdjęcie pochodzi z bardzo czystej części nieba.
EnglishThe elimination half-life of 9-hydroxy-risperidone and of the active antipsychotic fraction is 24 hours.
Okres półtrwania 9- hydroksyrysperydonu i czynnej frakcji o działaniu przeciwpsychotycznym wynosi 24 godziny.