EN found
volume_up
{przymiotnik}

found
And these solutions will certainly be found now.
Takie rozwiązania na pewno zostaną znalezione również teraz.
If there had been, it would have been found long ago.
Gdyby takowe istniało, zostałoby ono znalezione dawno temu.
So, I started collecting found objects.
Zacząłem zbierać znalezione przedmioty.
found
volume_up
znaleziony {przym. m.}
for this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.
Albowiem ten syn mój umarł był, a zasię ożył; zginął był, i znaleziony jest; i poczęli się weselić.
And when the voice came, Jesus was found alone.
A gdy się stał on głos, znaleziony jest sam Jezus.
The meth found in his lungs and nasal passages matches the meth that juiced Angela and the good doctor here.
Pył znaleziony w jego płucach i nozdrzach jest taki sam jaki Angela i dobry doktor wypili.
found
volume_up
znaleziona {przym. f.}
Man knoweth not the price thereof; Neither is it found in the land of the living.
Nie wie człowiek śmiertelny ceny jej, ani bywa znaleziona w ziemi żyjących.
That balance has, I think, been found in this report.
W tym sprawozdaniu, uważam, równowaga ta została znaleziona.
Ale mądrość gdzież może być znaleziona?

Synonimy (angielski) dla "found":

found

Przykłady użycia - "found" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.
Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.
EnglishThis has already happened several times to date and solutions were always found.
Sytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.
EnglishTylvalosin has activity against the following mycoplasma species found in chickens:
Tylwalozyna działa przeciwko następującym gatunkom mykoplazm występującym u kur:
EnglishWhat we did was we found what were the locally available sources of biomass.
To co zrobiliśmy, to rozpoznaliśmy, jakie były lokalnie dostępne źródła biomasy.
EnglishThe solutions found in these countries are proportionate to the resources available.
Rozwiązania zastosowane w tych krajach są proporcjonalne do posiadanych zasobów.
EnglishAnalogous results have been found in animal experiments in uraemic and normal rats.
Analogiczne wyniki uzyskano w doświadczeniach na szczurach z mocznicą i zdrowych.
EnglishSo I looked, and like the thousands of people that had tried before, I found nothing.
A więc patrzyłem, próbowałem jak tysiące ludzi przede mną, i nie zobaczyłem nic.
EnglishWe found that synthesizing accurate DNA in large pieces was extremely difficult.
Okazało się, że dokładna synteza DNA w dużych kawałkach była bardzo trudna.
EnglishWhat I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.
Co się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.
EnglishI said at the time that nothing prepared me for what I found when we were there.
Wspomniałem wtedy, że nic nie mogło mnie przygotować na to, co zobaczyłem.
EnglishC and urea are harmless naturally occurring substances which are found in your body.
C i mocznik są nieszkodliwymi substancjami, naturalnie występującymi w organizmie.
EnglishOf the metabolites found in urine only about 1 % have been formed through oxidation.
Jedynie 1 % metabolitów entakaponu wydalanych w moczu powstaje w wyniku utleniania.
EnglishHowever, I have always found it rather difficult to understand its main priorities.
Jednakże zawsze trudności sprawiało mi zrozumienie jej głównych priorytetów.
EnglishHe found increasingly that people who drank from the pump were getting sick.
Przekonało go to jeszcze bardziej, że ludzie, którzy pili wodę z pompy zachorowali.
EnglishBut we've found that the way we present our ideas it makes a big difference.
Ale zauważyliśmy, że sposób, w jaki przedstawiamy nasze pomysły, robi dużą różnicę.
EnglishThe urine concentrations are 5– 10 times higher than those found in the plasma.
Stężenia w moczu są 5- 10 razy większe od wartości stwierdzanych w osoczu.
EnglishAnd that furthers the isolation that people like John found themselves in.
Co niestety pogłębia izolację, w której ludzie - tacy jak John - się znaleźli.
EnglishRather, I think that answers must be given as soon as the solution is found.
Myślę raczej, że odpowiedzi należy udzielać wtedy, gdy istnieje rozwiązanie.
English~~~ That's not what we found.
Przyjęli, że pieniądze to dobra rzecz, więc czemu nie zatrzymać wszystkich dla siebie?
EnglishI found out afterwards, after I left, under a big fight, the World Bank.
Później mogłem tego dokonać, gdy odszedłem po wielkiej walce z Banku Światowego.