EN forward
volume_up
{rzeczownik}

1. Sport

forward (też: winger, wing)

Przykłady użycia - "forward" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you.
Przedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy gotowi ją z Państwem przedyskutować.
EnglishThe Commission, as you know, has put forward specific proposals in these areas.
Komisja, jak państwo wiedzą, przedstawiła konkretne propozycje w tych dziedzinach.
English(RO) I very warmly welcome the measures put forward by the Commission and Council.
(RO) Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję środki zaproponowane przez Komisję i Radę.
EnglishWe will all need flexibility to be able to take this forward and to find solutions.
By znaleźć odpowiednie rozwiązania w tym zakresie, wszyscy musimy być elastyczni.
EnglishIt is important that we take the strategy forward and thus also implement it.
Ważne jest więc, abyśmy zrobili z tą strategią coś więcej - a więc wdrożyli ją.
EnglishWe are Members of the European Parliament, and we will put our views forward.
Jesteśmy posłami do Parlamentu Europejskiego i będziemy prezentować nasze poglądy.
EnglishAs the Commissioner said, 'He brought forward a rich and comprehensive report'.
Tak jak powiedziała pani komisarz, przedstawił on ważkie i kompleksowe sprawozdanie.
EnglishAs a result, I believe that it would not be wise to bring forward the 2015 deadline.
Dlatego uważam, że zmiana terminu na wcześniejszy niż 2015 r. byłaby niewłaściwa.
EnglishThe Hungarian Presidency has made considerable efforts to take this dossier forward.
Prezydencja węgierska podjęła znaczne wysiłki, aby osiągnąć postępy w tej sprawie.
EnglishTherefore, I am asking the Council to move forward as soon as possible in these areas.
Wzywam zatem Radę do jak najszybszego podjęcia dalszych kroków w tych obszarach.
EnglishYes, it has to be done properly and sensitively, but it should be pushed forward.
Tak, powinno się tego dokonać odpowiednio i uważnie, ale powinno to być kontynuowane.
EnglishFirst of all, you wished to bring forward your vote to today or yesterday.
Po pierwsze, chcieliście państwo przeprowadzić swoje głosowanie dziś albo jutro.
EnglishTherefore, this report is a step forward in the fight against this serious disease.
Dlatego sprawozdanie to jest pozytywnym krokiem w walce z tą poważną chorobą.
EnglishI have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.
Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.
EnglishWe look forward, subject to the approval of this House, to seeing you on that side.
Mamy nadzieję, że za zgodą tej Izby, będziemy cię mogli zobaczyć po stronie Komisji.
EnglishThis represented a significant step forward towards bringing about equal opportunities.
Stanowiło to istotny postęp we wprowadzaniu równych szans dla kobiet i mężczyzn.
EnglishNobody came forward at that time with the idea of calling on a European Monetary Fund.
Nikt nie zgłaszał wówczas pomysłu ustanowienia Europejskiego Funduszu Walutowego.
EnglishThe EU has called on its partners for help in driving the peace process forward.
UE wezwała swoich partnerów do pomocy w dalszej realizacji procesu ustanawiania pokoju.
EnglishI look forward to working with you to achieve the results that we all desire.
Będę z państwem współpracować dla osiągnięcia rezultatów, których wszyscy pragniemy.
EnglishI think that here too, we can look forward to continued good cooperation in future.
Myślę, że i w tej dziedzinie możemy liczyć na dalszą dobrą współpracę w przyszłości.