"formidable" po polsku

EN

"formidable" - polskie tłumaczenie

EN formidable
volume_up
{przymiotnik}

volume_up
niezwykły {przym. m.}
formidable (też: astonishing, extraordinary, emergency)
volume_up
nadzwyczajny {przym. m.}
(FR) You are right, we have already sent a mission and I acknowledge the formidable character of that mission, seeing that you worked on it.
(FR) Ma Pan rację! Wysłaliśmy już misję i wiedząc, że Pan w niej uczestniczył przyznaję, że była nadzwyczajna.
formidable (też: enormous, exorbitant, hefty, huge)
volume_up
ogromny {przym. m.}
I am confident that we will succeed and overcome the formidable challenges.
Jestem pewien, że nam się uda i pokonamy te ogromne wyzwania.
I believe the customs system faces formidable challenges in the coming years.
Myślę, że system celny ma przed sobą ogromne wyzwania.
We in Europe face the formidable challenge of investing as much as possible as quickly as possible in these new high-speed broadband networks.
W Europie stoimy w obliczu ogromnego wyzwania polegającego na jak najszybszym inwestowaniu jak największych pieniędzy w nowe, szybkie sieci szerokopasmowe.
formidable (też: baleful, baneful, dangerous, deleterious)
volume_up
groźny {przym. m.}
formidable (też: big, mighty, potent, powerful)
volume_up
potężny {przym. m.}
It is this gentleman who has the formidable task of carrying out this semantic classification.
To właśnie przed tym panem stoi potężne zadanie przeprowadzenia tej klasyfikacji semantycznej.
formidable (też: compelling, impressive)
formidable (też: daunting)

Synonimy (angielski) dla "formidable":

formidable

Przykłady użycia - "formidable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou cannot imagine how formidable you are as the Parliament of Europe.
Nie potraficie sobie wyobrazić, jak wielkie robicie wrażenie jako Parlament Europejski.
EnglishI am confident that we will succeed and overcome the formidable challenges.
Jestem pewien, że nam się uda i pokonamy te ogromne wyzwania.
English. - (DE) Climate change is a serious issue and presents mankind with a formidable challenge.
na piśmie. - (DE) Zmiany klimatyczne to poważna sprawa i duże wyzwanie dla ludzkości.
EnglishIt is this gentleman who has the formidable task of carrying out this semantic classification.
To właśnie przed tym panem stoi potężne zadanie przeprowadzenia tej klasyfikacji semantycznej.
EnglishI believe the customs system faces formidable challenges in the coming years.
Myślę, że system celny ma przed sobą ogromne wyzwania.
EnglishWe really do face some formidable tasks in this area.
Mamy rzeczywiście do czynienia z robiącym wrażenie zadaniem w tym obszarze.
EnglishIn fact, every option has inherent and formidable drawbacks.
Tak naprawdę każda opcja posiada swoje nieodłączne i znaczące wady.
EnglishThere is some basis for this, because we have a formidable advantage.
Są ku temu pewne podstawy, jako że mamy znaczną przewagę.
EnglishAnd eventually you get to places where it is formidable and dangerous and unfortunately slides just don't do justice.
W końcu dociera się do niebezpiecznego miejsca. ~~~ niestety, slajdy nie oddają rzeczywistości.
EnglishFormidable hazards arise from these.
EnglishThis is a formidable task, indeed.
English(FR) You are right, we have already sent a mission and I acknowledge the formidable character of that mission, seeing that you worked on it.
(FR) Ma Pan rację! Wysłaliśmy już misję i wiedząc, że Pan w niej uczestniczył przyznaję, że była nadzwyczajna.
EnglishAnd so given these formidable obstacles, one might wonder and worry whether one will ever be able to decipher the Indus script.
Biorąc pod uwagę te znaczne trudności, można zacząć się zastanawiać i martwić, czy będziemy w stanie odczytać induskie pismo.
EnglishWhen will we at last provide a concrete response to the crucial demand, the formidable challenge represented by climate change?
Kiedy w końcu udzielimy konkretnej odpowiedzi na podstawową potrzebę tj. olbrzymie wyzwanie, które niosą ze sobą zmiany klimatyczne?
EnglishNevertheless, use of this formidable tool, which is a gateway to knowledge and a springboard to the learning society, is not without risk.
Niemniej jednak korzystanie z tego potężnego narzędzia, stanowiącego furtkę do wiedzy i trampolinę dla uczącego się społeczeństwa, nie jest pozbawione ryzyka.
EnglishWe in Europe face the formidable challenge of investing as much as possible as quickly as possible in these new high-speed broadband networks.
W Europie stoimy w obliczu ogromnego wyzwania polegającego na jak najszybszym inwestowaniu jak największych pieniędzy w nowe, szybkie sieci szerokopasmowe.
EnglishThe formidable rises in food prices are going to fuel protectionism and restrictions unless we focus on developing food production throughout the world.
Ogromne podwyżki cen żywności będą wspierać protekcjonizm i ograniczenia, chyba że skoncentrujemy się na rozwoju produkcji żywności na całym świecie.
EnglishTaxation is also a formidable tool that the EU must use if it is to implement its chosen strategies, because it does not have all that many tools.
Opodatkowanie jest także wspaniałym narzędziem, które UE musi wykorzystać, jeśli ma zamiar wdrożyć wybrane strategie, ponieważ nie posiada ona tak wielu narzędzi.
EnglishWe face some very formidable common challenges, and I believe that more active cooperation between Europe and the United States can make the world a better place.
Stoimy w obliczu niebywałych wspólnych wyzwań i moim zdaniem aktywniejsza współpraca między Europą i Stanami Zjednoczonymi może sprawić, że świat stanie się lepszy.
EnglishThe fact that we have 27 legal regimes is one of the most formidable barriers encountered by entrepreneurs and consumers in the EU who wish to take advantage of the benefits of the Internal Market.
27 reżimów prawnych to jedna z najbardziej dotkliwych barier, które napotykają przedsiębiorcy i konsumenci UE chcący skorzystać z dobrodziejstw rynku wewnętrznego.