"footprints" po polsku

EN

"footprints" - polskie tłumaczenie

PL

EN footprints
volume_up
{liczba mnoga}

footprints
volume_up
ślady {niemęskoos.} (stóp)
And as that's happened, people have been leaving behind footprints, footprints that tell stories of their moments of self-expression.
Gdy to się stało, ludzie zaczęli pozostawiać tam po sobie ślady, które opowiadają historie o chwilach autoekspresji.
I take full responsibility for the report, but all of the above have their political footprints trodden across its pages.
Biorę pełną odpowiedzialność za to sprawozdanie, ale wszyscy wyżej wymienieni odcisnęli swoje polityczne ślady na stronach tego dokumentu.
These cities commit to reducing their own ICT carbon footprints by 30% by 2020, and to deploying five large-scale ICT pilots per city by 2015.
Miasta te zobowiązują się zredukować własne ślady węglowe o 30 % do roku 2020 i wdrożyć w każdym mieście pięć pilotażowych, wielkoskalowych projektów TIK począwszy od roku 2015.

Synonimy (angielski) dla "footprint":

footprint

Przykłady użycia - "footprints" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd there, I started by searching for the footprints in my childhood.
Na miejscu, zacząłem szukać śladów mojego dzieciństwa.
EnglishSo, I started to write computer programs that study very, very large sets of these online footprints.
Więc zacząłem pisać programy komputerowe, które badały bardzo, bardzo duże zbiory tych cyfrowych śladów.
EnglishIn 1979 I had a chance to put my footprints on the ocean floor while using this personal submersible called Jim.
W 1979 roku miałam okazję postawić stopę na dnie oceanu, używając tego aparatu do nurkowania o nazwie Jim.
EnglishI want to reinvent the delivery system, and the use of cardboard around the world, so they become ecological footprints.
Chcę na nowo wynaleźć sposób dostarczania i użycie kartonu na całym świecie by stały się ekologicznymi odciskami.
EnglishForget carbon footprints.
Nie przejmujmy się emisjami dwutlenku węgla.
EnglishAnd that suddenly, people, en masse, were leaving scores and scores of digital footprints online that told stories of their private lives.
Nagle, ludzie wspólnie zaczęli zostawiać niezliczone ilości cyfrowych śladów, które opowiadały o ich prywatnym życiu.
EnglishLots of credit card debt, huge environmental footprints, and perhaps not coincidentally, our happiness levels flat-lined over the same 50 years.
Wielkie długi na kartach kredytowych, negatywne zmiany w środowisku i, chyba nie przypadkowo, poziom satysfakcji taki sam, jak 50 lat temu.
EnglishWell, we decided to connect these two worlds -- the world of the companies with their water footprints and the world of the farmers with their senior water rights on these creeks.
Postanowiliśmy połączyć te dwa światy... świat przemysłu z ich zużyciem wody oraz świat farmerów z ich prawami do wody w tych potokach.