EN to fly to
volume_up
{czasownik}

to fly to (też: to come flying, to come, to hit, to reach)
volume_up
dolecieć {czas. dk}
It's as far as you can fly on a regularly scheduled airplane.
To najdalej, dokąd można dolecieć rejsowym lotem.
to fly to (też: to come flying, to come, to hit, to reach)
volume_up
dolatywać {czas. ndk}

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to fly to"

fly rzeczownik
fly przymiotnik
Fly rzeczownik
Polish
to fly czasownik
to przyimek
Polish
to spójnik

Przykłady użycia - "to fly to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey fly, not with rotating components, so they fly only by flapping their wings.
Latają, nie dzięki obracającym się częściom, ale dzięki uderzeniom skrzydłami.
EnglishNow, 100,000 feet, if you fly cross-country to Los Angeles, you fly 37,000 feet.
Te warunki są porównywalne do gęstości i ciśnienia panujących na Marsie.
EnglishAnd he rode upon a cherub, and did fly; Yea, he was seen upon the wings of the wind.
I jeździł na Cherubinach, i latał, i widzian jest na skrzydłach wiatrowych.
EnglishIn Lithuania, the Lithuanian airline 'FlyLAL' also filed for bankruptcy this year.
Na Litwie litewskie linie lotnicze FLyLAL również złożyły w tym roku wniosek o upadłość.
EnglishThis is a Dionaea, a Venus fly trap hunting snails -- sorry for the snail.
To jest Deonar, muchołówka polująca na ślimaki. ~~~ Przepraszam za ślimaka.
EnglishSo we set out to identify the cells in the fly's brain that played the role of the Critic.
Chcemy więc zidentyfikować komórki w mózgu muchy, które odpowiadają roli Krytyka.
EnglishSo it's a floating island with water, fresh water, that can fly from place to place.
Coś takiego może powstać kiedyś w przyszłości, z użyciem nanotechnologii.
EnglishIt seems as if the introduction of a no-fly zone has opened up a Pandora's box.
Wygląda na to, że wprowadzenie zakazu odbywania lotów spowodowało otwarcie puszki Pandory.
EnglishFour for the fly swat and the rest for the ops room and no-one stands guard.
Cztery na klapkę na muchy a reszta na pomieszczenie operacyjne i nikt nie stoi na warcie.
EnglishAnd then we'll fly in to where the very large cluster is, and you can see what it looks like.
Potem podlecimy do wielkiej gromady galaktyk, żebyście się dokładnie przyjrzeli.
EnglishNow, one of the ways you can make them not fly is with DDT. ~~~ This is a real ad.
Jednym ze sposobów sprawienia, aby nie latały są pestycydy (DDT) To jest prawdziwa reklama.
EnglishAnd in so doing, I could produce a model that would fly, stay in the air.
Budowanie samolotu z rysunków na których brałem pod uwagę prawa latania.
EnglishThis is all in 3D and of course you can fly through the cloud of points.
To wszystko jest w 3D i oczywiście można swobodnie przemieszczać się po chmurze punktów.
EnglishSince Einstein is a bird, she's very interested in things that fly.
Ponieważ Einstein jest ptakiem, jest bardzo zainteresowana wszystkim co lata.
EnglishYou can imagine yourself being a mouse or fly inside of it, looking out of its camera.
Możecie wyobrazić sobie siebie jako mysz albo jako lecących w środku patrząc przez kamerę.
EnglishWe have to fly at a special incline in order to make the measurements.
Musieliśmy lecieć pod specjalnym kątem natarcia aby pomiary były możliwe.
EnglishWhen all the little mockingbirds fly away, they're going to sound like the last four days.
Kiedy wszystkie przedrzeźniacze odlecą, będą naśladować głosy z czterech ostatnich dni.
EnglishWho are these that fly as a cloud, and as the doves to their windows?
I rzeczesz: Którzyż to są, co się jako obłoki zlatują, i jako gołębie do okien swoich?
EnglishThis would result in massive fly-tipping and dumping of illegal waste.
Skutkiem tego byłoby masowe wyrzucanie śmieci w niedozwolonych miejscach.
EnglishThen there is this whole question of a no-fly zone and the role of military options.
Następnie mamy całą tę kwestię strefy zakazu lotów i roli rozwiązań o charakterze militarnym.