EN fingerprint
volume_up
{rzeczownik}

fingerprint
We can see this unique fingerprint. ~~~ And we get confirmation.
Możemy zobaczyć ten unikalny "odcisk palca." I mamy potwierdzenie.
There are all the microscopic fingerprints... of the mapmaker.
Tutaj jest wszystko mikroskopijny odcisk palca...
And when we take a sample and we hybridize it to it, we get a unique fingerprint, if you will, quantitatively of what genes are turned on in that sample.
Kiedy zhybrydyzujemy próbkę, otrzymamy unikalny odcisk palca, dowód ilościowy, potwierdzający które geny są włączone w danej próbce.

Synonimy (angielski) dla "fingerprint":

fingerprint
English

Przykłady użycia - "fingerprint" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTime Capsule, which was designed to take a fingerprint of the world in 2006.
Kapsuła Czasu, stworzonym w celu pobrania "odcisku palca" świata w roku 2006.
EnglishDNA databases and digital fingerprint records are a very important tool in the fight against crime.
Bazy DNA oraz cyfrowe zapisy odcisków palców są bardzo ważnym narzędziem w walce z przestępczością.
EnglishA different pollen signature, if you like, or a different pollen fingerprint.
Patrząc na proporcje pyłków w badanej próbce Patrząc na proporcje pyłków w badanej próbce można precyzyjnie określić, skąd ona pochodzi.
EnglishAnd each gene gives us a fingerprint.
Każdy gen dostarcza nam, w pewnym sensie, "odcisku palca.
EnglishI firmly reject the action that the Italian Government has taken, namely to fingerprint people of Roma origin.
Stanowczo odrzucam działania podjęte przez rząd Włoch, mianowicie pobieranie odcisków palców od osób romskiego pochodzenia.
EnglishI would like to say a final word about the legislative fingerprint, which is a good idea in theory but not in practice.
I na zakończenie chciałbym wyrazić opinię na temat koncepcji śladów legislacyjnych, która jest dobra w teorii, ale nie w praktyce.
EnglishThere is an invisible beauty all around us, each grain with a story to tell ... each of us, in fact, with a story to tell from the pollen fingerprint that's upon us.
Otacza nas niewidoczne piękno, każde ziarno ma historię, a pyłkowy podpis opowiada historię o każdym z nas.
EnglishFor supporting this measure, Directive 380 of 28 April 2008 was invoked, which provides for the possibility to fingerprint third country citizens.
Dla poparcia tych działań przywołano dyrektywę 380 z dnia 28 kwietnia 2008 r., która umożliwia pobieranie odcisków palców od obywateli krajów trzecich.
EnglishThe incorporation of the Treaty of Prüm will enable a faster exchange of DNA, fingerprint and vehicle registration data from national databases.
Włączenie konwencji z Prüm pozwoli na sprawniejszą wymianę danych na temat DNA, odcisków palców i numerów rejestracyjnych pojazdów z krajowych baz danych.
EnglishWe have produced a number of effective, practical solutions to the problems concerning the collection and transfer of fingerprint data by Member States.
Przygotowaliśmy szereg skutecznych, praktycznych rozwiązań problemów z gromadzeniem i przekazywaniem danych o odciskach palców przez państwa członkowskie.
EnglishIt is inadmissible to fingerprint European citizens and, especially, children, it is not normal to set fire to camps installed, with the tacit consent of the authorities.
Niedopuszczalne jest pobieranie odcisków palców od obywateli europejskich, a w szczególności dzieci, nie jest normalne podpalanie zaaranżowanych obozów za milczącą zgodą władz.
EnglishAt the European Community level, there is Directive 380 of 28 April 2008, which provides for the obligation to fingerprint the citizens of third countries, as of the age of 6 years.
Na szczeblu wspólnoty Europejskiej jest dyrektywa 380 z dnia 28 kwietnia 2008 roku, która przewiduje obowiązek pobierania odcisków palców obywateli krajów trzecich od lat 6.
English(IT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, ethnic profiling of a population: that is basically what this proposal to fingerprint the Roma, including minors, is about.
(IT) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Profilowanie etniczne populacji: to właśnie jest sednem propozycji pobierania odcisków palców od Romów, również nieletnich.