"to figure out" po polsku

EN

"to figure out" - polskie tłumaczenie

EN to figure out
volume_up
{czasownik}

to figure out
volume_up
rozgryźć {czas.} [przen.]
So, how can we figure out who the central people are in a network without actually mapping the network?
A więc, jak możemy rozgryźć kto znajduje sie w centrum sieci bez właściwego jej mapowania ?
But the one that's really been sort of stressing me out, that I haven't been able to figure out, is this phrase "Cala a boca, Galvao."
Ale wyrażeniem, które mnie denerwowało, którego nie mogłem rozgryźć: "Cala a boca, Galvao".
Part of the reason I'm showing you these is that it sort of helps illustrate this process I go through of trying to figure out what it is I feel about Rome and why I feel it.
Jedną z przyczyn, dla której Wam to pokazuję jest to, że ten rodzaj pomocy ukaże przez co przechodzę starając się rozgryźć co i dlaczego czuję do Rzymu.
to figure out (też: to come up with)
~~~ We can figure out what the heck terroir is.
Możemy wykombinować, czym tak naprawdę jest terroir.
One of the tricks you have to do is to figure out how to deliver these genes to the cells that you want and not all the other neighbors.
Trzeba teraz wykombinować jak dostarczyć te geny tylko do wybranej komórki, a nie do sąsiednich.
Well, figure out exactly what it is that you could afford, and triple it.
Cóż, wykombinuję coś, na co możesz sobie pozwolić, i potroję to.
to figure out (też: to work out)
We really needed to do some archeology in the trailer itself to figure out what's authentic in an Airstream trailer, and what feels like it has true purpose and utility.
Musieliśmy zabawić się w archeologów, by zorientować się, co jest autentyczne w przyczepie Airstream i co wydaje się mieć cel i być użyteczne.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to figure out"

figure rzeczownik
figure przymiotnik
Polish
to figure czasownik
out rzeczownik
Polish
out przysłówek
out wykrzyknik
Polish
to out czasownik
Polish

Przykłady użycia - "to figure out" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
I ponadto, mają zdolność oceny moralnej, co "właściwe postępowanie" oznacza.
EnglishAnd unlike all of the other animals, we are obsessed with trying to figure it out.
I w przeciwieństwie do wszystkich innych zwierząt, obsesyjnie próbujemy to zrozumieć.
EnglishAnd so I pulled back out of the research and thought, I need to figure out what this is.
Więc wycofałam się z badań i pomyślałam, że muszę zrozumieć, czym to coś jest.
EnglishLife’s complicated; we want to figure out what’s going on around us very quickly.
Życie jest skomplikowane, a my chcemy zrozumieć, co się wokół nas dzieje jak najszybciej.
EnglishBecause that's why we're here, really, I think to figure stuff out and to love each other.
Po to jesteśmy na tym świecie - by rozpracowywać rzeczy i kochać siebie nawzajem.
EnglishNow they don't know what they want to do with it, but they're going to figure it out.
Jeszcze nie wiedzą, co chcą z nimi zrobić, ale z pewnością na coś wpadną.
EnglishBut the ants do, and we'll figure out why, so that ultimately we'll make this move.
Mrówki ich nie mają i chcemy dowiedzieć się czemu, żeby go poprawić.
EnglishIn the 1950s, people were trying to figure out how superfluid helium worked.
W latach 50. ludzie starali się zrozumieć, jak działa nadciekły hel.
EnglishWe can actually figure it out using really basic signal processing.
Możemy to wywnioskować używając naprawdę podstawowego przetwarzania sygnałów.
EnglishSo we're in the process of trying to figure out how to make it better, faster, stronger.
Staramy się teraz go polepszyć, uczynić lepszym, szybszym, mocniejszym.
EnglishWell researchers spend billions of your tax dollars trying to figure that out.
śledzili szczęśliwe pary, analizowali każdy ich ruch i zwyczaje.
EnglishOr like Kant, did I use reason to figure out what was intrinsically right?"
Czy jak Kant, użyłem rozumu, by wybrać rzecz immanentnie słuszną"?
EnglishYou are not the first to try to figure this out, just as you are unlikely to be the last.
Nie jesteś pierwszym, który to wymyślił, jak i zapewne i nie ostatnim.
EnglishI usually figure out what my talk is when I get up in front of a group.
Zazwyczaj wiem o czym jest moja przemowa, gdy staję przed grupą ludzi.
EnglishAnd that is a task to which Einstein set himself -- to figure out how gravity works.
Jak sięga jej poprzez przestrzeń? ~~~ Einstein chciał zrozumieć, jak naprawdę działa grawitacja.
EnglishThe system is also smart enough to figure out the safest way to operate the car.
System potrafi też określić najbezpieczniejszy sposób jazdy.
EnglishWe need, maybe, an expedition -- a TED at sea -- that could help figure out the next steps.
Może potrzebujemy morskiej ekspedycji TED, która pomoże ustalić następne konieczne kroki.
EnglishThey will only figure it out by getting their hands on it and playing with it.
Mogą zrobić to tylko biorąc to w ręce i rozpoczynając zabawę.
EnglishWe've just been insanely trying to figure out how to live with each other -- billions of each other.
Szaleńczo próbujemy wydedukować jak współistnieć z innymi - miliardami innych.
EnglishAnd we don't have the answer to that yet, and we spend a lot of time trying to figure that out.
Nie znamy jeszcze odpowiedzi i poświęcamy dużo czasu, żeby to rozwikłać.