"fertility" po polsku

EN

"fertility" - polskie tłumaczenie

EN fertility
volume_up
{rzeczownik}

fertility
Fertility There are no human data on the effect of azacitidine on fertility.
Płodność Brak danych dotyczących działania azacytydyny na płodność u ludzi.
Fertility No human data on the effect of etravirine on fertility are available.
Płodność Brak danych dotyczących wpływu etrawiryny na płodność u ludzi.
Fertility No human data on the effect of darunavir on fertility are available.
Płodność Brak jest danych dotyczących wpływu darunawiru na płodność u ludzi.

Synonimy (angielski) dla "fertility":

fertility

Przykłady użycia - "fertility" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn American fertility clinics, 75 percent of couples are requesting girls and not boys.
W amerykańskich klinikach płodności 75 procent par prosi o córki, a nie o synów.
EnglishAripiprazole did not impair fertility in reproductive toxicity studies.
Arypiprazol nie zaburzał płodności w badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję.
EnglishYou and your partner's fertility should be evaluated before the treatment is started.
Przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić stopień płodności pacjentki i jej partnera.
EnglishAnimal experiments did not reveal impairment of fertility by lamotrigine.
Badania na zwierzętach nie wykazały upośledzenia płodności przez lamotryginę.
EnglishNo studies were performed that covered fertility and early embryonic development.
Nie prowadzono badań nad płodnością i wczesnym rozwojem zarodkowym.
EnglishThe size of the bubble is the population, and on this axis here I put fertility rate.
Rozmiar bąbelka to ludność, a na tej osi umieściłem poziom płodności.
EnglishIn reproductive toxicology studies, evidence of impaired fertility was seen in rats.
W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję stwierdzono upośledzenie płodności u szczurów.
EnglishGonadotrophins play an important role in human fertility and reproduction.
Gonadotropiny odgrywają ważną rolę w ludzkiej płodności i rozrodzie.
EnglishEffects were seen in one animal species that might indicate impairment of fertility.
U jednego gatunku zwierząt obserwowano objawy, które mogłyby wskazywać na zaburzenia płodności.
EnglishStudies with female rats revealed reduced fertility and enhanced embryo mortality.
Badania na samicach szczurów wykazały zmniejszenie płodności i zwiększenie śmiertelności zarodków.
EnglishStudies with female rats revealed reduced fertility and enhanced embryonal mortality.
Badania na samicach szczura wykazały zmniejszenie płodności i zwiększenie śmiertelności zarodków.
EnglishThe effect of Volibris on human testicular function and male fertility is not known.
Wpływ tego zjawiska na rozrodczość u mężczyzn nie jest znany.
EnglishRepeated dermal contact with masitinib may impair female fertility and foetal development.
Substancja czynna preparatu Masivet może wywołać uczulenie skórne.
EnglishThat is why I support all actions that serve to protect the soil and restore its fertility.
Dlatego popieram wszystkie te działania, które służą ochronie gleb i przywróceniu jej żyzności
EnglishNo studies were performed that covered fertility and early embryonic development (see section 5.3).
Nie prowadzono badań nad płodnością i wczesnym rozwojem zarodkowym (patrz rozdział 5. 3).
EnglishIn women undergoing fertility treatment there may be a slightly higher risk of miscarriage.
U kobiet poddawanych leczeniu niepłodności może występować nieznacznie większe ryzyko poronienia.
EnglishData from a mouse fertility and early embryonic development study were not conclusive.
Dane pochodzące z badań płodności i wczesnego rozwoju embrionalnego prowadzone u myszy były nierozstrzygające.
EnglishThe effect of ambrisentan on male human fertility is not known.
Wpływ tego zjawiska na rozrodczość u mężczyzn nie jest znany.
EnglishThere was no impairment of fertility in male and female rats.
Nie stwierdzono zaburzeń płodności u samców i samic szczurów.
EnglishA reduction of fertility was observed in rats at 375 mg/ kg/ day, a dose at which body weight gain was retarded.
Zmniejszenie płodności szczurów zaobserwowano podczas stosowania dawki 375 mg/ kg/ dobę.